نتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس ها، فراوانی گروههای نمونه آزمایشی و کنترل، ابزار گرد آوری اطلاعات

 

۵-۲-۲نتایج یافته فرعی اول………………………………………………………………………………………..۷۲
۵-۲-۳نتایج یافته فرعی دوم……………………………………………………………………………………….۷۳
۵-۲-۴نتایج فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………….۷۴
۵-۳محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………….۷۵
۵-۴پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………۷۶
۵-۵پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………۷۶
منابع و ضمایم…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۸
فهرست جدول:
جدول ۴ـ ۱: فراوانی گروه های نمونه آزمایشی و کنترل ۵۹
جدول۴ـ۲: توصیف آماری نمرات مرحله پیش آزمون فرسودگی شغلی به تفکیک گروه آزمایش و کنترل ۶۰
جدول۴ـ۳: توصیف آماری نمرات مرحله پس آزمون فرسودگی شغلی به تفکیک گروه آزمایش و کنترل ۶۱
جدول۴-۴ نتایج آزمون گالموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمالیته بودن داده ها ۶۲
جدول۴-۵: نتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس ها ۶۳
جدول۴-۶نتایج تحلیل کواریانس برای فرضیه اصلی (آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه فرسودگی شغلی گروه آزمایش و کنترل) ۶۴
جدول(۴-۷) نتایج تحلیل کواریانس برای فرضیه اصلی (آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه خستگی عاطفی گروه آزمایش و کنترل) ۶۵
جدول(۴-۸) نتایج تحلیل کواریانس برای فرضیه اصلی (آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه شخصیت زدایی گروه آزمایش و کنترل) ۶۶
جدول(۴-۹) نتایج تحلیل کواریانس برای فرضیه اصلی (آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه فقدان موفقیت فردی گروه آزمایش و کنترل) ۶۷
چکیده
هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر طراحی آموزش کارگاهی تعهد سازمانی در کاهش فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دخانیات استان یزد و کرمان است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود و نمونه آماری ۳۰ نفر به صورت نمونه گیری جایگزینی تصادفی انتخاب شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه کارکنان ادارات دخانیات استان های یزد و کرمان در سال ۱۳۹۳ حدود ۱۰۲ نفر می باشد. متغیر مستقل به شکل آموزش کارگاهی با موضوع تعهد سازمانی برای گروه آزمایش اجرا شد. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش بود که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون برای هر دو گروه کنترل و آزمایش اجرا شد. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی مثل میانگین ، انحراف معیار و نمودار و همچنین از روش های آمار استنباطی آزمون تحلیل کواریانس برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. تحلیل داده های آماری نشان داد که بین میانگین نمرات فرسودگی شغلی گروه آزمایش و گواه بعد از اعمال متغیر مستقل تفاوت معنی داری به وجود آمد.یعنی اعمال متغیر مستقل آموزش کارگاهی تعهد سازمانی میزان فرسودگی گروه آزمایش را کاهش داد. با در نظر گرفتن محدودیت های پژوهش نتایج نشان داد که آموزش تعهد سازمانی موجب کاهش هر سه بعد فرسودگی شغلی یعنی خستگی عاطفی، شخصیت زدایی و فقدان موفقیت فردی کارکنان دخانیات استان یزد می شود.
واژگان کلیدی: تعهد سازمانی، فرسودگی شغلی، آموزش کارگاهی، کارکنان ادارات دخانیات