منابع مقاله با موضوع به


مستقل نشان داده می شود.

جدول 4-1: شاخص های توصیف داده های خام مربوط به سن پاسخگویان
درجدول4-1نیز شاخصهای گرایش مرکزی ، شاخص ها ی پراکندگی و شاخص ها ی توزیع سن پاسخگویان که به صورت گروه بندی شده می باشد، لذا برای توصیف بهتر این متغیر انواع شاخص هایی راکه مناسب بودند درجدول آوردیم.
نمودار4-1:نمودارمیله ای توزیع فراوانی سن

جدول 4-2:توزیع فراوانی افرادبرحسب سن به صورت گروه بندی شده
سن
گروه
فراوانی
درصد
درصدمعتبر
درصد تجمعی
19-10
1
34
9/9
9/9
9/9
29-20
2
279
1/81
6/81
5/91
39-30
3
25
3/7
3/7
8/98
49-40
4
4
2/1
2/1
0/100
جمع
342
4/99
0/100
بی جواب
2
6/0
جمع کل
344
0/100
جدول (4-2) گروههای سنی دانش جویان وفراوانی هرگروه سنی ودرصدهای مختلف آن گروههای سنی که به پاسخنامه ماجواب داده اندرا نشان می دهد.
جدول 4-3: توصیف داده های مربوط به جنسیت دانشجویان
درجدول 4-3 تعداد کسانی که به سوال پرسشنامه پاسخ داده اند 341نفر وکسانی هم که پاسخ نداده اند 3نفر بوده اند. ازآن جایی که برای توصیف داده ها هنگام ورود به نرم افزارSPSS ،به مردان کد1 وبه زنان کد2 داده ایم ، ازشاخص گرایش مرکزی ؛ مد ، متوجه می شویم که بیشتر پاسخ گویان زنان بوده اند
جدول 4-4: توزیع فراوانی افرادبرحسب جنسیت
داده های جدول (4-4) نشان می دهدکه 9/45درصدازپاسخگویان مردبوده اند. همچنین بامراجعه به ستون سوم جدول مشاهده می شودکه 2/53درصدازپاسخگویان زن بوده اند.باملاحظه درصدهای مختلف مشاهده می شودکه تعدادبیشتری ازپاسخ گویان رازنان تشکیل می‌دهند.9/0درصدازپاسخ گویان هم نگفته اندکه چه جنسیتی دارند.
جدول 4-5: توصیف داده های مربوط به محل تولد دانشجویان
درجدول 4-5: تعداد کسانی که به سوال پرسشنامه پاسخ داده اند 343نفر وکسانی هم که پاسخ نداده اند 1نفر بوده اند. ازآن جایی که برای توصیف داده ها ،هنگام ورود به نرم افزارSPSS ،به محل تولد شهر کد1 وبه محل تولد روستاکد2 داده ایم ، ازشاخص گرایش مرکزی ؛ مد ، متوجه می شویم که محل تولد بیشتر پاسخ گویان شهر بوده است
جدول 4-6: توزیع فراوانی افرادبرحسب محل تولد
درجدول (4-6) مشاهده می شودکه ازمجموع343نفری که به این سوال پرسشنامه جواب داده اند1/88درصدمحل تولدشان شهرو6/11درصدمحل تولدشان روستا و3/0درصدهم جواب نداده اندکه محل تولدشان کجاست.
جدول 4-7: توصیف داده های مربوط به محل سکونت دانشجویان

در جدول (4-7) تعداد کسانی که به سوال پرسشنامه پاسخ داده اند، 342نفر وکسانی هم که پاسخ نداده اند، 2نفر بوده اند. ازآن جایی که برای توصیف داده ها، هنگام ورود به نرم افزارSPSS ،به محل سکونت مرکزاستان کد1 وبه شهر کد2 وبه روستا کد3 داده ایم ، ازشاخص گرایش مرکزی ؛ مد ، متوجه می شویم که بیشتر پاسخ گویان شهرنشین بوده اند.
جدول 4-8: توزیع فراوانی افرادبرحسب محل سکونت فعلی
شاخص
متغیر
شاخص گرایش مرکزی
محل سکونت فعلی
مد
Mode=2
تعداد پاسخ گویان
342
بی جواب
2
جمع کل
344

درجدول (4-8) مشاهده می شود، نمونه ی مورد مطالعه ما 00/16درصدشان محل سکونت آنان مرکزاستان بوده است..20/76درصدمحل سکونتشان شهرو30/7درصدهم محل سکونت شان روستا بوده است و60/0درصدهم نگفته اندکه کجا سکونت دارند.درمجموع 342نفرازپاسخگویان به این پرسش پاسخ داده اند.

