نتایج آزمون کلموگروف، متغیرهای تحقیق، استرس والدینی

 

جدول ۴- ۳٫ آزمون باکس برای بررسی برابری ماتریس‌های واریانس – کوواریانس متغیرها————-۶۵
جدول ۴-۴: آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس‌های نمره‌ها متغیرهای تحقیق دو گروه در جامعه——————————————————————–۶۶
جدول ۴-۵: نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف وشاپیرو- ویلک در مورد پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات استرس والدینی و منابع آن————————————————-۶۶
جدول ۴-۶: نتایج آزمون بررسی پیش فرض همگنی شیب‌های خط رگرسیون متغیرهای تحقیق دو گروه آزمایش و گواه در جامعه——————————————————–۶۷
جدول ۴-۷: نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکوا) بر روی میانگین نمرات پس آزمون متغیرهای استرس والدینی و منابع آن در گروه‌های آزمایش و گواه———————————–۷۳
جدول ۴-۸: نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره بر روی میانگین نمرات پس آزمون استرس والدینی مادران گروه‌های آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون—————————————–۷۳
جدول ۴-۹: نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره بر روی میانگین نمرات پس آزمون مسائل خانواده و والدین گروه‌های آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون—————————————–۷۴
جدول ۴-۱۰: نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره بر روی میانگین نمرات پس آزمون نگرانی‌ وبدبینی نسبت به آینده کودک مادران گروه‌های آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون—————————۷۵
جدول ۴-۱۱: نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره بر روی میانگین نمرات پس آزمون ویژگیهای کودک ، در مادران گروه‌های آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون—————————– ——-۷۶
جدول ۴-۱۲: نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره بر روی میانگین نمرات پس آزمون مولفه محدودیت های جسمانی کودک ، در مادران گروه‌های آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون—————- ——۷۷
فهرست نمودار هها
عنوان صفحه
نمودار ۴- ۱٫ مقایسه میانگین نمرات متغیر مسائل خانواده و والدین در گروه‌های آزمایش و گواه———۶۳
نمودار ۴-۲٫ مقایسه میانگین نمرات متغیر نگرانی‌های والدین وبدبینی آنان نسبت به آینده کودک در گروه‌های آزمایش و گواه——————————————————–۶۳
نمودار ۴-۳٫ مقایسه میانگین نمرات متغیر ویژگی‌های کودک در گروه‌های آزمایش و گواه————-۶۴
نمودار ۴-۴٫ مقایسه میانگین نمرات متغیر محدودیت‌ها و ناتوانی‌های جسمانی کودک در گروه‌های آزمایش و گواه———————————————————————-۶۴
نمودار ۴-۵٫ مقایسه میانگین نمرات متغیر استرس والدینی کل در گروه‌های آزمایش و گواه————۶۵
نمودار ۴-۶٫ رابطه هم خطی پیش و پس آزمون مولفه مسائل خانواده و والدین———————۶۸
نمودار ۴-۷٫ رابطه هم خطی پیش و پس آزمون مولفه نگرانی‌ وبدبینی نسبت به آینده کودک———–۶۹