منابع مقاله با موضوع به

مستقل نشان داده می شود.

جدول ۴-۱: شاخص های توصیف داده های خام مربوط به سن پاسخگویان
درجدول۴-۱نیز شاخصهای گرایش مرکزی ، شاخص ها ی پراکندگی و شاخص ها ی توزیع سن پاسخگویان که به صورت گروه بندی شده می باشد، لذا برای توصیف بهتر این متغیر انواع شاخص هایی راکه مناسب بودند درجدول آوردیم.
نمودار۴-۱:نمودارمیله ای توزیع فراوانی سن

جدول ۴-۲:توزیع فراوانی افرادبرحسب سن به صورت گروه بندی شده
سن
گروه
فراوانی
درصد
درصدمعتبر
درصد تجمعی
۱۹-۱۰
۱
۳۴
۹/۹
۹/۹
۹/۹
۲۹-۲۰
۲
۲۷۹
۱/۸۱
۶/۸۱
۵/۹۱
۳۹-۳۰
۳
۲۵
۳/۷
۳/۷
۸/۹۸
۴۹-۴۰
۴
۴
۲/۱
۲/۱
۰/۱۰۰
جمع
۳۴۲
۴/۹۹
۰/۱۰۰
بی جواب
۲
۶/۰
جمع کل
۳۴۴
۰/۱۰۰
جدول (۴-۲) گروه های سنی دانش جویان وفراوانی هرگروه سنی ودرصدهای مختلف آن گروه های سنی که به پاسخنامه ماجواب داده اندرا نشان می دهد.
جدول ۴-۳: توصیف داده های مربوط به جنسیت دانشجویان
درجدول ۴-۳ تعداد کسانی که به سوال پرسشنامه پاسخ داده اند ۳۴۱نفر وکسانی هم که پاسخ نداده اند ۳نفر بوده اند. ازآن جایی که برای توصیف داده ها هنگام ورود به نرم افزارSPSS ،به مردان کد۱ وبه زنان کد۲ داده ایم ، ازشاخص گرایش مرکزی ؛ مد ، متوجه می شویم که بیشتر پاسخ گویان زنان بوده اند
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی افرادبرحسب جنسیت
داده های جدول (۴-۴) نشان می دهدکه ۹/۴۵درصدازپاسخگویان مردبوده اند. همچنین بامراجعه به ستون سوم جدول مشاهده می شودکه ۲/۵۳درصدازپاسخگویان زن بوده اند.باملاحظه درصدهای مختلف مشاهده می شودکه تعدادبیشتری ازپاسخ گویان رازنان تشکیل می‌دهند.۹/۰درصدازپاسخ گویان هم نگفته اندکه چه جنسیتی دارند.
جدول ۴-۵: توصیف داده های مربوط به محل تولد دانشجویان
درجدول ۴-۵: تعداد کسانی که به سوال پرسشنامه پاسخ داده اند ۳۴۳نفر وکسانی هم که پاسخ نداده اند ۱نفر بوده اند. ازآن جایی که برای توصیف داده ها ،هنگام ورود به نرم افزارSPSS ،به محل تولد شهر کد۱ وبه محل تولد روستاکد۲ داده ایم ، ازشاخص گرایش مرکزی ؛ مد ، متوجه می شویم که محل تولد بیشتر پاسخ گویان شهر بوده است
جدول ۴-۶: توزیع فراوانی افرادبرحسب محل تولد
درجدول (۴-۶) مشاهده می شودکه ازمجموع۳۴۳نفری که به این سوال پرسشنامه جواب داده اند۱/۸۸درصدمحل تولدشان شهرو۶/۱۱درصدمحل تولدشان روستا و۳/۰درصدهم جواب نداده اندکه محل تولدشان کجاست.