جدول 4-9: توصیف داده های مربوط به وضعیت تاهل دانشجویان
شاخص
متغیر
شاخص گرایش مرکزی
وضعیت تاهل
مد
Mode=1
تعداد پاسخ گویان
343
بی جواب
1
جمع کل
344
در جدول (4-9) تعداد کسانی که به سوال پرسشنامه پاسخ داده اند، 343نفر وکسانی هم که پاسخ نداده اند، 1نفر بوده است. ازآن جایی که برای توصیف داده ها هنگام ورود به نرم افزارSPSS ،به مجردها کد1 وبه متاهل ها کد2 ومطلقه ها کد 3وبیوه ها4 داده ایم ،ازشاخص گرایش مرکزی ؛ مد ، متوجه می شویم که بیشتر پاسخ گویان مجرد بوده اند.
جدول4-10: توزیع فراوانی افرادبرحسب وضعیت تاهل
جدول (4-10) نشان می دهدکه ازمجموع 343 نفراز344دانشجویی که به سوال پاسخ نامه جواب داده اند،73/0درصدمجرد و7/24درصدازدانشجویان متاهل بوده اند،5/1درصدازدانشجویان مطلقه و6/0درصدآنان بیوه بوده اند.3/0درصدهم به این سوال پرسشنامه پاسخ نداده اند.
جدول 4-11: توزیع فراوانی افرادبرحسب درآمدماهیانه خانواده:
درآمدماهیانه
فراوانی
درصد
درصدمعتبر
درصد تجمعی
زیر500000تومان
61
7/17
7/18
7/18
500000تا1000000
148
0/43
3/45
9/63
1000000تا1500000
51
8/14

6/15
5/79
1500000تا2000000
34
9/9
4/10
9/89
بالاتراز2000000تومان
33
6/9
1/10
0/100
جمع جواب داده ها
327
1/95
0/100
بی جواب
17
9/4
جمع کل
344
0/100
داده های جدول(4-11)نشان می دهدکه 1/95درصدازدانشجویان حاضربه پاسخگویی به این سوال پرسشنامه بوده اندوبانگاهی به ستون درصد جدول نشان می دهدکه 7/17درصدازخانواده های پاسخگویان درآمدزیر500000تومان داشته اند.0/43درصدهم درآمدی بین 500000تا1000000تومان راداشته اندو8/14درصدازپاسخگویان نیزدرآمدماهیانه ی خانواده شان بین 1000000تا1500000تومان بوده است .همچنین 9/9درصدازپاسخگویان درآمدی بین1500000تا2000000تومان داشته اند. بالاتراز2000000تومان نیز 6/9درصدازپاسخگویان به آن پاسخ داده اند.9/4درصدازدانشجویان نگفته اندکه درآمدشان چقدربوده است که احتمالایاازدرآمدخانواده ی خودبی اطلاع بوده اند ویادرآمدشان خارج ازطبقه بندی درآمدی درپرسشنامه بوده است.
نمودار4-2: نمودارستونی توزیع فراوانی درآمد ماهیانه ی خانواده
جدول 4-12: توصیف داده های مربوط به رشته ی تحصیلی دانشجویان
شاخص
متغیر
شاخص گرایش مرکزی
رشته ی تحصیلی
مد
Mode=5
تعداد پاسخ گویان
329
بی جواب
15
جمع کل
344
در جدول (4-12) تعداد کسانی که به سوال پرسشنامه پاسخ داده اند، 329نفر وکسانی هم که پاسخ نداده اند، 15نفر بوده اند. ازآن جایی که برای توصیف داده ها هنگام ورود به نرم افزارSPSS ،به رشته ی انسانی واجتماعی کد1 وبه رشته ی کشاورزی کد2 و به رشته ی فنی مهندسی کد 3وبه رشته ی علوم پایه کد4 به رشته علوم پزشکی هم کد5داده ایم ،ازشاخص گرایش مرکزی ؛ مد ، متوجه می شویم که بیشتر پاسخ گویان رشته علوم پزشکی بوده اند.
جدول 4-13: توزیع فراوانی افرادبرحسب رشته تحصیلی
رشته تحصیلی
فراوانی
درصد
درصدمعتبر
درصد تجمعی
اجتماعی وانسانی
34
9/9
0/10
3/10
کشاورزی
20
8/5
1/6
4/16
فنی مهندسی
47
7/13
3/14
7/30
علوم پایه
42
2/12
8/12
5/43
علوم پزشکی
186
1/54
5/56
0/100
جمع جواب داده ها
329
6/95
0/100
بی جواب
15
4/4
جمع کل
344
0/100
درجدول رشته ی تحصیلی(جدول4-13)، 6/95درصدازپاسخ گویان به پرسشنامه به این سوال جواب داده اند و9/9درصدازپاسخگویان گفته اندکه درزمینه ی علوم انسانی واجتماعی تحصیل می کنند.8/5درصدابرازداشته اندکه درزمینه ی کشاورزی تحصیل می کنند.7/13درصددرزمینه فنی ومهندسی و2/12درزمینه ی علوم پایه و1/54درصددرزمینه ی علوم پزشکی ،4/4درصدهم نگفته انددرچه رشته یازمینه ای تحصیل می کنند.
جدول 4-14: شاخص ها: توصیف داده های مربوط به مقطع تحصیلی پاسخگویان

