موفقیت کسب و کارهای کوچک، فرضیات و سوالات پژوهش، شرکت های کوچک و متوسط

 

بررسی ارتباط فرهنگ یادگیری پویا و موفقیت کسب و کارهای کوچک
توصیفی – همبستگی
میان ابعاد فرهنگ یادگیری پویا و موقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
عبدالرضا میری و همکاران (۱۳۹۳)
بررسی نقش زمینه های اجتماعی – فرهنگی مدیران SMEها بر کارآفرینی شرکتی
توصیفی – همبستگی
نتایج تحلیل علاوه بر تایید ارتباط «تجربهگرایی» و «جبرگرایی» با «گرایش کارآفرینانه» افراد، میزان آن را در جامعه آماری قوی ارزیابی نموده است. همچنین میزان ارتباط بین «آموزش» و «گرایش کارآفرینانه» افراد ضعیف قلمداد شد که این نتایج ناشی از ضعف در نوع آموزشهای افراد (عدم توجه به آموزش منجر به ریسک پذیری)، میباشد. در نهایت نیز راهکارهای لازم در خصوص بهرهگیری از این زیرساخت های اجتماعی در توسعه و ارتقاء «گرایش کارآفرینانه» افراد ارائه شده است.
ملک زاده و همکاران (۱۳۹۳)
سیستم های هوشمندی کسب و کار و تحول گرایی مدیران در شرکت های کوچک و متوسط
پیمایشی
رابطه معناداری میان سیستم های هوشمندی کسب و کار و تحول گرایی مدیران وجود دارد
۲-۷٫ جمع بندی فصل
در هر تحقیقی، قبل از آغاز تجزیه و تحلیل فرضیات و سوالات پژوهش، الزامی است که ادبیات موضوعی و پیشینه های نظری و عملی مدل مربوطه، مورد بررسی قرار گیرند. در این فصل، به بررسی تعاریف مرتبط با یادگیری پویا و موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط، تحلیل عوامل مرتبط و شاخص های هر کدام از این متغیرها و مسائل مرتبط با مفهوم یادگیری پویا و موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط پرداخته شده است. در پایان نیز به بررسی و تحلیل نتایج مرتبط با پیشینه های نظری و عملی تحقیقاتی در همراستایی با موضوع ارتباط یادگیری پویا و موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط پرداخته شده است. فصل سوم به بررسی روش شناسی پژوهش حاضر، خواهد پرداخت.
فصل سوم:
روش شناسی پژوهش
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
۳-۱٫ مقدمه
فصل سوم به بررسی و تحلیل روش شناسی مورد نظر در این تحقیق می‌پردازد. جامعه مورد بررسی و منابع گردآوری داده ها نیز ارائه شدهاست. ابزار گردآوری داده ها، شامل تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با طراحی پرسشنامه و همچنین توزیع پرسشنامه نیز در اولویت کارها قرار می‌گیرد. جزئیات پرسشنامه های مورد استفاده، دلایل انتخاب آنها، و روایی و پایایی این ابزارها از دیگر اطلاعات ارائه شده در این فصل است. همچنین توضیحاتی در ارتباط با پرسشنامه های توزیع شده در میان جامعه آماری توضیحاتی ارائه می شود. روش های پژوهش مختلفی وجود دارد که استفاده از هریک از روش های تحقیق بسته به ماهیت کار و متغیر های مورد بررسی، توصیه می شود. روش تحقیق در علوم رفتاری با توجه به ملاکهای هدف تحقیق، نحوه گردآوری داده ها، نحوه اجراء معین می شود. هر تحقیقی را می توان کوششی منظم و سازمان یافته برای بررسی مساله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف کرد و شامل گام‏هایی است که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخ‏هایی برای مساله مورد علاقه ما در محیط کاری بدست آید ( سکاران ،۱۳۹۲).
از جمله ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف ها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است (خاکی ،۱۳۸۸).