مولفه های رهبری تحول گرا، قابلیت یادگیری سازمانی، مدیریت استراتژیک

 

از این جهت، مسائل اصلی در پژوهش حاضر به شرح ذیل می باشند:
آیا می توان ارتباط معناداری میان مولفه های رهبری تحول گرا و توسعه یادگیری سازمانی در شهرداری شهر کرمانشاه یافت؟
آیا مولفه های رهبری تحول گرا، قابلیت تاثیر بر روی یادگیری سازمانی در شهرداری شهر کرمانشاه را دارند؟
اهمیت موضوع
اهمیت و ضرورت موضوعی این پزوهش از آن جهت است که از یک سو، موضوع یادگیری سازمانی، به واسطه اهمیتش برای بقا، رشد، موفقیت و تعالی سازمانی با رویکردهای روان شناسی، جامعه شناسی، نظریه سازمان و مدیریت استراتژیک مورد مطالعه قرار گرفته است (لورنته، گابررا، ۲۰۰۵). بر اساس رویکرد استراتژیک، مفهوم سازمان یادگیرنده و قابلیت یادگیری سازمانی بر ایجاد تغییرات در طریقه سنتی برخورد با مدیریت کسب و کارها دلالت دارد. این امر به نوبت نیازمند منابع ملموس و ناملموس یا مهارت ها و یک قابلیت پویای حقیقی که با ویژگی های ارزشمند بودن، نادر بودن، غیر قابل جایگزین بودن و تقلید ناپذیر بودن توصیف شده باشد، است و در نهایت به سازمان امکان می دهد تا به وسیله طراحی استراتژی های تولید ارش، به بازده های بالاتر از حد متوسط، ارزش برتر برای مشتری در بلند مدت و اشکال جدید مزیت رقابتی دست یابد (ویجانده و دیگران، ۲۰۱۱).
از سویی یکی از نگرش های اخیر به رهبری که موضوع بسیاری از تحقیقات اوایل سال ۱۹۸۰ بود، نگرش رهبری تحول گرا است. رهبری تحول گرا توعی فرایند پیچیده و پویاست که در آن رهبران، ارزش ها، باورها و اهداف پیروان را تحت تاثیر قرار می دهند. رهبران تحول‌گرا از طریق تأیید اندیشه‌ها و ارزش‌های اخلاقی کارکنان و الهام بخشیدن به آنان برای اندیشیدن به مسائل با بهره گرفتن از شیوه‌های نوین، انگیزه فوق العاده‌ای را فراهم می‌کنند. توانایی ارزیابی سبک‌ها و پیامدهای سازمانی و دید آینده‌نگر و ایجاد آرمان واحد در اعضای سازمان از اجزای رهبری تحول‌گرا هستند. رهبری تحول‌گرا نوعی چشم‌انداز واضح از آینده ترسیم می‌کند (بنیس، نانوس، ۱۹۸۵).
رهبری تحول گرا از آن جهت دارای اهمیت است که دارای دستاوردهای ذیل است:
ایجاد محیطی حمایتی که در آن مسئولیت ها به اشتراک گذاشته می شود.
تشویق فعالیت هایی که به جای حمایت از تمایلات و نظرات شخصی از سازمان حمایت می کند.
داشتن آزادی برای تعیین استراتژی و تغییر مسیر.
بدست آوردن اعتماد و احترام از نوابغ و تحسین از سوی تیم کاری.
تحت تاثیر قرار دادن عملکرد و تاثیر تجاری فراتر از آنچه انتظار می رود (کیدورسکی، ۲۰۰۶).
از آنجا که یادگیری سازمانی بیش از هر جنبه دیگری، ماهیتی انسانی دارد، در این تحقیق از میان زیرساخت ها و توانمندسازهای گوناگون یادگیری اسمزانی، به نقش حیاتی و تعیین کننده رهبری در توسعه یادگیری سازمانی پرداخته می شود و تلاش می شود تاثیر یکی از گونه های رهبری، یعنی رهبری تحول گرا بر یادگیری سازمانی به گونه ای معتبر و قابل اتکا تشریح شود. رهبری حامی یادگیری، باید در سراسر سازمان و در همه لایه های سلسله مراتبی نمایان باشد. سازمان های اثربخش، به رهبری اتکا دارد، نه رهبران. نقش رهبری دانشی، فراهم ساختن چشم انداز راهبردی، انگیزش افراد، برقراری ارتباطات موثر، ایفای نقش به عنوان عامل تغییر، مربی گری، الگوی مناسب عمل و پیاده سازی طرح دانشی است (دبوسکی، ۲۰۰۶).
اهداف تحقیق
هدف اصلی:
بررسی نقش رهبری تحول آفرین در توسعه یادگیری سازمانی در شهرداری شهر کرمانشاه
اهداف فرعی:
بررسی ارتباط میان مولفه های رهبری تحول آفرین و توسعه یادگیری سازمانی در شهرداری شهر کرمانشاه
بررسی تاثیر مولفه های رهبری تحول آفرین در توسعه یادگیری سازمانی شهرداری شهر کرمانشاه