نارسایی‌های ابزار اندازه‌گیری و شیوه‌های رفع آن، مقایسه تطبیقی، مقایسه نتایج

 

از آنجایی که احتمال می‌رفت پرسش‌شوندگان (مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره، مدیران مالی، معاونان مالی و سرمایه‌گذاری و رئیس حسابداری) به دلیل مشغله زیاد به پرسشنامه پستی پاسخ ندهند، ضمن تماس تلفنی و هماهنگی‌های صورت گرفته، به صورت حضوری به پرسش‌شوندگان تحویل و متعاقباً طی دو مرحله به جمع‌ آوری آن‌ ها پرداخته شد.
در این تحقیق پرسشنامه‌های ارسالی در دو نوبت جمع‌ آوری گردید. چنانچه پرسشنامه توزیع شده در مرحله اول تکمیل نگردیده بود، مجدداً پرسشنامه دیگری در اختیار پرسش‌شوندگان قرارگرفت. به‌هنگام تحویل پرسشنامه به پرسش‌شوندگان، به آنها اطلاع داده شده که پاسخ‌های آن‌ ها صرفاً در قالب نتایج آماری انتشار خواهد یافت و پرسشنامه‌های تکمیل شده به پاسخ‌دهندگان قابل ردیابی نخواهد بود. همچنین ذکر گردید چنانچه پاسخ‌دهندگان تمایل به دریافت نتایج تحقیق دارند، آدرس خود را ارائه نمایند. این جمله به منظور تشویق پرسش‌شوندگان به تکمیل و استرداد پرسشنامه‌ها و در نتیجه افزایش تعداد پرسشنامه‌های تکمیل شده ذکر گردیده بود.
۳-۹٫ نارسایی‌های ابزار اندازه‌گیری و شیوه‌های رفع آن
استفاده از پرسشنامه همراه با یک سری نارسایی‌های ذاتی می‌باشد که از آن جمله می‌توان به پایین بودن درصد استرداد پاسخ‌نامه‌ها و عدم پاسخ پرسش‌شوندگان، اشاره نمود. در این تحقیق پرسشنامه‌های تحویلی در دو نوبت و به فاصله زمانی ۲۰ روز بین اعضای نمونه تحقیق توزیع گردید. نارسایی دیگر پرسشنامه آن است که جواب‌های بالقوه پرسشنامه‌های برگشت نشده، می‌تواند سبب آلودگی نتایج تحقیق شود و از اعتبار نتایج بکاهد. برای جلوگیری از این موضوع، از روش مقایسه تطبیقی پاسخ‌ها به پرسشنامه‌های مختلف، استفاده شده است. بدیهی است در صورت فقدان تفاوت معنادار بین نتایج به دست آمده از پرسشنامه‌های برگشت شده در فواصل زمانی مختلف می‌توان تاحدودی اطمینان نسبی حاصل شود که پاسخ بالقوه مذکور تأثیری بر نتایج تحقیق نخواهد گذاشت و به تبع آن اطلاعات به‌دست آمده از اعتبار لازم برخوردار است.
در تحقیق حاضر، از روش ارسال پرسشنامه «چند مرحله ای» و مقایسه نتایج حاصله از هر یک از فواصل زمانی استفاده شده است. اطلاعات مربوط به توزیع پرسشنامه تحقیق و پاسخ‌های دریافت شده در نگاره شماره ۳-۱ آورده شده است.
نگاره شماره ۳-۱ : اطلاعات مربوط به توزیع پرسشنامه و پاسخ های دریافت شده
شرح
تعداد
درصد
پرسشنامه های توزیع شده:
۵۱۰
۱۰۰
پرسشنامه های پاسخ داده شده:
مرحله اول:
مرحله دوم:
۳۹۸
۲۲۳
۱۷۵
۰۳/۷۸
پرسشنامه های پاسخ داده نشده: