موانع و محدودیت های تحقیق، موانع و محدودیت ها، محدوده مورد مطالعه

 

۱-۷- محدوده مورد مطالعه
بخش مرکزی شهرستان سیاهکل در قسمت شمالی این شهرستان واقع شده است و از نظر موقعیت ریاضی در ۴۹ درجه و ۴۳ دقیقه تا ۵۰ درجه ۰۹دقیقه طول شرقی و ۳۶ درجه ۳۸ دقیقه تا ۳۷ درجه و ۱۲ دقیقه عرض شمالی واقع شده است . این بخش در پهنه جلگه ای واقع شده است و براساس نقشه توپوگرافی که توسط سازمان نقشه برداری کشور تهیه شده است ، شیب عمومی بخش از جنوب به شمال می باشد .
همچنین از نظر موقعیت نسبی بخش مرکزی سیاهکل از شمال به شهرستانهای لاهیجان و آستانه اشرفیه ، از شرق به شهرستان لاهیجان ، از غرب به بخش سنگر از شهرستان رشت و از سمت جنوب به بخش دیلمان شهرستان سیاهکل همجوار است . این بخش دارای ۳ دهستان به نامهای خرارود ، مالفجان و توتکی می باشد . ( سالنامه آماری استان گیلان ، ۱۳۹۰ ) .
لازم به ذکر است محدوده مورد مطالعه توسط نقشه و با جزییات بیشتری در فصل سوم تحقیق حاضر ارائه خواهد شد .
نقشه سیاهکل در ایران
نقشه روستاهای شهرستان سیاهکل
۱-۸- موانع و محدودیت های تحقیق
انجام تحقیقات همواره با مشکلاتی مواجه می باشد که این مشکلات در کشورهای در حال توسعه به خصوص در مناطق روستایی بیشتر نمایان می گردد.
– عدم همکاری اهالی روستا به دلیل عدم آگاهی و باور نداشتن ارزش تحقیق و پژوهش
– عدم وجود اطلاعات منسجم و به روز در سایت های سازمانی و علمی معتبر
– عدم دسترسی به اطلاعات موجود و تهیه شده توسط محققان دیگر
– عدم سهولت دستیابی به اطلاعات موردنیاز پژوهش در سازمانها و اداره های مختلف
– عدم همکاری مسئولین ذیربط در جهت ارائه آمارها و اطلاعات مورد نیاز به دلیل عدم اعتقاد به نتایج مثبت یافته های علمی و تخصصی .
۱-۹- واژه ها و مفاهیم
روستا :
آقای دکتر یداله فرید در کتاب کاربرد جغرافیا در روش تحقیق شهر و روستا در مورد روستا چنین آورده اند که روستا عمدتاً یک واحد همگن طبیعی ، اجتماعی ، فرهنگی پف اقتصادی و کالبدی است که از یک مرکز جمعیت و محل کار و سکونت با حوزه قلمرو معین ثبتی یا عرفی تشکیل می شود و اکثریت ساکنان شاغل دائمی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از فعالیتهای اصلی زراعی ، دامداری ، باغداری ، صیادی ، صنایع روستایی و یا ترکیبی از این فعالیتها اشتغال دارند و از آن ارتزاق می نمایند و پیوند فرهنگی و اجتماعی عمیقی مابین جامعه آن برقرار است و در عرف به عنوان آبادی ، دهکده و قریه و نهایتاً روستا یا ده شناخته می شود .
البته در ماده یک قانون تعاریف و ضوابط کشوری علاوه بر موارد فوق در تعریف روستا این بند اضافه شده است که حداقل دارای ۲۰ خانوار یا صد نفر جمعیت نیز باشد تا بعنوان یک نقطه روستایی شناحته شود (حسین زاده ، ۱۳۸۲ : ۲۰ ) .
روستا کوچکترین واحد جمعیتی ، اقتصادی و جغرافیایی است که در آن نوعی کلکتیوسیم اقتصادی ، اجتماعی و عمرانی قابل تصدیق است (ودیعی ، ۱۳۴۸ : ۳۷ ) .
طرح هادی روستایی :
در شرح خدمات تهیه طرحهای هادی روستایی که در سال ۱۳۶ توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منتشر شده جنین آمده است :
طرح هادی عبارت است از فراهم کردن بستر تجدید حیات و هدایت روستا با لحاظ نمودن ابعاد اجتماعی ، اقتصادی . همچنین در پیش نویس شرح خدمات طرح هادی روستایی در سال ۱۳۸۱ در مورد طرح هادی چنین آمده است :