نتایج آزمون فرضیه ها، مدل مفهومی پژوهش، مدل سلسله مراتبی

 

نمودار۴-۸- هیستوگرام متغیر تمایل ۶۴
نمودار۴-۹- هیستوگرام متغیر اقدام به خرید ۶۵
نمودار۴-۱۰- هیستوگرام متغیر تبلیغات تلویزیونی ۶۶
نمودار۴-۱۱- هیستوگرام متغیر تبلیغات رادیوئی ۶۷
نمودار۴-۱۲- هیستوگرام متغیر تبلیغات جاده ای ۶۸
نمودار۴-۱۳- هیستوگرام متغیر مجله و روزنامه ۶۹
نمودار۴-۱۴- هیستوگرام متغیر اینترنت ۷۰
نمودار۴-۱۵- سلسله مراتب تاثیرگذاری ۸۰

«فهرست اشکال»
عنوان صفحه
شکل۲-۱ – بازاریابی بیمه به روش قدیم؛ منبع: کریمی، ۱۳۷۲ ۲۰
شکل۲-۲ – بازاریابی بیمه به روش جدید؛ منبع: کریمی، ۱۳۷۲ ۲۰
شکل۲-۳-مدل آیدا (منبع:Petit et al, 2011, p43) 33
شکل ۳-۱ مدل مفهومی پژوهش (مدل سلسله مراتبی (Petit et al ,2011)(AIDA 53

چکیده
در صنعت بیمه، بازاریابی امری صرفاً اقتصادی نیست تا به این وسیله سودآوری شرکتها و نمایندگان را افزایش دهد، بلکه امکانی است برای آگاهی بخشیدن به مردم، برای اینکه از بیمه، وسیله محکم و مطمئنی برای رفع نیازهای آینده خود فراهم آورند. در حالیکه مسئله اصلی تحقیق حاضر اینست که بیمه پارسیان نتواسته از ابزارهای ترفیعی جهت آگاهی دادن به مشتریان بالقوه برای افزایش خرید خود استفاده کند. لذا سوال اصلی اینست که تبلیغات چگونه برقصد خرید تاثیر گذار است؟ هدف مطالعه حاضر تبیین ابزار ترفیعی (تبلیغات) بر خرید بیمه نامه های اتومبیل در شرکت بیمه پارسیان در استان گیلان می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر مشتریان بیمه پارسیان در شعب استان گیلان است. حجم نمونه ۳۶۸ نفر برآورد شده است و اعضای نمونه از بین مشتریان و از روش نمونه گیری خوشه ای در دسترس انتخاب شده است. فرضیه اصلی عبارت است از: ابزارهای ترفیعی (تبلیغات) بر فرایند اقدام به خرید بیمه نامه های اتومبیل از سوی بیمه گذاران تاثیر دارد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه ها مشخص گردید که سلسله مراتب تاثیرگذاری ابزار تبلیغات بر اقدام به خرید مشتریان بیمه پارسیان در استان گیلان از نظر فرایند مدل آیدا صادق است. البته تاثیر رسانه های مختلف متفاوت می باشد، به طوری که الویت رسانه های مختلف به ترتیب اینترنت (۲۱٫ ۸ درصد)، تلویزیون (۱۸٫ ۹ درصد)، روزنامه و مجله (۱۷٫ ۱ درصد)، رادیو (۱۴٫ ۲ درصد) و تبلیغات جاده ای (۱۴٫ ۰ درصد) می باشد. همچنین از میان سلسله مراتب تاثیر، تاثیر تمایل بر خرید با ضریب همبستگی ۶۱٫ ۶ درصد در الویت اول قرار دارد پس از آن تاثیر علاقه بر تمایل با ضریب همبستگی ۶۰٫ ۴ و نهایتا تاثیر آگاهی بر علاقه با ضریب همبستگی (۳۹٫ ۶) در الویت بعدی قرار دارد.
کلید واژه: ابزار ترفیعی، تبلیغات، بیمه نامه اتومبیل، مدل AIDA