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در جدول (4-14) درصفحه ی بعد تعداد کسانی که به سوال پرسشنامه پاسخ داده اند، 344نفر ؛یعنی همه ی پاسخگویان به این سوال پاسخ داده اند. ازآن جایی که برای توصیف داده ها هنگام ورود به نرم افزارSPSS ،به مقطع کاردانی کد1 وبه مقطع کارشناسی کد2 و به مقطع کارشناسی ارشد کد 3داده ایم چون متغیر ماترتیبی است ،ازشاخص گرایش مرکزی ؛ مدومیانه واز شاخص پراکندگی چارک استفاده نموده ایم . با توجه به مد متوجه می شویم که بیشتر پاسخ گویان در مقطع کارشناسی تحصیل می کنند0
جدول 4-15: توزیع فراوانی افرادبرحسب مقطع تحصیلی
مقطع تحصیلی
فراوانی
درصد
درصدمعتبر
درصد تجمعی
کاردانی
40
6/11
6/11
6/11
کارشناسی
260
6/75
6/75
2/87
کارشناسی ارشد
44
8/12
8/12
0/100
جمع کل
344
0/100
0/100

برطبق آماربیان شده درجدول (4-15) ،از344نفرپاسخگو؛ دانشجویانی که درمقطع کاردانی تحصیل می کنند6/11درصد ،درمقطع کارشناسی6/75درصد ودرمقطع کارشناسی ارشد8/12درصد راشامل می شوند.
جدول 4-16: شاخص ها: توصیف داده های مربوط به میزان تحصیلات پدر پاسخگویان
در جدول (4-16) تعداد کسانی که به سوال پرسشنامه پاسخ داده اند، 339نفر ؛وتعداد کسانی که به سوال پاسخ نداده اند5نفر می باشد. ازآن جایی که برای توصیف داده ها هنگام ورود به نرم افزارSPSS ،به تحصیلات ابتدایی کد1 وبه تحصیلات راهنمایی کد2 و به تحصیلات متوسطه کد3 وبه تحصیلات کاردانی کد4 وبه تحصیلات لیسانس وبالاترکد5داده ایم ،چون متغیر تحصیلات ترتیبی است ،ازشاخص گرایش مرکزی ؛ مدومیانه واز شاخص پراکندگی چارک استفاده نموده ایم . با توجه به مد متوجه می شویم که میزان تحصیلات پدر بیشتر پاسخ گویان متوسطه بوده است.
جدول4-17: توزیع فراوانی افرادبرحسب میزان تحصیلات پدر
در جدول(4-17) توزیع فراوانی سواد پدر دانشجویان نشان داده شده است. از میان 399 نفرپاسخگو، در ستون درصد، سوادابتدایی1/20٪، سواد راهنمایی6/16٪، سواد متوسطه1/31٪و سواد کاردانی1/15٪، کارشناسی و بالاتر را7/15٪را در برمی گیرند. 5/1٪از پاسخ گویان نیز به این سوال پاسخ نداده اند.
جدول 4-18 شاخص ها: توصیف داده های مربوط به میزان تحصیلات مادر پاسخگویان
