میزان درآمد خانواده

 

نمودار(۴-۹) مقادیر جدول فوق را به نمایش می گذارد،همان گونه که مشاهده می شود ستون۱ که مربوط به افرادی است که دارای یک نفر شاغل در خانواده هستند، دارای بیشترین فراوانی است.
۷٫۳٫۴- تحلیل توصیفی پاسخگویان بر حسب تعداد افراد شاغل ،هزینه و درآمد
نمودار۴-۱۰: توزیع فراوانی نمونه برحسب تعداد افراد شاغل در خانواده ،هزینه و درآمد ماهانه
نمودار(۴-۱۰) شمایی کلی ازوضعیت اقتصادی- اجتماعی افراد را بر حسب میزان درآمد خانواده، هزینه ماهیانه خانواده وتعداد افراد شاغل در یک خانواده نشان می دهد، طبق این نمودارخانواده هایی که دارای درآمد بیشتری هستند، اغلب بیش از یک نفر شاغل در خانواده دارند همچنین میزان هزینه های ماهیانه (تسامحا مقدار مصرف ) آنان نیز بیشتر از بقیه افراد است. این خصوصیت درنیمه بالایی نمودار و با تمرکز خطوط بیشتر در این ناحیه مشخص می شود .
۸٫۳٫۴- تحلیل توصیفی شاخص های پژوهش
۱٫۸٫۳٫۴- ابعاد وعلائم ترسیمی
در این پژوهش ۷متغیر وجود دارد، در ادامه درمورد نحوه سنجش آنها توضیح داده شده است :
۱٫ اولین متغیر، تمایل است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با بهره گرفتن از یک شاخص ۱۱گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این ۱۱ گویه در قالب طیف لیکرت ۵ درجه ای محاسبه می شود.
۲٫ دومین متغیر، ترجیح است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از یک شاخص۷گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این ۷ گویه در قالب طیف لیکرت ۵ درجه ای محاسبه می شود.
۳٫ سومین متغیر،مجاب شدن است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با بهره گرفتن از یک شاخص۱۰گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این ۱۰ گویه در قالب طیف لیکرت ۵ درجه ای محاسبه می شود.
۴٫ چهارمین متغیر، مواجهه است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از یک شاخص ۹ گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این ۹ گویه در قالب طیف لیکرت ۵درجه ای محاسبه می شود.
۵٫ پنجمین متغیر، توجه است، این متغیر درتحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با بهره گرفتن از یک شاخص۱۲گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این ۱۲ گویه در قالب طیف لیکرت ۵درجه ای محاسبه می شود.
۶٫ ششمین متغیر، درک است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با بهره گرفتن از یک شاخص۱۰گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این ۱۰ گویه در قالب طیف لیکرت ۵ درجه ای محاسبه می شود.
۷٫ هفتمین متغیر، گرایش به خرید محصولات با درگیری ذهنی پایین (متغیر وابسته تحقیق ) است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از یک شاخص۱۴گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این ۱۴ گویه در قالب طیف لیکرت ۵درجه ای محاسبه می شود.
درجدول(۴-۸) شاخص های اصلی به تفکیک عوامل، ابعاد وعلائم ترسیمی در مدل تحلیلی و همچنین شماره گویه در پرسشنامه آورده شده است.
جدول۴-۸: شاخص ها و علائم ترسیمی در مدل ها
متغیر
مفهوم (شاخص)