مقیاس سنجش نگرش نسبت به مدرسه، ابزارهای گرد آوری اطلاعات، مهارتهای اجتماعی

مارس 27, 2019 by بدون دیدگاه

 

۳-۳- جامعه
بیابانگرد (۱۳۹۱) جامعه را گروهی از افراد، متغیرها ، مفاهیم یا پدیده هایی تعریف می کند که حداقل در یک ویژگی مشترک باشند جامعه آماری این پژوهش، بنا به گزارش اداره آموزش و پروش لامرد ۴۹۹نفر از دانش آموزان پایه های اول مدارس متوسطه نظری و فنی شهر لامرد را تشکیل می دهند که در سال تحصیلی ۹۴ – ۹۳ مشغول به تحصیل بوده اند. از این تعداد ۳۰۸ نفر پسر و نفر ۱۹۱دختر بوده اند.
۳-۴- روش نمونه گیری و حجم نمونه
برای انتخاب نمونه در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. دلیل استفاده از این روش پراکندگی جامعه آماری و وسعت جغرافیایی آن می باشد. ابتدا از بین مناطق سه گانه آموزش و پرورش شهرستان (اشکنان- علامرودشت- لامرد) آموزش و پرورش لامرد انتخاب شد. سپس از میان مدارس به طور تصادفی از هر رشته به تناسب حجم جامعه دانش آموزان به پرسشنامه های تحقیق پاسخ دادند. بر اساس جدول کرجسی و مورگان (نادری و سیف نراقی، ۱۳۸۳) حجم نمونه ۲۳۰ نفر می باشد.
۳-۵- ابزارهای گرد آوری اطلاعات
۳-۵-۱- پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا و شرینگ:
اصل فرم این پرسشنامه دو قسمت دارد که قسمت اول آن ۴۰ سؤالی است و توسط منصوری (۱۳۸۰) هنجاریابی شده است. در این قسمت هر سؤال حالتی از یک موقعیت در زندگی است که آزمودنی باید خود را در آن موقعیت قرار دهد و از بین گزینه ها گزینه ای را انتخاب کند که با حالات روحی او بیشترین همخوانی را دارد. ۷ سوال به دلیل نداشتن همبستگی مناسب با کل پرسشنامه توسط منصوری (۱۳۸۰) حذف شده و ۳۳ سوال باقی مانده ۵ سؤال مقیاس خودانگیزی شامل سؤالات ۱-۹-۱۵-۲۰-۲۱-۲۶-۳۱؛ خودآگاهی شامل سؤالات ۶-۱۰-۱۴-۲۴-۲۷-۳۲-۳۳ و خودکنترلی شامل سؤالات ۵-۱۱-۱۲-۱۶-۱۸-۲۳-۳۰؛ هوشیاری اجتماعی یا همدلی شامل سؤالات ۳-۴-۱۷-۲۲-۲۵-۲۹ و مهارتهای اجتماعی شامل سؤالات ۷-۸-۹-۱۳-۱۹-۲۸ می باشد؛ همچنین از جمع تمام نمره ها یک نمره کل برای هوش هیجانی کلی حاصل می شود. هر سوال ۵ گویه دارد که به ترتیب برای همیشه نمره ۵، بیشتر اوقات نمره ۴، بعضی اوقات نمره ۳، کم نمره ۲ و هیچ وقت نمره ۱ در نظر گرفته می شود. نمره گذاری سؤالات ۱-۹-۱۲-۱۴-۱۸-۲۰-۲۲-۲۸-۳۳ به ترتیب گفته شده و برای باقی سؤالات نمره گذاری به صورت معکوس است. پایایی این آزمون با آلفای کرونباخ ۸۴/۰ و روایی آن از طریق همبستگی با آزمون عزت نفس کوپراسمیت ۶۳/۰ به دست آمد که در سطح ۰۰۱/۰ معنادار بود (منصوری، ۱۳۸۰).
۳-۵-۲- وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده:
