میزان تحصیلات، خلاقیت مدیران، آموزش و پرورش

 

– اجرای پرسشنامه ی تعهد شغلی مدیران متوسطه شهر بوشهر بر روی گروه مورد مطالعه می باشد.
– منظور این است که فرد تا چه اندازه از وقت خود را با شغلش سپری می کند و اصطلاحاً درگیری کاری او به چه میزان است.(مقیمی،۱۳۷۸)
۲)خلاقیت یا آفرینشگری
– اجرای پرسشنامه ی خلاقیت مدیران متوسطه شهر بوشهر بر روی گروه مورد مطالعه می باشد.
-خلاقیت فرایندی است که شامل حساسیت نسبت به مسائل ،کمبودها،تنگناهاو ناهماهنگی ها می شود،حساسیتی که به دنبال تشخیص مشکل یا مشکلات به وجود می آیدو به دنبال آن،جستجو برای یافتن راه حل های مشکلات و طرح فرضیه هایی برای این منظور آغاز می گردد.سپس فرضیه ها آزمایش و تعدیل می شودو نتایج نهایی به دست می آید.(سلیمانی ،۱۳۸۱)
۳)مدیر
شخصی که در سال تحصیلی ۸۸/۸۷ با ابلاغ رسمی ، مدیریت یکی از مدارس متوسطه آموزش وپرورش شهر بوشهر را به عهده داشته باشد.
۴) میزان تحصیلات
آخرین مدرک تحصیلی معتبر که در حکم کارگزینی مدیران قید گردیده ،به عنوان میزان تحصیلات در نظر گرفته شده که شامل دیپلم ، فوق دیپلم،لیسانس یا بالاتر می باشد.
۵)سابقه مدیریتی
مدت زمان تصدی به پست مدیریت در طول دوران در نظر گرفته شده است.
فصل دوم
پیشینه‌تحقیق
مقدمه
از بین انواع مدیریت ، مدیریت بر سازمان های آموزش و پرورش را با اهمیت ترین ،پیچیده ترین ،مشکل ترین و مؤثرترین مدیریت ها می دانند.زیرا ثمره های آموزش و پرورش توأم با مدیریت های مطلوب ،خلاق و مناسب از یک سو تبدیل انسان هایی خام به انسان های خلاق ،بالقوه ،رشد یافته،متعادل و کمال یافته است.(علاقه بند ،۱۳۷۷ ص ۱۳۵ ) شناخت مدیرانی که بتوانند در موقعیت های مختلف خلاقیت از خود نشان داده و سازمان مدرسه را به سوی پیشرفت و موفقیت سوق دهند از ضروریات می باشد (کریمی،۱۳۸۱) آموزش وپرورش به ویژه در کشورهای جهان سوم به نوآوری در تمام فرایند های خود نیاز دارد وگرنه باعث انحطاط جامعه خواهد بود .(شعاری نژاد،۱۳۶۸ ص ۳۴۴)
یکی از راه های ظهور خلاقیت در یک سازمان به وجود آوردن فضای محرک خلاقیت است بدین معنی که مدیر آماده شنیدن ایده های جدید از هر فردی که در سازمان کار می کند باشد. در واقع برقراری سیستم پیشنهادات در یک سازمان خلاقیت را تربیت می کند.(رضاییان،۱۳۷۱،ص۴۹).ابهام اصطلاح خلاقیت مربوط به این می شود که یک مفهوم انتزاعی و تازه است ،اما ابهام در مفهوم به معنی پیچیدگی خود جریان خلاقیت نیست زیرا خلاقیت را می توان به راحتی در زندگی روزانه حس کرد و آن را لمس نمود .(حسینی ،۱۳۷۸،ص ۳۵).درباره خلاقیت نظریه های متنوعی وجود دارد ، مکاتب مختلف روانشناسی نیز از زوایای مختلفی به خلاقیت نگریسته اند . البته لازم به ذکر است که نمی توان بر یک نظریه یا دیدگاه خاص یک مکتب درباره خلاقیت متکی بود زیرا اغلب دارای نقاط قوت و ضعف هستند و هیچکدام در ارائه یک نظریه جامع درباره ی خلاقیت موفق نبوده اند .
الف ) تحقیقات پیشین
۱) تحقیقات انجام شده در جهان