نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها

 

۴۲۴/۰
۱۷۹/۰
۰۰۰/۰
تائید فرضیه
با توجه به جدول مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فوق کوچک تر از پنج صدم می باشد، به همین دلیل با اطمینان ۹۵ درصد فرض H0 رد و فرض H1تایید می شود و این رابطه معنی دار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر تعهد و گرایش به صادرات ۴/۴۲ + درصد می باشد که این یبان گر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با ۱۷۹/۰ می باشد که این نشان می دهد که متغیر تعهد حدود ۹/۱۷ درصد می تواند متغیر گرایش به صادرات را پیش بینی کند.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهاد ها
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهاد ها
۵-۱)مقدمه
همانطور که از آغاز تا پایان تحقیق مشاهده می شود سعی شده است که در این پژوهش از یک روش سیستماتیک پیروی گردد و مطالب آن طور که مناسب بنظر میر سد به ترتیب در جای جای رساله آورده شود .
لذا در ابتدا در فصل اول پژوهش حاضر کلیات طرح مطرح شد، فصل دوم به مبانی نظری اختصاص داشت. در فصل سوم متدولوژی بیان گردید ودر فصل چهارم نتایج حاصل از مطالعه میدانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و فرضیه های پژوهش آزمون شدند.در این فصل هم خطوط کلی تحقیق مرور می شود، در ادامه براساس یافته های پژوهش به بحث و نتیجه گیری پرداخته شده و پیشنهاد و در نهایت محدودیتهایی که وجود داشته است ارائه می گردد.
۵-۲) نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها
در این قسمت ابتدا نتایج آمار توصیفی و سپس نتایج آمار استنباطی ارائه می گردد.
آمار توصیفی- آن بخش از آمار است که به جمع آوری، خلاصه کردن، نمایش و پردازش اطلاعات می پردازد بی آنکه به هر گونه نتیجه گیری در ورای آن اطلاعات آماری مبادرت ورزد.
آمار استنباطی- در این بخش از آمار اطلاعات بدست آمده از آمار توصیفی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته وبر اساس تحلیل های انجام شده، نتیجه گیری به کل جامعه یا مواد مشابه تعمیم داده می شود(رنجبران،هادی،۱۳۸۶).
۵-۲-۱) نتایج آمار توصیفی
از میان کسانی که پرسشنامه تحقیق را تکمیل کردند ۲/۱۶ درصد زن و ۸/۸۰ درصد مرد بودند همچنین ۱/۳ درصد به این سوال پاسخ نداده اند. ۵/۱ درصد از پاسخ دهندگان زیر دیپلم، ۲/۱۶ درصد دیپلم، ۶/۱۴ درصد فوق دیپلم، ۵/۴۸ درصد نفر لیسانس و ۲/۱۹ درصد فوق لیسانس و بالاتر می باشد. سن ۸/۵۳ درصد از پاسخ دهندگان که بیشترین آمار نمونه آماری تحقیق را نشان می دادند بین ۴۰ تا ۶۰ سال بود. ۵/۱ درصد از پاسخ دهندگان کمتر از ۲۰ سال، ۹/۲۶ درصد بین ۲۰ تا ۴۰ سال و ۷/۱۷ درصد بیشتر از ۶۰ سال بوده اند.بیشترین سابقه حضور در صنعت بیش از ۱۰ سال بوده که برابر با ۶/۵۴ درصد می باشد. ۸/۱۰ درصد کمتر از ۵ سال، ۱/۳۳ درصد بین ۵ تا ۱۰ سال و همچنین ۵/۱ درصد بین به این سوال پاسخ نداده است.
میزان آشنایی مدیران با زبان های خارجی بیشتر از توانایی آنان در صحبت کردن زبان های خارجی می باشد.
متغیر گرایش به صادرات دارای کمترین مقدار ۸۳/۱ ، بیشترین ۵ ، میانگین ۸۹/۳ ، انحراف معیار ۶۹۷۲/۰ و واریانس ۴۸۶/۰ می باشد.همانطور که مشاهده می شود طیف لیکرت ۱ تا ۵ بوده و میانگین بین ۳ تا ۵/۳ مناسب است که در اینجا بالای ۵/۳ می باشد که قابل قبول می باشد.
متغیر اندازه شرکت دارای کمترین مقدار ۶۷/۱ ، بیشترین ۵ ، میانگین ۷۸۴۶/۳ ، انحراف معیار ۶۴۴۱۴/۰ و واریانس ۴۱۵/۰ می باشد. همانطور که مشاهده می شود طیف لیکرت ۱ تا ۵ بوده و میانگین بین ۳ تا ۵/۳ مناسب است که در اینجا بالای ۵/۳ می باشد که قابل قبول می باشد.