نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش دفتری حقوق صاحبان

 

GROW =یک متغیر ساختگی است که اگر یک شرکت دارای MTB بالاتر از مقدار میانه ​​آن در صنعت باشد برابریک در غیر صورت صفر است.
=R بازده سهام
OCF= جریان وجوه نقد عملیاتی
NDAC= اقلام‌تعهدی غیر اختیاری
DAC= اقلام‌تعهدی اختیاری
SALES=فروش سال t
SALESΔ= تغییرات فروش (فروش سال t منهای سال t-1)
SIZE ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
B/Pارزش دفتری هر سهم به قیمت سهام
Price قیمت سهام
۱-‌۱۰٫تعریف واژه‌های کلیدی
اقلام تعهدی اختیاری: اقلامتعهدی(تفاوت بین سود عملیاتی وجریان نقدی عملیاتی)بهدودستهاختیاری وغیراختیاریتفکیکمیشوند. اقلامتعهدیاختیاریآن‌ هایهستندکهمدیریتبرآن‌ هاکنترل داشتهومی‌تواندآن‌ هارابهتأخیربیندازد،حذفکندویاثبتوشناساییآن‌ هاراتسریع کند.
بازده سهام که عبارت است از نسبت کل عایدی حاصل از سرمایه گذاری در یک دوره معین نسبت به سرمایه گذاری که طی آن دوره مصرف شده است . به عبارت دیگر بازده سهام در یک دوره معین عبارت است از تفاوت بین قیمت سهام در ابتدا وانتهای آن دوره بعلاوه سود نقدی سهام و افزایش نقدی سرمایه در دوره مورد نظر،تقسیم بر قیمت سهام در ابتدای دوره
رشد شرکت :رشد شرکت از دید بازار سرمایه، متغیر مهمی است کهاز نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام جهت ارزیابی رشد و توسعه یافتگی شرکت‌ها استفاده می‌گردد.
جریانهاینقدیعملیاتی :براساساستانداردهای حسابداریشماره(۲)،جریان‌‌هاینقدیعملیاتیشامل جریان‌هایورودیوخروجیناشیازفعالیت‌هایعملیاتی وآندستهازجریان‌هاینقدیعملیاتیاستکهماهیتاًبه طورمستقیم قابلارتباطباسایرطبقاتجریان‌هاینقدی صورتوجوهنقدنیست،کهایندادهازصورتمالی گردشوجوهنقدشرکت‌هایموردنظراستخراجگردیده است.
۱-‌۱۱٫ خلاصه فصل
در این فصل مسأله پژوهش مبنی بر این که آیا تاثیر اقلام‌تعهدی اختیاری بر بازده سهام وجریان‌های نقدی عملیاتی آتی و همچنینتاثیر اقلام‌تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهامدر شرکت‌های با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های بار رشد پایین بیشتر است بیان شد. واهداف وفرضیه‌ها با تکیه بر سوال اصلی پژوهش عنوان گردید . در نهایت نیز با معرفی تحلیل رگرسیون به عنوان روش پژوهش وبورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری نمایی کلی از موضوع پژوهش ارا‌‌‌ئه شد.
۱-‌۱۲٫ چارچوب فصول بعد
فصل دوم در دو بخش ارائه می‌شود.که در بخش اول ادبیات موضوع ومبانی نظری ابتدا اقلام‌تعهدی و انواع آن وسپس بازده سهام و رشد شرکت مطرح می‌شود و در بخش دوم تحت عنوان (پیشینه تحقیق) سوابق تحقیقات خارجی وداخلی مرتبط با این موضوع ارائه می‌گردد.
در فصلسومروش اجرایی تحقیق تشریح می شود .روش تحقیق،جامعه آماری و نحوه نمونه‌گیری نیز در این فصل بیان می‌شود. فرضیه‌های تحقیق،متغیرهای تحقیق ونحوه اندازه‌گیری آن‌ ها به تفضیل بیان می‌شوند. نحوه تجزیه و‌تحلیل وجمع‌ آوری داده‌ها و روش‌های آماری که در این فصل ارائه گردیده‌اند.
در فصل چهارم یافته‌های تحقیق ونتایج پردازش داده‌ها ارائه گردیده‌اند با بیان فرضیه‌ها ومدل رگرسیون هر فرضیه وانجام آزمون‌های آماری ‌‌؛ نتایج آزمون‌ها در جداولی خلاصه و ارائه شده‌اند.
در فصلپنجمنتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها و تجزیه وتحلیل‌های انجام شده بیان گردیده. و در پایان محدودیت‌ها،پیشنهادات برای تحقیقات آتی و پیشنهادات کاردبردیداده خواهد شد.