در جدول(4-18) تعداد کسانی که به سوال پرسشنامه پاسخ داده اند، 342نفر ؛وتعداد کسانی که به سوال پاسخ نداده اند2نفر می باشد. ازآن جایی که برای توصیف داده ها هنگام ورود به نرم افزارSPSS ،به تحصیلات ابتدایی کد1 وبه تحصیلات راهنمایی کد2 و به تحصیلات متوسطه کد3 وبه تحصیلات کاردانی کد4 وبه تحصیلات لیسانس وبالاترکد5داده ایم ،چون متغیر تحصیلات ترتیبی است،ازشاخص گرایش مرکزی ؛ مدومیانه واز شاخص پراکندگی چارک استفاده نموده ایم . با توجه به مد متوجه می شویم که میزان تحصیلات مادر بیشتر پاسخ گویان، متوسطه بوده است.
جدول 4-19: توزیع فراوانی افرادبرحسب میزان تحصیلات مادر
جدول شماره(4-19) نیزتوزیع فراوانی سواد مادردانشجویان نشان می دهد .ازمیان 342نفرپاسخگوبرطبق ستون درصدسوادابتدایی1/29درصد،سوادراهنمایی5/19درصد،سوادمتوسطه8/30درصدوسوادکاردانی هم6/11درصدوکارشناسی وبالاتررا4/8درصد رادربرمی گیرند. 6/0درصدازپاسخ گویان نیزبه این سوال پاسخ نداده اند.
جدول4 -20 شاخص ها: توصیف داده های مربوط به نوع شغل پدر پاسخگویان
درجدول(4-20) تعداد کسانی که به سوال پرسشنامه پاسخ داده اند، 341نفر ؛وتعداد کسانی که به سوال پاسخ نداده اند3نفر می باشد. ازآن جایی که برای توصیف داده ها هنگام ورود به نرم افزارSPSS ،به شغل کارگر کد1 وبه شغل کشاورز کد2 و به شغل آزادکد3 وبه شغل کارمندکد4 وبه سایرشغل هاکد5داده ایم ،چون متغیر شغل ترتیبی است،ازشاخص گرایش مرکزی ؛ مدومیانه واز شاخص پراکندگی چارک استفاده نموده ایم . با توجه به مد متوجه می شویم که شغل پدر بیشتر پاسخ گویان، آزاد بوده است.
جدول 4-21: توزیع فراوانی افرادبرحسب شغل پدر
درجدول شماره(4-21) ،1/4درصدازپاسخگویان‌شغل‌پدرشان‌کارگری‌بوده است.1/8درصدنیزشغل پدرشان‌کشاورز‌‌‌‌‌ و2/42درصدنیزشغل پدرشان آزادبوده است ،شغل پدرکارمندنیز6/32درصدبوده است. 2/12 درصد سایرشغل ها رادربرمی گرفته است.9/0درصدازپاسخگویان به این سوال پاسخ نداده اندکه پدرشان چه شغلی دارد.
جدول4 -22 شاخص ها: توصیف داده های مربوط به نوع شغل مادر پاسخگویان
در جدول(4-22) تعداد کسانی که به سوال پرسشنامه پاسخ داده اند، 342نفر ، و تعداد کسانی که به سوال پاسخ نداده اند2نفر می باشد. ازآن جایی که برای توصیف داده ها هنگام ورود به نرم افزارSPSS ،به شغل خانه دار کد1 وبه شغل کارمند کد2 وبه شغل مغازه دارکد3 وبه سایرشغل هاکد4داده ایم ،چون متغیر شغل ترتیبی است،ازشاخص گرایش مرکزی ؛ مدومیانه واز شاخص پراکندگی چارک استفاده نموده ایم . با توجه به مد متوجه می شویم که شغل مادر بیشتر پاسخ گویان، خانه داری بوده است.
جدول شماره4-23: توزیع فراوانی افرادبرحسب شغل مادر
