مقیاس افتراق مفهومی مدیریت، تعاریف عملیاتی اصطلاحات، مدیریت مشارکتی

 

رهبری مشارکتی: منظوراز رهبری مشارکتی نوعی از رهبری است که از مشخصه های آن، پیشبرد کارها از طریق ایجاد انگیزه در دبیران، انجام کارها براساس اعتماد و مسئولیت پذیری، توجه و اهمیت به فرایند کار، توجه به تواناییها و تخصص دبیران، توجه به نیازهای فکری و استقلال دبیران و آزادی عمل دبیران می‌باشد.(همان منبع)
ساختار مشارکتی: منظوراز ساختار مشارکتی نوعی از ساختار است که از مشخصه های بارز آن، تفویض اختیار و توانمندسازی زیردستان است.(همان منبع)
کنترل مشارکتی: منظوراز نظارت وکنترل مشارکتی نوعی از کنترل است که از مشخصه های بارز آن، نظارت دبیران بر کار خود، خودارزیابی توسط دبیران و کنترل درونی معلمان می‌باشد. (طباطبایی، ۱۳۷۸)
۱-۶- سوالات پژوهش:
نظر به اینکه تحقیقات پیشین هنوز به صورت مشخص و صددرصد تعیین نکرده اند که بین سبک های مدیریت (مشارکتی، متعادل وسنتی) و خلاقیت رابطه وجود دارد یا نه بنابراین هفت سوال اساسی در این تحقیق مطرح می‌شود که هر کدام به بررسی رابطه یک متغیر(پیش بین) مستقل و متغیر(ملاک) وابسته می‌پردازد .
۱- آیا بین سبک مدیریت سنتی و میزان خلاقیت دبیران رابطه وجود دارد؟
۲- آیا بین سبک مدیریت متعادل و میزان خلاقیت دبیران رابطه وجود دارد؟
۳- آیا بین سبک مدیریت مشارکتی و میزان خلاقیت دبیران رابطه وجود دارد؟
۴- آیا مولفه های سبک مدیریت سنتی (تصمیم گیری، ارتباطات، رهبری، ساختار و کنترل) پیش بینی کننده خلاقیت دبیران است؟
۵- آیا مولفه های سبک مدیریت مشارکتی (تصمیم گیری، ارتباطات، رهبری، ساختار و کنترل) پیش بینی کننده خلاقیت دبیران است؟
۶- آیا تفاوت ضرایب همبستگی بدست آمده از سبک مدیریت مشارکتی و خلاقیت با سبک مدیریت سنتی و خلاقیت معنی دار است؟
۷- آیا بین سبک مدیریت مدیران زن و مرد تفاوت معنی دار وجود دارد؟
۸- آیا مولفه های سبک مدیریت متعادل (تصمیم گیری، ارتباطات، رهبری، ساختار و کنترل) پیش بینی کننده خلاقیت دبیران است؟
۹- آیا مولفه های سبک مدیریت (تصمیم گیری، ارتباطات، رهبری، ساختار و کنترل) پیش بینی کننده خلاقیت دبیران است؟
۱۰-آیا بین سبکهای مدیریت وخلاقیت دبیران رابطه وجود دارد؟
۱-۷-تعاریف عملیاتی اصطلاحات علمی:
تعاریف عملیاتی:
مدیریت مشارکتی: در این تحقیق منظور از مدیریت مشارکتی نمره ای است که از سوالات ۱تا ۲۶ از مقیاس افتراق مفهومی مدیریت بدست می‌آید که عبارت است از کسب نمره بین (۱۸۲-۱۰۵) در مقیاس افتراق مفهومی مدیریت.
مدیریت متعادل: در این تحقیق منظور از مدیریت متعادل نمره ای است که از سوالات ۱تا ۲۶ از مقیاس افتراق مفهومی مدیریت بدست می‌آید که عبارت است از کسب نمره بین (۱۰۴-۷۹) در مقیاس افتراق مفهومی مدیریت.
مدیریت سنتی: در این تحقیق منظور از مدیریت سنتی نمره ای است که از سوالات ۱تا ۲۶ از مقیاس افتراق مفهومی مدیریت بدست می‌آید که عبارت است از کسب نمره بین (۷۸-۱) در مقیاس افتراق مفهومی مدیریت.
خلاقیت: در این تحقیق منظور از خلاقیت نمره ای است که از سوالات۱تا ۱۹ از پرسشنامه خلاقیت بدست می‌آید.