منابع فارسی، فراوانی، ساختار

 

پیوست ۲ ۱۰۴
منابع فارسی : ۱۰۸

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۴-۱: مشخصات برنامه‌های مورد بررسی از جهت نام، زمان و دسته‌بندی موضوعی ۵۶
جدول ۴-۲: توزیع فراوانی برنامه‌های رادیویی شبکه فرهنگ در سال ۱۳۹۱ برحسب وضعیت تولید پخش در هفته ۶۵
جدول ۴-۳: توزیع فراوانی برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال ۱۳۹۱برحسب وضعیت تولید پخش در سال ۶۵
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی برنامه‌ها برحسب ساختار برنامهها ۶۶
جدول ۴-۵: توزیع فراوانی برنامه‌های رادیویی شبکه فرهنگ در سال ۱۳۹۱برحسب روزهای پخش برنامه‌ها ۶۷
جدول ۴-۶: توزیع فراوانی برنامه‌های رادیویی شبکه فرهنگ در سال ۱۳۹۱ برحسب مدت پخش برنامه‌ها ۶۸
جدول ۴-۷: توزیع فراوانی برنامه‌های رادیویی شبکه فرهنگ در سال ۱۳۹۱ برحسب ساعت پخش برنامه‌ها ۶۸
جدول ۴-۸:توزیع فراوانی برنامه‌های رادیویی شبکه فرهنگ در سال ۱۳۹۱برحسب دسته‌بندی برنامه‌ها از جهت گروه ۶۹
جدول ۴-۹: توزیع فراوانی برنامه‌های رادیویی شبکه فرهنگ در سال ۱۳۹۱برحسب از جهت پرداختن به موضوع ۷۰
جدول ۴-۱۰: توزیع فراوانی برنامه‌های رادیویی شبکه فرهنگ در سال ۱۳۹۱برحسب وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک نام برنامه ۷۱
جدول ۴-۱۱: توزیع فراوانی برنامه‌های رادیویی شبکه فرهنگ در سال ۱۳۹۱برحسب وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک تولید پخش در هفته ۷۲
جدول ۴-۱۲: توزیع فراوانی برنامه‌های رادیویی شبکه فرهنگ در سال ۱۳۹۱برحسب وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک تولید پخش در سال ۷۳
جدول ۴-۱۳: توزیع فراوانی برنامه‌های رادیویی شبکه فرهنگ در سال ۱۳۹۱برحسب وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک ساختار برنامه ۷۵
جدول ۴-۱۴: توزیع فراوانی برنامه‌های رادیویی شبکه فرهنگ در سال ۱۳۹۱برحسب وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک روزهای پخش ۷۶
جدول ۴-۱۵: توزیع فراوانی برنامه‌های رادیویی شبکه فرهنگ در سال ۱۳۹۱برحسب وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک مدت برنامه ۷۷
جدول ۴-۱۶: توزیع فراوانی برنامه های رادیویی شبکه فرهنگ در سال ۱۳۹۱برحسب وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک زمان پخش برنامه ۷۸