جدول ۴-۷: توصیف داده های مربوط به محل سکونت دانشجویان

در جدول (۴-۷) تعداد کسانی که به سوال پرسشنامه پاسخ داده اند، ۳۴۲نفر وکسانی هم که پاسخ نداده اند، ۲نفر بوده اند. ازآن جایی که برای توصیف داده ها، هنگام ورود به نرم افزارSPSS ،به محل سکونت مرکزاستان کد۱ وبه شهر کد۲ وبه روستا کد۳ داده ایم ، ازشاخص گرایش مرکزی ؛ مد ، متوجه می شویم که بیشتر پاسخ گویان شهرنشین بوده اند.
جدول ۴-۸: توزیع فراوانی افرادبرحسب محل سکونت فعلی
شاخص
متغیر
شاخص گرایش مرکزی
محل سکونت فعلی
مد
Mode=2
تعداد پاسخ گویان
۳۴۲
بی جواب
۲
جمع کل
۳۴۴

درجدول (۴-۸) مشاهده می شود، نمونه ی مورد مطالعه ما ۰۰/۱۶درصدشان محل سکونت آنان مرکزاستان بوده است..۲۰/۷۶درصدمحل سکونتشان شهرو۳۰/۷درصدهم محل سکونت شان روستا بوده است و۶۰/۰درصدهم نگفته اندکه کجا سکونت دارند.درمجموع ۳۴۲نفرازپاسخگویان به این پرسش پاسخ داده اند.

جدول ۴-۹: توصیف داده های مربوط به وضعیت تاهل دانشجویان
شاخص
متغیر
شاخص گرایش مرکزی
وضعیت تاهل
مد
Mode=1
تعداد پاسخ گویان
۳۴۳
بی جواب
۱
جمع کل
۳۴۴
در جدول (۴-۹) تعداد کسانی که به سوال پرسشنامه پاسخ داده اند، ۳۴۳نفر وکسانی هم که پاسخ نداده اند، ۱نفر بوده است. ازآن جایی که برای توصیف داده ها هنگام ورود به نرم افزارSPSS ،به مجردها کد۱ وبه متاهل ها کد۲ ومطلقه ها کد ۳وبیوه ها۴ داده ایم ،ازشاخص گرایش مرکزی ؛ مد ، متوجه می شویم که بیشتر پاسخ گویان مجرد بوده اند.
جدول۴-۱۰: توزیع فراوانی افرادبرحسب وضعیت تاهل
جدول (۴-۱۰) نشان می دهدکه ازمجموع ۳۴۳ نفراز۳۴۴دانشجویی که به سوال پاسخ نامه جواب داده اند،۷۳/۰درصدمجرد و۷/۲۴درصدازدانشجویان متاهل بوده اند،۵/۱درصدازدانشجویان مطلقه و۶/۰درصدآنان بیوه بوده اند.۳/۰درصدهم به این سوال پرسشنامه پاسخ نداده اند.
جدول ۴-۱۱: توزیع فراوانی افرادبرحسب درآمدماهیانه خانواده:
درآمدماهیانه
فراوانی
درصد
درصدمعتبر
درصد تجمعی
زیر۵۰۰۰۰۰تومان
۶۱
۷/۱۷
۷/۱۸
۷/۱۸
۵۰۰۰۰۰تا۱۰۰۰۰۰۰
۱۴۸
۰/۴۳
۳/۴۵
۹/۶۳
۱۰۰۰۰۰۰تا۱۵۰۰۰۰۰
۵۱
۸/۱۴

۶/۱۵
۵/۷۹
۱۵۰۰۰۰۰تا۲۰۰۰۰۰۰
۳۴
۹/۹
۴/۱۰
۹/۸۹
بالاتراز۲۰۰۰۰۰۰تومان
۳۳
۶/۹
۱/۱۰
۰/۱۰۰
جمع جواب داده ها
۳۲۷
۱/۹۵
۰/۱۰۰
بی جواب
۱۷
۹/۴
جمع کل
۳۴۴
۰/۱۰۰
داده های جدول(۴-۱۱)نشان می دهدکه ۱/۹۵درصدازدانشجویان حاضربه پاسخگویی به این سوال پرسشنامه بوده اندوبانگاهی به ستون درصد جدول نشان می دهدکه ۷/۱۷درصدازخانواده های پاسخگویان درآمدزیر۵۰۰۰۰۰تومان داشته اند.۰/۴۳درصدهم درآمدی بین ۵۰۰۰۰۰تا۱۰۰۰۰۰۰تومان راداشته اندو۸/۱۴درصدازپاسخگویان نیزدرآمدماهیانه ی خانواده شان بین ۱۰۰۰۰۰۰تا۱۵۰۰۰۰۰تومان بوده است .همچنین ۹/۹درصدازپاسخگویان درآمدی بین۱۵۰۰۰۰۰تا۲۰۰۰۰۰۰تومان داشته اند. بالاتراز۲۰۰۰۰۰۰تومان نیز ۶/۹درصدازپاسخگویان به آن پاسخ داده اند.۹/۴درصدازدانشجویان نگفته اندکه درآمدشان چقدربوده است که احتمالایاازدرآمدخانواده ی خودبی اطلاع بوده اند ویادرآمدشان خارج ازطبقه بندی درآمدی درپرسشنامه بوده است.
