منبع پایان نامه درباره مسؤولیت مدنی، قواعد عمومی، دانشگاه تهران، قانون مجازات اسلامی

لاریجانی، منبع پیشین، ج2، صص 17و 18.
108. سیاوش، شجاع پوریان، منبع پیشین، ص251.
109 . سیاوش، شجاع پوریان، منبع پیشین، ص 251.
110. لینن و همکاران، منبع پیشین، ص 59.
111. سیاوش، شجاع پوریان، همان منبع، ص 247.
112. لینن و همکاران، منبع پیشین، ص 59.
113. فرامرز، گودرزی(1377). پزشکی قانونی، جلد اول، چاپ اول، انتشارات انیشتین، ص 57.
114. باقر، لاریجانی، منبع پیشین، ج2، ص 42.
115. لینن و همکاران، منبع پیشین، ص59.
116 . قصد تبرّع : قصد کمک رسانی بدون انتظار جبران.
117 . ناصر، کاتوزیان (1381)، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات میزان، ص 264، حاشیه ی ماده ی 306، ش 19.
118 . بلیندا، بینت، منبع پیشین، ص 53.
119. دی. جی. اسکیج، به نقل از محمود عباسی، منبع پیشین، ص 296.
120 . رضا، نوربها، به نقل از محمود عباسی، منبع پیشین، ص 298.
121 . لرد، گوف، به نقل از بلیندا بینت، منبع پیشین، ص 53.
122. برای اطلاع بیشتر ر.ک. لینن و همکاران، منبع پیشین، صص 50- 62.
123. ساواتیه، به نقل از محمود عباسی، منبع پیشین، ص 298.
124. لینن و همکاران، منبع پیشین، ص 72.
125. سیاوش، شجاع پوریان، منبع پیشین، ص 248.
126. فرامرز، گودرزی، منبع پیشین، ص 55.
127 . سید محمد، فاطمی، رضایت مکنون، فصلنامه ی باروری و ناباروری، سال 1389، شماره ی 4، صص 33- 38.
128. محمود، عباسی(1389)، مسؤولیت پزشکی، چاپ دوم، تهران: انتشارات حقوقی، ص 294.
129. سوره ی توبه: آیه ی 91.
130. سید محمد، موسوی بجنوردی (1381)، مسؤولیت کیفری و مدنی پزشک، پژوهش نامه ی متین، ش 14، بهار81، 5- 34.
131. محمدبن یعقوب، کلینی(1413)، اصول کافی. ج 6، بیروت: دارالاضواء، ص 48.
132. سید محمد، موسوی بجنوردی، منبع پیشین.
133. بلیندا، بینت، منبع پیشین، ص 53.
134. محمود، عباسی(1389)، مسؤولیت پزشکی، چاپ دوم، تهران: انتشارات حقوقی، ص 305.
.135محمود، عباسی، همان منبع، ص 299.
136. سید مصطفی، محقق داماد، منبع پیشین، ص 163.
137 . مرتضی، آموزگار(1388)، تعقیب کیفری و انتظامی پزشک مقصر، انتشارات مجد، تهران، چاپ دوم، ص119.
138 . سیاوش، شجاع پوریان، منبع پیشین، ص 249.
139. محمود، عباسی، منبع پیشین، ص302.
140. لینن و همکاران، منبع پیشین، ص 52.
141. همان، ص 54.
142. همان، ص 56.
143 . همان، ص 61.
144. علیرضا، اسماعیل آبادی(1383)، شرط برائت در قرارداد پزشک با بیمار، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه مفید قم.
145. بلیندا، بینت، منبع پیشین، ص 82 .
146. همان منبع، ص59.
147. همان منبع، ص84.
148. لینن و همکاران، منبع پیشین، ص 65.
149. حسن، عمید، فرهنگ فارسی، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ بیست و یکم، 1361، ص632.
150. محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ نوزدهم، 1387.
151. مهدی، شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد اول، انتشارات مجد، تهران، چاپ ششم، 1386، ص 130.
152. جلیل، قنواتی؛ سید حسن، وحدتی شبیری و ابراهیم، عبدی‌پور، حقوق قراردادها در فقه امامیه، زیر نظر سید مصطفی محقق داماد، ج 1، تهران: انتشارات سمت، 1379، ص 231.
153. حسن، جعفری تبار(1377)، از آستین طبیبان، قولی در مسؤولیت مدنی پزشکان، مجله ی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی تهران، شماره41، صص 55- 81.، ص 62.
154. علیرضا، پارسا پور و همکاران، منبع پیشین.
155. Event Model
156. Process Model
157. علیرضا، پارسا پور و همکاران، منبع پیشین.