درجدول شماره (4-23) ،8/85درصدازپاسخگویان شغل مادرشان خانه داری بوده است. 11درصد نیزشغل مادرشان کارمندو3/0درصدنیزشغل مادرشان مغازه بوده است.3/2درصدسایرشغل ها راداشته اند،6/0درصدازپاسخگویان به این سوال پاسخ نداده اندکه مادرشان چه شغلی دارد.
جدول4-24شاخص های توصیف داده های مربوط به هزینه ی ماهیانه ی خانواده
درجدول(4-24) شاخصهای گرایش مرکزی ، شاخص ها ی پراکندگی و شاخص ها ی توزیع هزینه ماهیانه ی خانواده پاسخگویان آورده شده است ،چون هزینه متغیر فاصله ای است لذا برای توصیف این متغیر انواع شاخص هایی راک
ه مناسب بودند درجدول زیر آوردیم
جدول4-25: توزیع فراوانی افرادبرحسب هزینه ی ماهیانه ی خانواده
درجدول(4-25) ازمیان 238نفری که به پرسش هزینه ی ماهیانه ی خانواده پاسخ گفته اند، این جدول نشان می دهدکه 4/15درصدازپاسخگویان هزینه ی ماهیانه خانواده شان زیر500000تومان می باشد،5/39درصدازخانواده هاهزینه ی ماهیانه شان بین500000تا1000000تومان و1/4درصدازخانواده ی دانشجویان هزینه ی ماهیانه ی آنان بین1000000تا1500000تومان بوده است و3/9درصدازدانشجویان هزینه خانواده شان درماه بین1500000تا2000000تومان بوده و9/0درصدهم هزینه ی خانواده شان بالاتراز2000000تومان بوده است.رقم8/30درصدازپاسخ گویان هم حاضربه پاسخگویی به این پرسش نشده اند.
جدول4- 26:شاخص های توصیف داده های(خام) مربوط به هزینه ی شخصی دانشجو
درجدول4-26: شاخصهای گرایش مرکزی ، شاخص ها ی پراکندگی و شاخص ها ی توزیع هزینه ماهیانه ی شخصی دانشجو ی پاسخگویان آورده شده است ،چون هزینه متغیر فاصله ای است لذا برای توصیف این متغیر انواع شاخص هایی راکه مناسب بودند درجدول زیر آوردیم.
جدول 4- 27: توزیع فراوانی افرادبرحسب هزینه ی ماهیانه ی شخصی
درجدول(4- 27) توزیع فراوانی هزینه ی ماهیانه ی شخصی دانشجویان، 3/23درصدازدانشجویان زیر150000تومان هزینه داشته اند.6/25درصدآنان هزینه ی بین 150000تا300000تومان داشته اند و5/5درصدآنان بین 300000 تا 450000 تومان هزینه ماهیانه داشته اند،6/7درصد هم هزینه ی ماهیانه‌ی 450000 تا600000 تومان رااعلام نموده اند. 3/2درصدازدانشجویان نیزهزینه ی ماهیانه ی بالاتراز600000تومان داشته اند.متاسفانه 8/35به این سوال پرسشنامه هیچ جوابی نداده اند
جدول 4-28:شاخص های توصیف داده های مربوط به نوع منزل مسکونی خانواده دانشجو
در جدول (4-28) تعداد کسانی که به سوال پرسشنامه پاسخ داده اند، 344نفر است . ازآن جایی که برای توصیف داده ها هنگام ورود به نرم افزارSPSS ،به شغل خانه شخصی کد1 وبه خانه