نمودار۴-۲: نمودارستونی توزیع فراوانی درآمد ماهیانه ی خانواده
جدول ۴-۱۲: توصیف داده های مربوط به رشته ی تحصیلی دانشجویان
شاخص
متغیر
شاخص گرایش مرکزی
رشته ی تحصیلی
مد
Mode=5
تعداد پاسخ گویان
۳۲۹
بی جواب
۱۵
جمع کل
۳۴۴
در جدول (۴-۱۲) تعداد کسانی که به سوال پرسشنامه پاسخ داده اند، ۳۲۹نفر وکسانی هم که پاسخ نداده اند، ۱۵نفر بوده اند. ازآن جایی که برای توصیف داده ها هنگام ورود به نرم افزارSPSS ،به رشته ی انسانی واجتماعی کد۱ وبه رشته ی کشاورزی کد۲ و به رشته ی فنی مهندسی کد ۳وبه رشته ی علوم پایه کد۴ به رشته علوم پزشکی هم کد۵داده ایم ،ازشاخص گرایش مرکزی ؛ مد ، متوجه می شویم که بیشتر پاسخ گویان رشته علوم پزشکی بوده اند.
جدول ۴-۱۳: توزیع فراوانی افرادبرحسب رشته تحصیلی
رشته تحصیلی
فراوانی
درصد
درصدمعتبر
درصد تجمعی
اجتماعی وانسانی
۳۴
۹/۹
۰/۱۰
۳/۱۰
کشاورزی
۲۰
۸/۵
۱/۶
۴/۱۶
فنی مهندسی
۴۷
۷/۱۳
۳/۱۴
۷/۳۰
علوم پایه
۴۲
۲/۱۲
۸/۱۲
۵/۴۳
علوم پزشکی
۱۸۶
۱/۵۴
۵/۵۶
۰/۱۰۰
جمع جواب داده ها
۳۲۹
۶/۹۵
۰/۱۰۰
بی جواب
۱۵
۴/۴
جمع کل
۳۴۴
۰/۱۰۰
درجدول رشته ی تحصیلی(جدول۴-۱۳)، ۶/۹۵درصدازپاسخ گویان به پرسشنامه به این سوال جواب داده اند و۹/۹درصدازپاسخگویان گفته اندکه درزمینه ی علوم انسانی واجتماعی تحصیل می کنند.۸/۵درصدابرازداشته اندکه درزمینه ی کشاورزی تحصیل می کنند.۷/۱۳درصددرزمینه فنی ومهندسی و۲/۱۲درزمینه ی علوم پایه و۱/۵۴درصددرزمینه ی علوم پزشکی ،۴/۴درصدهم نگفته انددرچه رشته یازمینه ای تحصیل می کنند.
