نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم، نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم، نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول

 

4-2-5- جدول فراوانی نوع استخدام پاسخگویان…………………………………………………………………………………………126
4-2-6- جدول فراوانی سابقه کارپاسخگویان………………………………………………………………………………………………127
4-3- آمار توصیفی مؤلفه های هر یک از متغیرهای مستقل و وابسته………………………………………………………….128
4-4- تحلیل استنباطی داده ها……………………………………………………………………………………………………………………….129
4-4-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………129
4-4-2- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول تحقیق………………………………………………………………………………………….130
4-4-3- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم تحقیق………………………………………………………………………………………131
4-4-4- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم تحقیق………………………………………………………………………………………132
4-4-5- نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم تحقیق………………………………………………………………………………………133
4-4-6- نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………..134
4-4-7- نتایج حاصل از فرضیه فرعی ششم تحقیق………………………………………………………………………………………134
4-4-8- نتایج حاصل از فرضیه فرعی هفتم تحقیق……………………………………………………………………………………….135
4-5- فرضیه جهت دار………………………………………………………………………………………………………………………………………..137
4-5-1- نتایج حاصل از یافته هایپژوهش……………………………………………………………………………………………………….137
4-5-2- نتایج حاصل از فرضیه جهت دار………………………………………………………………………………………………………138
4-6- بررسی تاثیر متغیرهای مداخله گر در تحقیق……………………………………………………………………………………………138
4-6-1- بررسی تاثیر جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………..138
4-6-2- بررسی تاثیر سن………………………………………………………………………………………………………………………………..139
4-6-3- بررسی تاثیر سابقه کار…………………………………………………………………………………………………………………………140
4-6-4- بررسی تاثیر سمت…………………………………………………………………………………………………………………….141
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری