میلی‌ثانیه، حافظه‌کاری، تحلیل داده

 

تصویر۳-۴: شمایی از آزمون SWM
آزمودنی باید هر مربع را لمس کند تا جعبه موجود در هر مربع نمایان شود پس از یافتن جعبه آبی ستون سمت راست را لمس می‌کند تا جعبه آبی داخل ستون قرار گیرد و بعد سراغ مربع دیگر می‌رود و این جستجو را تا پر شدن ستون سمت راست ادامه می‌دهد. آزمودنی باید با بهره گرفتن از راهبردهای حافظه‌کاری، به خوبی بتواند به خاطر سپارد که جعبه آبی کدام مربع را برداشته است تا مکرراً آن را لمس نکند، زیرا لمس دوباره مربعی که جعبه آبی آن در داخل ستون قرار داده شده، خطا محسوب می‌شود. در این آزمون، آزمودنی‌ها تصمیم می‌گیرند که با بهره گرفتن از کدام ترتیب به جستجوی جعبه‌های آبی درون مربع‌ها بپردازند. اما کامپیوتر چارچوب اصلی آزمون را مشخص می‌کند. در این پژوهش از روش کلینیکی استفاده شده که شامل چهار آزمون سه مربعی در مرحله تمرین و آشنایی با آزمون است و سپس دارای ۱۲ آزمون، چهار آزمون چهار-مربعی، چهار آزمون شش-مربعی و چهار آزمون هشت-مربعی است. دلیل اجرای این آزمون در این پژوهش فقط برای حصول اطمینان از ظرفیت حافظه‌کاری آزمودنی‌ها بود. دو نمره از این آزمون برای هر آزمودنی به دست می‌آید؛ یک نمره برای راهبردهای حافظه‌کاری بود و نمره دیگر تعداد خطاها را نشان می‌داد. تحلیل داده‌ها با بهره گرفتن از روش رگرسیون نشان داد که بین ظرفیت حافظه‌کاری آزمودنی‌ها و تعداد خطاها در آزمون SWM رابطه‌ وجود دارد. درحالیکه هیچ رابطه معنا‌داری بین ظرفیت حافظه‌کاری و راهبردهای حافظه‌کاری دیده نشد. نتایج تحلیل نشان داد که بین ظرفیت حافظه‌کاری و تعداد خطاها در آزمون SWM رابطه عکس وجود دارد (۰۰۲/۰>P، ۲۷/۳- =t) و آزمودنی‌هایی که ظرفیت حافظه‌کاری آنها بالا بود کمتر مرتکب خطا در آزمون SWM شدند. اما رابطه معناداری بین ظرفیت حافظه‌کاری و راهبرد استفاده از حافظه‌کاری در آزمون SWM دیده نشد (۹/۰ >P، ۰۸/۰=t).
3-5-2 تکالیف رایانه ای بازتولید زمان
این آزمونها با اقتباس از آزمونهای به کار رفته در مطالعات مشابه (برادوی و انگل، ۲۰۱۲ و گاتیر و درویت-ولت، ۲۰۰۱) برای سنجش بازتولید زمان تهیه شد. تکلیف بازتولید زمانی قبلا در ایران ساخته شده و با بهره گرفتن از آن بازتولید زمانی واژگان فارسی مورد بررسی قرار گرفته است (نظری، میرلو و اسدزاده،۱۳۹۰). در این پژوهش از این ابزار استفاده گردید اما محرک مورد نظر برای بررسی شکل و تصویر خواهد بود نه واژه.
۳-۵-۲-۱ روش اجرای تکلیف منفرد بازتولید زمان
اجرای این تکلیف در محیطی نسبتا آرام و در حالیکه کودک در حالت آرامش در مقابل کامپیوتر قرار داشت انجام گرفت. در این تکلیف یک دایره سیاه رنگ در مرکز مانیتور در دو بازه زمانی کوتاه (۷۰۰میلی‌ثانیه) و بازه زمانی بلند (۳۰۰۰میلی‌ثانیه) ارائه می‌شد. این تکلیف یک مرحله تمرینی داشت که در آن مرحله همه توضیحات لازم به آزمودنی داده شد و به آنها گفته شد که باید مدت زمان حضور دایره در صفحه مانیتور را باید به خاطر بسپارند و بلافاصله پس از رفتن دایره مدت زمان حضور آن را با فشار دادن کلید فاصله و نگه داشتن آن به همان میزان بازتولید کنند. در این آزمون ۶۰ محرک ارائه شد که ۳۰ محرک مربوط به بازه کوتاه و ۳۰ محرک مربوط به بازه بلند بود.
۳-۵-۲-۲ اجرای آزمون دوگانه بازتولید زمان