نتایج حاصل از آزمون فرضیات، مراحل برنامه ریزی گردشگری، ابزار اندازه گیری داده ها

 

۴-۱۴ ) ارزیابی مدل ساختاری ۸۶
شکل ها
۲-۱) مراحل برنامه ریزی گردشگری ۲۲
۲-۲) عوامل موثر در درجه اثرگذاری گردشگری بر رشد اقتصادی کشور میزبان ۲۷
نمودارها
۴-۱) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان ۷۲
۴-۲) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان ۷۳
۴-۳) نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان ۷۴
۴-۴) نمودار میله ای سابقه کار پاسخ دهندگان ۷۵
۴-۵) هیستوگرام متغیر توسعه صنعت گردشگری ۷۶
۴-۶) هیستوگرام متغیر محصول ۷۷
۴-۷) هیستوگرام متغیر قیمت ۷۸
۴-۸) هیستوگرام متغیر مکان ۷۹
۴-۹) هیستوگرام متغیر تبلیغات (ترفیع) ۸۰
۴-۱۰) آزمون مدل تحقیق (در حالت استاندارد) ۸۷
۴-۱۱) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری) ۸۸
چکیده پایان نامه:
با توجه به اینکه استان گیلان دارای جاذبه های طبیعی، آثار باستانی، تاریخی و میراث فرهنگی بسیاری می باشد، متاسفانه به علت عدم انجام فعالیت های ترفیعی و تشویقی مناسب جهت بهینه سازی این صنعت خدماتی، گردشگری در این استان مهجور و مظلوم واقع شده است و آنگونه که باید و شاید به مکان های تفریحی و زیارتی و تاریخی استان رسیدگی به عمل نمی آید. اگر چنانچه مکان های گردشگری و تفریحی زیبا سازی شده و امکانات رفاهی نظیر پارکینگ اختصاصی، امکان اسکان مسافران و غیره برای گردشگران در نظر گرفته شده و همچنین آثار تاریخی و باستانی استان مرمت شده و برای بازدید گردشگران مهیا گردد، گردشگران بیشتری را به خود جلب می نماید و از آنجایی که حضور هر گردشگر مترادف است با افزایش درآمد آن منطقه لذا توسعه صنعت گردشگری می تواند باعث افزایش سطح اشتغال، بهبود خدمات رسانی اجتماعی، منبع درآمد، رشد بخش خصوصی، توسعه ساختارهای زیربنایی و غیره گردد. تحقیق پیش رو، با هدف بررسی نقش آمیخته بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری در استان گیلان انجام گردید. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی، از حیث روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی از نوع علّی محسوب می گردد و دارای چهار فرضیه می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران و معاونین سازمان جهانگردی و میراث و نیز اساتید هیأت علمی در رشته جهانگردی دانشگاه آزاد و دولتی گیلان می باشند. پس از تحقیقات میدانی مشخص شد که تعداد این افراد ۳۹ نفر می باشد. با بهره گرفتن از فرمول کوکران اقدام به تعیین حجم نمونه گردید و بر این اساس تعداد ۳۶ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری داده ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد می باشد که از مطالعات امین بیدختی و همکاران (۱۳۸۹)، اقتباس گردید. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS 19 و v.pls1.04b1 بهره گرفته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات حاکی از آن است که محصول گردشگری، قیمت اماکن گردشگری، محل قرارگیری اماکن گردشگری و تبلیغات گردشگری (فعالیت های ترفیع) تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه ی صنعت گردشگری استان دارند.
کلمات کلیدی: آمیخته بازاریابی، صنعت گردشگری، استان گیلان
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه