موسسات مالی و اعتباری، رشد و توسعه اقتصادی، روش ارزیابی متوازن


 

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮان ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺐ ﮐﺎرا و ﻧﺎﮐﺎرای بانک پارسیان استان گیلان ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی بهﺪﺳﺖ آورد؟
1-3. بیان مساله
امروزه ارزیابی عملکرد و یا مدیریت عملکرد در مجموعه‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ابداع شیوه‌های نوین ارزیابی عملکرد در موسسات مالی و اعتباری گواه این ادعا است. بانک‌ها به‌عنوان متصدیان بخش پولی اقتصاد و به‌دلیل سرعت بازتاب سیاست‌های این بخش در کل جامعه، نقش بسیار موثری در ایجاد و حفظ رشد پایدار اقتصادی دارند. با وجود یک شبکه از شعب بانکی کارا در هر نظام اقتصاد، ضمن استفاده بهینه از منابع کم‌یابی چون سرمایه، نیروی انسانی و حتی زمان، روند رشد و توسعه اقتصادی نیز بدون تردید تسریع خواهد شد.
ارزیابی شرط لازم مدیریت است. اگر چیزی را نتوان ارزیابی نمود نمی‌توان آن‌را مدیریت کرد. سرمایه‌گذاری و مدیریت روی دارایی‌های نامشهود در بالندگی و شکل‌گیری سازمان‌های مشتری‌مدار و پاسخ‌گو منجر به تولید خدمت ارزان و بالارفتن سطح رضایت‌مندی جامعه هدف می‌گردد. امروزه دیگر نمی‌توان با ابزارهای اندازه‌گیری عملکرد دوران اقتصاد صنعتی، موفقیت سازمان را سنجید. روش ارزیابی متوازن ابزاری برای ترجمه چشم‌انداز و راهبرد سازمان در قالبسنج‌های جامع ارزیابی عملکرد است که چارچوبی برای ارزیابی راهبردی و سیستم مدیریت فراهم می‌سازد. در این پایان‌نامه به ارزیابی کاملی از شعب بانک پارسیان استان گیلان با استفاده از تکنیک‌های غیر پارامتری به‌ویژه تحلیل پوششی داده‌ها پرداخته خواهد شد.
1-4. سوابق مربوط
تحقیقاتی که تا کنون در باب ارزیابی عملکرد شعب بانک پارسیان انجام شده است بیشتر تاکید بر جنبه های فنی عملکرد بوده و یا یک بعد خاص از عملکرد در نظر گرفته شده است. تحقیق حاضر جهت رفع این نواقص، سعی در ارائه یک مدل جامع برای ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شعب در صنعت بانک‌داری دارد که علاوه بر جنبه‌های محسوس عملکرد، جنبه‌های نامحسوس عملکرد را نیز در نظر می‌گیریم و در حقیقت این مدل سعی در واقعی‌تر نمودن نتایج ارزیابی عملکرد به‌منظور اخذ تصمیمات متناسب با شرایط پیچیده و رقابتی کنونی دارد .از میان تحقیقاتی که در زمینه بانک‌داری انجام شده است می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم
عوامل موثر بر افزایش وفاداری در مشتریان بانک‌ها.
ارتباط بین عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی در بانک‌های خصوصی و دولتی.
بررسی تاثیر الزامات کفایت سرمایه بر عملکرد و هزینه‌های واسطه‌گری بانک‌های ایران.
1-5. فرضیه‌ها
ماهیت این تحقیق به‌گونه ای است که شامل فرضیه‌هایی که قابل آزمودن با آزمون‌های فرض آماری باشند، نمی‌باشد. اما به‌طور توصیفی فرضیه این تحقیق به‌صورت زیر است کارآمدی شعب بانک پارسیان استان گیلان را می‌توان با استفاده از تکنیک DEA ارزیابی نمود. به‌ویژه کارایی هزینه‌ای و کارایی درآمدی را می‌توان در شعب بانک پارسیان گیلان اندازه‌گیری نمود.
1-6. اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق به‌کارگیری مفهوم زنجیره خدمت – سود جهت شناسایی ابعاد عملکردی بانک پارسیان و تعیین کارایی نسبی شعب آن در ابعاد مختلف عملکردی و در نهایت مشخص‌سازی رتبه شعب مورد بررسی می‌باشد. اندازه‌گیری کارایی‌های هزینه‌ای، درآمدی و فنی شعب بانک پارسیان استان گیلان از اهداف دیگر این تحقیق می‌باشد.
1-7. روش تحقیق
روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ پایان‌نامه، روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﯽ ﺑﺎﺷد. از
آنجایی‌که تنها رتبه‌بندی و یا درجه‌بندی شعب بانک پارسیان استان گیلان مورد نظر است، لذا از روش ناپارامتریک بهره‌گیری می‌نماییم. جامعه آماری تحقیق شامل شعب فعال بانک پارسیان استان گیلان می‌باشد. هرﻳﮏ از این شعب داراى ویژگی‌های ﺧﺎصی مانند بازار فعالیت، دامنه فعالیت، حوزه ﮐﺎرﮐﺮدى، ﻗﺪﻣﺖ تاﺳﻴﺲ، تعداد ﭘﺮﺳﻨﻞ، ﻣﻘﺪار هزینه‌ها، زیربنای شعبه وﻧﻈﻴﺮاین‌ها بوده است. بنابراین تنها زمانی ارزیابی کارایی شعب، منطقی خواهد بود که بتوان واحدهای متجانس را با یکدیگر مقایسه کرد.
فصل دوم مبانی نظری پژوهش
2-1. مقدمه