موفقیت کسب و کارهای کوچک، بنگاه های کوچک و متوسط، سیستم بازخورد مناسب

 

اتخاذ مکانیزم‌های کنترلی
توجه به رشد و یادگیری مستمر
شناخت دقیق از نیروهای سازمانی
سیستم سنجش و ارزیابی عملکرد مناسب
سیستم بازخورد مناسب در سازمان
انجام به موقع اقدامات اصلاحی

2-9. تاثیر فرهنگ یادگیری پویا بر روی موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط
در دهه های اخیر با توجه به رشد دهکده جهانی در عرصه بازارهای اقتصادی سراسر جهان، لزوم رشد بنگاه های کوچک و متوسط در راستای نفوذ به این بازارها با توجه به در نظر گرفتن مزیت رقابتی سازمان ها، هر چه بیشتر مورد توجه محققان در این عرصه قرار گرفته است. با این حال، تحقیقات متعددی در زمینه عوامل موثر بر موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط برای ورود به بازارهای خارجی به انجام رسیده است. در این پژوهش، محقق به دنبال بررسی ارتباط میان ابعاد فرهنگ یادگیری پویا و موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط برای ورود به بازارهای خارجی بوده است. مدل مفهومی این پژوهش، بر گرفته از تحقیقی است که توسط ویلیام و بیکر (2014) به انجام رسیده است.
در ارتباط با موضوع این پژوهش، تا به امروز تحقیقات بسیار اندکی صورت گرفته و تنها مدل موجود در زمینه موضوع این پژوهش، مدل مفهومی پژوهش ویلیام و بیکر (2014) بوده که این امر، خود اشاره بر جدید بودن این موضوع در سال های اخیر است. در پژوهش ویلیام و بیکر (2014)، نتایج حاصله نشان داده که فرهنگ یادگیری پویا و مستمر می تواند ارتباط مثبت و معناداری با موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط برای ورود به بازارهای خارجی داشته باشد. از سویی، سه بعد فرهنگ یادگیری پویا، شامل گرایش به بازار، گرایش به کارافرینی و گرایش به یادگیری، ارتباط مثبت و معناداری با موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط در ورود به بازارهای خارجی داشته اند. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده که ابعاد فرهنگ یادگیری پویا، قابلیت پیش بینی موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط برای ورود به بازارهای خارجی را داشته اند (william, baker, 2014).
2-6. پیشینه پژوهش
در زمینه بررسی نقش فرهنگ یادگیری پویا در موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط برای ورود به بازارهای خارجی، تحقیقات بسیار اندکی صورت گرفته است. با این وجود در جدول 2-1، به چند مورد از تحقیقات مشابه و مرتبط در زمینه موضوع پژوهش حاضر پرداخته شده است.
جدول 2-1. پیشینه پژوهش
محقق
(سال)
موضوع
روش گردآوری و تحلیل داده
یافتههای تحقیق
ویلیام و بیکر (2014)