جدول ۴-۱۴: شاخص ها: توصیف داده های مربوط به مقطع تحصیلی پاسخگویان

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در جدول (۴-۱۴) درصفحه ی بعد تعداد کسانی که به سوال پرسشنامه پاسخ داده اند، ۳۴۴نفر ؛یعنی همه ی پاسخگویان به این سوال پاسخ داده اند. ازآن جایی که برای توصیف داده ها هنگام ورود به نرم افزارSPSS ،به مقطع کاردانی کد۱ وبه مقطع کارشناسی کد۲ و به مقطع کارشناسی ارشد کد ۳داده ایم چون متغیر ماترتیبی است ،ازشاخص گرایش مرکزی ؛ مدومیانه واز شاخص پراکندگی چارک استفاده نموده ایم . با توجه به مد متوجه می شویم که بیشتر پاسخ گویان در مقطع کارشناسی تحصیل می کنند۰
جدول ۴-۱۵: توزیع فراوانی افرادبرحسب مقطع تحصیلی
مقطع تحصیلی
فراوانی
درصد
درصدمعتبر
درصد تجمعی
کاردانی
۴۰
۶/۱۱
۶/۱۱
۶/۱۱
کارشناسی
۲۶۰
۶/۷۵
۶/۷۵
۲/۸۷
کارشناسی ارشد
۴۴
۸/۱۲
۸/۱۲
۰/۱۰۰
جمع کل
۳۴۴
۰/۱۰۰
۰/۱۰۰

برطبق آماربیان شده درجدول (۴-۱۵) ،از۳۴۴نفرپاسخگو؛ دانشجویانی که درمقطع کاردانی تحصیل می کنند۶/۱۱درصد ،درمقطع کارشناسی۶/۷۵درصد ودرمقطع کارشناسی ارشد۸/۱۲درصد راشامل می شوند.
جدول ۴-۱۶: شاخص ها: توصیف داده های مربوط به میزان تحصیلات پدر پاسخگویان
در جدول (۴-۱۶) تعداد کسانی که به سوال پرسشنامه پاسخ داده اند، ۳۳۹نفر ؛وتعداد کسانی که به سوال پاسخ نداده اند۵نفر می باشد. ازآن جایی که برای توصیف داده ها هنگام ورود به نرم افزارSPSS ،به تحصیلات ابتدایی کد۱ وبه تحصیلات راهنمایی کد۲ و به تحصیلات متوسطه کد۳ وبه تحصیلات کاردانی کد۴ وبه تحصیلات لیسانس وبالاترکد۵داده ایم ،چون متغیر تحصیلات ترتیبی است ،ازشاخص گرایش مرکزی ؛ مدومیانه واز شاخص پراکندگی چارک استفاده نموده ایم . با توجه به مد متوجه می شویم که میزان تحصیلات پدر بیشتر پاسخ گویان متوسطه بوده است.
جدول۴-۱۷: توزیع فراوانی افرادبرحسب میزان تحصیلات پدر
در جدول(۴-۱۷) توزیع فراوانی سواد پدر دانشجویان نشان داده شده است. از میان ۳۹۹ نفرپاسخگو، در ستون درصد، سوادابتدایی۱/۲۰٪، سواد راهنمایی۶/۱۶٪، سواد متوسطه۱/۳۱٪و سواد کاردانی۱/۱۵٪، کارشناسی و بالاتر را۷/۱۵٪را در برمی گیرند. ۵/۱٪از پاسخ گویان نیز به این سوال پاسخ نداده اند.
جدول ۴-۱۸ شاخص ها: توصیف داده های مربوط به میزان تحصیلات مادر پاسخگویان
در جدول(۴-۱۸) تعداد کسانی که به سوال پرسشنامه پاسخ داده اند، ۳۴۲نفر ؛وتعداد کسانی که به سوال پاسخ نداده اند۲نفر می باشد. ازآن جایی که برای توصیف داده ها هنگام ورود به نرم افزارSPSS ،به تحصیلات ابتدایی کد۱ وبه تحصیلات راهنمایی کد۲ و به تحصیلات متوسطه کد۳ وبه تحصیلات کاردانی کد۴ وبه تحصیلات لیسانس وبالاترکد۵داده ایم ،چون متغیر تحصیلات ترتیبی است،ازشاخص گرایش مرکزی ؛ مدومیانه واز شاخص پراکندگی چارک استفاده نموده ایم . با توجه به مد متوجه می شویم که میزان تحصیلات مادر بیشتر پاسخ گویان، متوسطه بوده است.