2. Royall College of Nursing (RCN), Research ethics, London; 2005: 002013, P: 4-9.
159. محمود، عباسی(1389)، مسؤولیت پزشکی، چاپ دوم، تهران: انتشارات حقوقی، ص227.
160. سیاوش، شجاع پوریان، منبع پیشین، ص 82.

161. محمود، عباسی، منبع پیشین، ص 224.
162. سید مصطفی، محقق داماد، منبع پیشین، ص151.
163. ابوالحسن، محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، منبع پیشین، ص 226.
164. قیس بن محمد، آل شیخ مبارک، منبع پیشین، ص 161.
165. سید محمدزمان، دریاباری، منبع پیشین.
166. شخصی که جنایت نسبت به او واقع شده است.
4.Express Consent
5.Implied Consent
6.Consent In Special Cases
170. بهنام، بهنوش، تفاوت رضایت و برائت، مقاله ی ارائه شده به سومین سمینار اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی، صص1- 3.
171. لینن و همکاران، منبع پیشین، ص66.
1. Royal College of Nursing, Op, Cit, P: 43-50.
2. Implied consent
174. هنک، لینن و همکاران، منبع پیشین، صص 65 و 54.
4.Delayed Consent
5. Royal College of Nursing, Op, Cit, P: 50.
177. مهدی، شهیدی، منبع پیشین، ص 144.
178. مارشال، دیوید، به نقل از محمود عباسی، مسؤولیت پزشکی، پیشین، ص 277.
179. حسین، آقائی نیا، به نقل از محمود عباسی ، همان، ص 278.
180. رضا، نوربها، به نقل از محمود عباسی، همان.
181. محمد علی، جوادی؛ محمود، عباسی و حسین، ضیائی(1386). اخلاق پزشکی و انتظار بیمار از پزشک، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش، ص 57.
182. سیاوش، شجاع پوریان، منبع پیشین، ص 85.
183. مرتضی، آموزگار، منبع پیشین، ص120.
184. برای اطلاع بیشتر ر.ش به لینن و همکاران، منبع پیشین، صص47-66.
3. Basic Consent
1. Kelly A. Edwards, Op, Cit, P: 10.
187. سیاوش، شجاع پوریان، منبع پیشین، ص247.
188 . سیاوش، شجاع پوریان، پیشین، ص 110.
189. محمد علی، جوادی، منبع پیشین، ص 85.
190 . قیس بن محمد، آل شیخ مبارک، پیشین، ص 225.
191 . محمود، عباسی، پیشین، ص 290.
192. باقر، لاریجانی، پیشین، ج اول، ص 27.
193. سید مصطفی، محقق داماد، پیشین، صص 155-150.
194. همان منبع، ص 154.
195 . ناصر، کاتوزیان؛ حسن، جعفری تبار؛ ایرج گلدوزیان؛ سید مرتضی، قاسم زاده و محمد هادی ، صادقی، به نقل از سیاوش، شجاع پوریان، پیشین، ص 180
.< br />196 . همان منبع، ص 183.
197 . برای اطلاع بیشتر ر. ک مرتضی، آموزگار، پیشین، صص 160- 95.
1. Euthanasia
199. بابک، فرحی، 1384، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی، تهران: مؤسسه ی طرح نوین، ص 54.
200. ایرج، گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، تهران، چاپ چهارم، 1383، ص 71.
201. سیاوش، شجاع پوریان، پیشین، ص 181.
202. بابک، فرحی، پیشین، ص 43.
203. محمد، کاظمیان، 1389، نقش رضایت و برائت در تحقق حقوق بیماران، مقاله ی ارائه شده به سومین کنگره ی بین المللی حقوق پزشکی، ص 2.
204. حسن، عمید، پیشین، ص 247.
205. محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ نوزدهم، 1387، ص 108.
206. ابراء: داین از حق خود به اختیار صرفنظر کند. (م. 289 قانون مدنی).
207. محمود، عباسی، پیشین، ص 282.
208. محمد علی، جوادی، 1386، اخلاق پزشکی و انتظار بیمار از پزشک، چاپ اول، تهران: انتشارات حقوقی، صص 95 – 85.
209. محمود، عباسی، پیشین، ص 292.
210 . محمود، عباسی، پیشین، ص 294.
211 . قیس بن محمد، آل شیخ مبارک، پیشین، ص 151.
212 . محمود، عباسی، پیشین، ص 193.
213 . علیرضا، اسماعیل آبادی، پیشین، ص 73.
214 . عباس، زراعت، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، چاپ اول، تهران: انتشارات ققنوس، 1384، ص160.
215 . شهید ثانی و سیّد حسن امامی، به نقل از ناصر کاتوزیان، مسؤولیت مدنی، جلد اوّل: قواعد عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، 1389، ص 318.
216 . ناصر، کاتوزیان، 1370، ایقاع، چاپ اول، تهران: نشر یلدا، ص 353، ش 212.