این پرسشنامه استاندارد بوده و در مطالعات تیمز از آن استفاده می شود. تیمز سومین مطالعه بین المللی ریاضی و علوم است که در سال ۱۹۹۳ توسط انجمن بین اللملی پیشرفت تحصیلی در بین ۳۸ کشور شرکت کننده برگزار شد. پرسشنامه وضعیت اقتصادی اجتماعی استاندارد بوده و دارای ۷ سؤال می باشد که سواد پدر و مادر و دارایی های آموزشی دانش آموز در منزل نظیر فرهنگ لغت، میز تحریر، تعداد کتابهای آموزشی موجود در منزل را می سنجد. برخی از سوالات از این قرار هستند: سواد پدر یا ناپدری شما چقدر است؟ سواد مادر یا نامادری شما چقدر است؟ که آزمودنی در یک پیوستار ۵ درجه ای به میزان سالهای تحصیل سواد والدین خود را به ترتیب برای ابتدایی(۱)، راهنمایی و سیکل(۲)، دیپلم و فوق دیپلم(۳) لیسانس(۴) و فوق لیسانس و بالاتر (۵)ذکر می کند. سوال دیگر مربوط به تعداد کتابهای آموزشی موجود در منزل است که از۰ تا ۱۰ جلد کتاب (۱)، ۱۱ تا ۲۵ جلد (۲)، ۲۶ تا ۱۰۰ جلد(۳)، ۱۰۱ تا ۲۰۰جلد(۴) و بیش از ۲۰۰ جلد (۵) نمره دارد و نمرات با هم جمع بسته و مقیاس را تشکیل می دهند. علوی (۱۳۸۶) پایایی این مقیاس را ۶۱/۰ گزارش کرده است و برای روایی این مقیاس از روایی سازه استفاده کرده است که آن را قابل قبول گزارش کرده است.
۳-۵-۳- مقیاس سنجش نگرش نسبت به مدرسه:
پرسشنامه سنجش نگرش به مدرسه ( فرم تجدید نظرشده) شامل ۳۵ سوال است که دارای ۵ خرده مقیاس ادراک ازخود نسبت به تحصیل، نگرش نسبت به معلمان وکلاسها، نگرش نسبت به مدرسه، ارزش قائل شدن برای هدف و انگیزش و خودسامانی و خود تنظیمی می باشد که در این پژوهش با توجه به هدف از خرده مقیاس نگرش نسبت به مدرسه استفاده شد. این ۵ سؤال در مقیاس اصلی شامل سؤالات ۴٫۵٫۹٫۱۵٫۳۵ بود. سوالات پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به مدرسه( فرم تجدیدنظرشده) دارای هفت گویه کاملا موافقم ، موافقم، کمی موافقم، نظری ندارم، کمی مخالفم، مخالفم و کاملا مخالفم است که برای نمره گذاری به ترتیب ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۱نمره به آن ها تعلق می گیرد. گزارش مک کوچ و سیگل (۲۰۰۳) نشان می دهد این مقیاس از روایی عاملی مناسب برخودار است. شاخصهای تحلیل عاملی گزارش شده این دو محقق عبارتند از خوبی برازش عددی ۳۹۵ که معنی دار است، شاخص برازش تطبیقی ۹۳/۰ و خوبی برازش ۹۳/۰ و میانگین مجذورات تقریب ۰۶/۰٫ محققان پایایی کلی این مقیاس را از طریق آلفای کرونباخ ۸۲/۰ و برای خرده مقیاس نگرش نسبت به مدرسه همسانی درونی ۸۸/۰ گزارش کردند.
۳-۶- پایایی مقیاسها
به منظور سنجش پایایی زیر مقیاس ها از آلفای کرونباخ استفاده شد. جدول ۳-۱ پایایی مقیاسهای پژوهش را نشان می دهد.
مقیاس
هوش هیجانی
وضعیت اقتصادی اجتماعی
نگرش نسبت به مدرسه
مقدار آلفا
۷۴/۰
۶۳/۰