جدول ۴-۱۹: توزیع فراوانی افرادبرحسب میزان تحصیلات مادر
جدول شماره(۴-۱۹) نیزتوزیع فراوانی سواد مادردانشجویان نشان می دهد .ازمیان ۳۴۲نفرپاسخگوبرطبق ستون درصدسوادابتدایی۱/۲۹درصد،سوادراهنمایی۵/۱۹درصد،سوادمتوسطه۸/۳۰درصدوسوادکاردانی هم۶/۱۱درصدوکارشناسی وبالاتررا۴/۸درصد رادربرمی گیرند. ۶/۰درصدازپاسخ گویان نیزبه این سوال پاسخ نداده اند.
جدول۴ -۲۰ شاخص ها: توصیف داده های مربوط به نوع شغل پدر پاسخگویان
درجدول(۴-۲۰) تعداد کسانی که به سوال پرسشنامه پاسخ داده اند، ۳۴۱نفر ؛وتعداد کسانی که به سوال پاسخ نداده اند۳نفر می باشد. ازآن جایی که برای توصیف داده ها هنگام ورود به نرم افزارSPSS ،به شغل کارگر کد۱ وبه شغل کشاورز کد۲ و به شغل آزادکد۳ وبه شغل کارمندکد۴ وبه سایرشغل هاکد۵داده ایم ،چون متغیر شغل ترتیبی است،ازشاخص گرایش مرکزی ؛ مدومیانه واز شاخص پراکندگی چارک استفاده نموده ایم . با توجه به مد متوجه می شویم که شغل پدر بیشتر پاسخ گویان، آزاد بوده است.
جدول ۴-۲۱: توزیع فراوانی افرادبرحسب شغل پدر
درجدول شماره(۴-۲۱) ،۱/۴درصدازپاسخگویان‌شغل‌پدرشان‌کارگری‌بوده است.۱/۸درصدنیزشغل پدرشان‌کشاورز‌‌‌‌‌ و۲/۴۲درصدنیزشغل پدرشان آزادبوده است ،شغل پدرکارمندنیز۶/۳۲درصدبوده است. ۲/۱۲ درصد سایرشغل ها رادربرمی گرفته است.۹/۰درصدازپاسخگویان به این سوال پاسخ نداده اندکه پدرشان چه شغلی دارد.
جدول۴ -۲۲ شاخص ها: توصیف داده های مربوط به نوع شغل مادر پاسخگویان
در جدول(۴-۲۲) تعداد کسانی که به سوال پرسشنامه پاسخ داده اند، ۳۴۲نفر ، و تعداد کسانی که به سوال پاسخ نداده اند۲نفر می باشد. ازآن جایی که برای توصیف داده ها هنگام ورود به نرم افزارSPSS ،به شغل خانه دار کد۱ وبه شغل کارمند کد۲ وبه شغل مغازه دارکد۳ وبه سایرشغل هاکد۴داده ایم ،چون متغیر شغل ترتیبی است،ازشاخص گرایش مرکزی ؛ مدومیانه واز شاخص پراکندگی چارک استفاده نموده ایم . با توجه به مد متوجه می شویم که شغل مادر بیشتر پاسخ گویان، خانه داری بوده است.
جدول شماره۴-۲۳: توزیع فراوانی افرادبرحسب شغل مادر
درجدول شماره (۴-۲۳) ،۸/۸۵درصدازپاسخگویان شغل مادرشان خانه داری بوده است. ۱۱درصد نیزشغل مادرشان کارمندو۳/۰درصدنیزشغل مادرشان مغازه بوده است.۳/۲درصدسایرشغل ها راداشته اند،۶/۰درصدازپاسخگویان به این سوال پاسخ نداده اندکه مادرشان چه شغلی دارد.