217 . شیخ محمد حسن، نجفی، به نقل از محمود عباسی، منبع پیشین، ص 295.
218. ناصر کاتوزیان، مسؤولیت مدنی، جلد اوّل: قواعد عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، 1389، ص319.
219. ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج4، پیشین، ص 171 و ناصر، کاتوزیان، 1387. مسؤولیت مدنی، جلد دوم، پیشین،(جلد دوم: مسؤولیت های خاص و مختلط). تهران: انتشارات دانشگاه تهران (چاپ هشتم)، ص 177.
220. ناصر، کاتوزیان، 1387. مسؤولیت مدنی، جلد دوم، پیشین، ص 177.
221 . ناصر کاتوزیان، مسؤولیت مدنی، جلد اوّل: قواعد عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، 1389، ص 321، شش 320 و 321.
222 . شهید اول، محمد بن جمال الدین (1406 ق)، اللمعه الدمشقیه، چاپ اول، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، ص 46.
223 . ابوالقاسم نجم الدین، جعفربن الحسن، محقق حلی (1403 ق)، شرایع الاسلام، ج4، چاپ سوم، انتشارات استقلال، ص 395.
224 . شیخ محمد حسن، نجفی، (1402 ق)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 42، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، ص 46.
225 . سید ابوالقاسم، خوئی (1428 ق)، مبانی تکمله المنهاج، ج 43، قم: انتشارات مؤسسه ی احیاء آثار امام خوئی، ص 47.
226 . علیرضا، اسماعیل آبادی، پیشین، ص 132.
227 . ناصر کاتوزیان، مسؤولیت مدنی، ج 2، پیشین، ص 174.
228 . ناصر، کاتوزیان، مسؤولیت مدنی، جلد دوم (مسؤولیت های خاص و مختلط)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 1387، ص179.
229 . ناصر، کاتوزیان، همان، ص 179.
230 . سیاوش، شجاع پوریان، مسؤولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ اول، 1389، ص 183.
231. ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، اجرای قرارداد، ناشر: شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ پنجم، 1387، ص172.
232. ناصر، کاتوزیان، مسؤولیت مدنی، جلد دوم، ص 179 و ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، ص172 و سیاوش شجاع پوریان، مسؤولیت قراردادی پزشک، ص 443 و محمود عباسی، مسؤولیت پزشکی، ص 289 و ایرج گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی، ص 160.
233. اسکندر، محمد پور، به نقل از مرتضی آموزگار، تعقیب کیفری و انتظامی پزشک مقصر، انتشارات مجد، تهران، چاپ دوم، 1388، ص 123.
234. سید میر عبدالفتاح، حسینی مراغه ای، عناوین، ج2 چاپ سوم، قم: موسسه ی النشر الاسلامی، ص 239.
235. ناصر، کاتوزیان، دوره ی مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ چهارم، 1389، صص 187و186.
236. ناصر، کاتوزیان، مسؤولیت مدنی، جلد دوم (مسؤولیت های خاص و مختلط)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 1387، صص 179- 177 .
237. ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، پیشین، ص 172.
238 . محمد علی، جوادی، اخلاق پزشکی و انتظار بیمار از پزشک، انتشارات حقوقی، تهران، چاپ اول، 1386، ص 95.
239 . محمود، عباسی، مسؤولیت پزشکی، انتشارات حقوقی، تهران، چاپ دوم، 1389، ص 289.
240. همان منبع، ص24.
241. محمد، کاظمیان، نقش رضایت و برائت آگاهانه در تحقق حقوق بیماران، مقاله ی ارائه شده به سومین کنگره ی بین المللی حقوق پزشکی، اسفند ماه 1389، صص 1-3.
242. مرتضی، آموزگار، پیشین، صص 116- 119.
243. بابک، فرحی، پیشین، ص73.
244. محمد، کاظمیان، پیشین.
245 . مرتضی، آموزگار، همان منبع.
246. محمد، کاظمیان، پیشین.
247. Kelly A. Edwards, M.A (2011), Informed Consent, Available:www.depts.washington.edu/bioethx/topics/consent, (Accessed: 29 September 2011).
248. Capacity
5. Competency of the Patient

                                                    .

Post Author : ادمین

Related Post

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *