مولفه های هوش هیجانی، چارچوب مفهومی پژوهش، فصل اولکلیات پژوهش


 

فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار شماره 4-1 : نمودار پراکنش نمرات پرسشنامه هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت 65
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل(2-1) چارچوب مفهومی پژوهش 47
چکیده :
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت انجام شد . پژوهش با روش: توصیفی – همبستگی ، انجام شد وجامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان سال سوم متوسطه وپیش دانشگاهی شهرستان ورامین در سال 1392 بودند . تعداد 359 نفردانش آموز به روش تصادفی – طبقه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی شرینگ (EQI) وپرسشنامه اعتیاد اینترنتی (IAT) کیمبرلی یانگ استفاده گردید .اطلاعات گردآوری شده جهت بررسی رابطه بین متغییرها با روش آماری همبستگی پیرسون تجزیه وتحلیل شد . همچنین بمنظور بررسی میزان پیش بینی اعتیاد به اینترنت از روی متغیر هوش هیجانی کلی، ازرگرسیون استفاده شد.
یافته ها نشان دادند که بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت رابطه منفی معناداری (387/0-) وجود دارد وهوش هیجانی 45 درصد اعتیاد به اینترنت را پیش بینی می کند.همچنین بین هریک ازمولفه های اصلی هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت رابطه منفی معناداری دیده شد . یکی از روش های ایجاد مقاومت دربین دانش آموزان وجوانان در مقابل سوء مصرف استفاده از تکنولوژی و بویژه اینترنت ، تقویت مولفه های هوش هیجانی است.
واژه های کلیدی : هوش هیجانی ، خودانگیزی ،خودآگاهی ،خودکنترلی ،هوشیاری اجتماعی ،مهارت اجتماعی ، اعتیاداینترنتی .
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
باپیشرفت علم وفناوری وانفجار اطلاعات در دنیای امروز ضرورت استفاده از اینترنت در نوجوانان به منظور کسب مهارت ، بیش از پیش احساس می شود. مطالعات جلالی ، آقابابایی و باقری (2008) میزان گرایش جوانان به اینترنت را 5/78 درصد گزارش کرده است. در همین راستا (کوه و وسپار ،2001) نیز در پژوهش خود دریافتند 83 درصد دانش آموزان سال آخر دبیرستان از اینترنت استفاده می کنند.اما این فن آوری با همه محاسنی که برای زندگی نسل امروز به همراه دارد،همچون تیغی دولبه زیان ها ومشکلات بسیاری را بخصوص برای نسل جوان کشورمی تواند بهمراه داشته باشد .
از اوایل دهه 90 میلادى، پژوهش‌ها و بررسى‌هاى بسیارى در زمینه روان‌شناسى اینترنت و تأثیر آن بر سلامت و رفتار انسان انجام پذیرفته است. امروزه موضوع اینترنت، مسئله مهمى براى بیشتر کشورها، به ویژه کشورهاى در حال توسعه و از جمله کشورهاى اسلامى است. آگاهى از پى‌آمدهاى اینترنت و در کنار آن، در نظر گرفتن راهبردهاى مناسب براى استفاده درست و پیش‌گیرى یا کاهش پى‌آمدهاى احتمالى منفى آن، اهمیت اساسى دارد.
پژوهشگران حوزه روانشناسی اینترنت همچون : تالبوت ، یانگ ، کندل (1998) ، دیویس و اسمیت (1999) ، ناکس ، زوسمن و اندرسون (2001) ،لائو ها ، لی پینگ و زائولان (2010) ، همگی بر ماهیّت اعتیاد آور اینترنت بخصوص در قشر جوان تاکید داشته اند. آمار ها حاکی از آن است که 5 تا 10 درصداستفاده کنندگان اینترنت،بصورت اعتیادگونه ای ازآن استفاده می کنند.
(علوی و همکاران، 1388).
عوارض ناشی از اعتیاد به اینترنت باعث شده تا آنرا سرآمد همه اعتیاد های رفتاری بدانند. (حمیدیان، 1387).
این اختلال یک پدیده بین رشته ای است که علوم مختلف از جمله : پزشکی ، رایانه ای ، جامعه شناسی،حقوق،اخلاق وروانشناسی، هریک آنرا از یک بعد موردبررسی قرار داده اند. (معیدپور و همکاران، 1385 )
هوش هیجانی مجموعه ای از توانائیها ، کفایتها و مهارت های غیر شناختی است که فرد را برای کسب موفقیت در مقابله با شرایط و فشار های محیطی تحت تاثیر قرار می دهد( بار- آن، 2000) هوش هیجانی دارای مولفه های متنوعی است که در آن میان می توان به ارزیابی عواطف خود، ارزیابی عواطف دیگران، تنظیم عواطف و هیجان و استفاده از هیجانا ت در شرایط مختلف اشاره نمود.