مهندسی مجدد فرایندها، عوامل موفقیت استقرار، سیستمهای اطلاعاتی

 

-منابع انسانی و مهارت های مورد نیاز
-مهندسی مجدد فرایندها
-سخت افزار وسیستم مدیریت پایگاه داده
-شبکه های ارتباطات الکترونیکی درون و برون سازمانی
-مقدمات سازمانی (برنامه ریزی ، ساختار سازمانی ، افزایش قابلیت های مدیریتی و انسانی …..)
-ایجاد سیستم های یکپارچه درون سازمانی (سیستم های تولید و خدمات ، تدارکات ، بازاریابی ، فروش و مالی )
-استقرار سیستم های کاربردی پیشرفته
-حرکت به سوی کسب و کار الکترونیک (امیر محترمی ۲۰۰۳).
۲-۱-۹- عوامل یا موانع موثر بر توسعه فناوری اطلاعات:
عوامل مؤثر بر توسعه فناوری اطلاعات به دو دسته عوامل بازدارنده یا موانع و عوامل پیش‌برنده یا موفقیت تقسیم می‌شوند(علیدوستی،۱۳۸۴). موانع کاربرد فناوری اطلاعات، عواملی هستند که باعث شکست کامل کاربرد این فناوری می‌شوند یا پس از کاربرد، باعث رها شدن یا توقف آن می‌گردند. موانع ممکن است موجب دست نیافتن به هدف‌ها یا ایجاد پیامدهای ناخواسته نیز شوند. در مقابل عوامل موفقیت، عواملی هستند که باعث موفقیت کامل توسعه وکاربرد فناوری اطلاعات و تداوم آن می‌شوند، یا از ایجاد پیامدهای ناخواسته آن جلوگیری می‌کنند. پژوهش‌های پیشین نشان می‌دهند پاره‌ای از عوامل مؤثر بر توسعه وکاربرد فناوری اطلاعات تأثیری دوسویه دارند؛ بدین معنا که وجود آنها باعث موفقیت و نبود آنها مانع کاربرد این فناوری به شمار می‌رود(علیدوستی،۱۳۸۴). عواملی نیز هستند که «بودن» آنها به موفقیت در کاربرد این فناوری منجر می‌شود، اما «نبودن» شان الزاماً باعث شکستِ آن نمی‌شود. عواملی نیز وجود دارند که «بودن»آنها به شکست در کاربرد این فناوری منجر می‌شود، اما «نبودن» آنها الزاماً باعث موفقیت‌شان نمی‌شود. نتایج پژوهش‌های پیشین‌گاه به این تفاوت‌ها اشاره دارند و گاهی نیز آن را تصریح نمی‌کنند(علیدوستی،۱۳۸۴).
.
۲-۱-۱۰- عوامل موفقیت استقرارسیستمهای اطلاعاتی
۱-درگیری مستقیم مدیریت ارشد سازمان درکاربرد فناوری اطلاعات:
درگیری مستقیم مدیریت ارشد سازمان رادر کاربرد فناوری اطلاعات به عنوان یکی از عوامل موفقیت آن به شمارمیآید. درگیری مستقیم مدیریت ارشد،شامل ارتباط مستقیم مدیریت با مجریان کاربردهای فناوری اطلاعات درسازمان ومشارکت در قرایند کاربرد این فناوری از مرحله نیاز سنجی تا اجراء است.