جدول۴-۲۴شاخص های توصیف داده های مربوط به هزینه ی ماهیانه ی خانواده
درجدول(۴-۲۴) شاخصهای گرایش مرکزی ، شاخص ها ی پراکندگی و شاخص ها ی توزیع هزینه ماهیانه ی خانواده پاسخگویان آورده شده است ،چون هزینه متغیر فاصله ای است لذا برای توصیف این متغیر انواع شاخص هایی راک
ه مناسب بودند درجدول زیر آوردیم
جدول۴-۲۵: توزیع فراوانی افرادبرحسب هزینه ی ماهیانه ی خانواده
درجدول(۴-۲۵) ازمیان ۲۳۸نفری که به پرسش هزینه ی ماهیانه ی خانواده پاسخ گفته اند، این جدول نشان می دهدکه ۴/۱۵درصدازپاسخگویان هزینه ی ماهیانه خانواده شان زیر۵۰۰۰۰۰تومان می باشد،۵/۳۹درصدازخانواده هاهزینه ی ماهیانه شان بین۵۰۰۰۰۰تا۱۰۰۰۰۰۰تومان و۱/۴درصدازخانواده ی دانشجویان هزینه ی ماهیانه ی آنان بین۱۰۰۰۰۰۰تا۱۵۰۰۰۰۰تومان بوده است و۳/۹درصدازدانشجویان هزینه خانواده شان درماه بین۱۵۰۰۰۰۰تا۲۰۰۰۰۰۰تومان بوده و۹/۰درصدهم هزینه ی خانواده شان بالاتراز۲۰۰۰۰۰۰تومان بوده است.رقم۸/۳۰درصدازپاسخ گو
یان هم حاضربه پاسخگویی به این پرسش نشده اند.
جدول۴- ۲۶:شاخص های توصیف داده های(خام) مربوط به هزینه ی شخصی دانشجو
درجدول۴-۲۶: شاخصهای گرایش مرکزی ، شاخص ها ی پراکندگی و شاخص ها ی توزیع هزینه ماهیانه ی شخصی دانشجو ی پاسخگویان آورده شده است ،چون هزینه متغیر فاصله ای است لذا برای توصیف این متغیر انواع شاخص هایی راکه مناسب بودند درجدول زیر آوردیم.
جدول ۴- ۲۷: توزیع فراوانی افرادبرحسب هزینه ی ماهیانه ی شخصی
درجدول(۴- ۲۷) توزیع فراوانی هزینه ی ماهیانه ی شخصی دانشجویان، ۳/۲۳درصدازدانشجویان زیر۱۵۰۰۰۰تومان هزینه داشته اند.۶/۲۵درصدآنان هزینه ی بین ۱۵۰۰۰۰تا۳۰۰۰۰۰تومان داشته اند و۵/۵درصدآنان بین ۳۰۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰۰ تومان هزینه ماهیانه داشته اند،۶/۷درصد هم هزینه ی ماهیانه‌ی ۴۵۰۰۰۰ تا۶۰۰۰۰۰ تومان رااعلام نموده اند. ۳/۲درصدازدانشجویان نیزهزینه ی ماهیانه ی بالاتراز۶۰۰۰۰۰تومان داشته اند.متاسفانه ۸/۳۵به این سوال پرسشنامه هیچ جوابی نداده اند
جدول ۴-۲۸:شاخص های توصیف داده های مربوط به نوع منزل مسکونی خانواده دانشجو
در جدول (۴-۲۸) تعداد کسانی که به سوال پرسشنامه پاسخ داده اند، ۳۴۴نفر است . ازآن جایی که برای توصیف داده ها هنگام ورود به نرم افزارSPSS ،به شغل خانه شخصی کد۱ وبه خانه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *