میانگین مجذورات

 

شاخص GFI مقدار نسبی واریانس ها و کواریانسها را به گونه مشترک از طریق مدل ارزیابی میکند. دامنه تغییرات GFI بین صفرویک می باشد. مقدار GFI باید برابریا بزرگتراز۹۰/۰ باشد. شاخص برازندگی دیگر AGFI یا همان مقدار تعدیل یافته شاخص GFI برای درجه آزادی می باشد. این مشخصه معادل با کاربرد میانگین مجذورات به جای مجموع مجذورات در صورت و مخرج است. مقدار این شاخص نیز بین صفر و یک می باشد. شاخصهای GFI و AGFI کرده اند بستگی به حجم نمونه ندارد.
۲٫ شاخص RMSEA
این شاخص، ریشه میانگین مجذورات تقریب می باشد. شاخص RMSEA برای مدلهای خوب کمتر یا برابر ۰۵/۰ است. مدل هایی که RMSEA آنها ۱/۰ یا بالاتر باشد برازش ضعیفی دارند.
۳٫ مجذورکای
آزمون مجذور کای (خی دو) این فرضیه را که آیا مدل مورد نظر هماهنگ با الگوی همپراشی بین متغیرهای مشاهده شده است یا خیر، را می آزماید، کمیت خی دو بسیار به حجم نمونه وابسته می باشد و نمونه بزرگ کمیت خی دو را بیش از آنچه که بتوان آن را به غلط بودن مدل نسبت داد، افزایش می دهد (هومن،۱۳۹۱:۴۲۲-۴۱۸).
۴٫ شاخصNFI،CFI
شاخص NFI که (شاخص بنتلر- بونت هم نامیده می شود) برای مقادیر بالای ۹۰/۰ قابل قبول و نشانه برازندگی مناسب مدل است. شاخص CFIبزرگتر از ۹۰/۰ قابل قبول و نشانه برازندگی مدل است. این شاخص از طریق مقایسه یک مدل به اصطلاح مستقل که در آن بین متغیر ها هیچ رابطه ای نیست با مدل پیشنهادی مورد نظر، مقدار بهبود را نیز می آزماید. شاخصهای دیگری نیز در خروجی نرم افزار LISREL دیده می شوند که برخی مثلAIC, CAIC, ECVA برای تعیین برازنده ترین مدل از میان چند مدل مورد توجه قرار می گیرند. برای مثال مدلی که دارای کوچکترین AIC,CAIC,ECVA باشد برازنده تر است. برخی از شاخصها نیز به شدت وابسته حجم نمونه اند و در حجم نمونه های بالا می توانند معنا داشته باشند، اما در اغلب تحقیقات بیشتر تاکید محققان بر شاخص های برازش CFI و RMSEA می باشد چرا که این شاخص ها کمترین حساسیت را نسب به اندازه نمونه دارد و مقدار آنها به ترتیب بیشتر از ۹/۰ و کمتر از ۰۸/۰ می باشد، ضمنا این شاخص اغلب برای تست برازش مدل در نمونه های کمتر از ۲۰۰ نیز کاربرد دارد ( کلانتری،۱۳۸۷: ۱۳۲-۱۳۰).
اولین معیار قضاوت برازش مدل (۴-۱)، مقدار درجه آزادی بر روی کای اسکوئراست که برای تک بعدی بودن سازه ها استفاده می شود که مقدار آن باید کمتر از ۳باشد، مقدار این شاخص ها برای مدل حاضر۱۲۶/۱=() است. همچنین شاخص های برازش مهم دیگر به ترتیب در جدول (۴-۱۴) آورده شده است، همان گونه که مشاهده می شود تقریبا تمامی شاخص ها کفایت آماری دارند، بنابراین با اطمینان بسیار بالایی می توان دریافت در مورد این متغیر برازش کامل به دست آمده است.
جدول۴-۱۴: شاخص های برازش متغیر تمایل
شاخص
نام شاخص
اختصار
مقدار
برازش قابل قبول
شاخص های برازش مطلق
سطح تحت پوشش
Chi-Square
49
بزرگ تر از ۵ درصد