نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات، تجزیه و تحلیل داده ه، تعیین روایی و پایایی

 

فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
پیمایش روش تحقیقی با اهمیت و بسیار قابل استفاده برای تحقیقات در زمینه های روانشناختی ، بازرگانی ، علوم سیاسی و همچنین تعلیم و تربیت است . پژوهش و کنجکاوی از تمایلات طبیعی بشر است . انسان ها از همان اوایل حیات خود در پی کشف حقایق و روابط بین پدیده ها بودند و برای ادامه حیات بایستی محیط اطراف خود را می شناختند . بنابراین شناسایی چیزهای ساده به تدریج رشد و توسعه یافت تا به امروز که نتایج پیشرفت های بشر مدیون تحقیق و روش های منظم علمی بوده است .
در مرحله تجزیه و تحلیل انچه مهم است این است که محقق باید اطلاعات و داده ها را در مسیر هدف تحقیق ، پاسخگویی به سوال و سوالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه های خود جهت داده ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد . وقتی سخن از تجزیه و تحلیل به میان می اید ، این تصور حاصل می شود که منظور تجزیه و تحلیل داده ها تنها به شیوه اماری است ، در صورتی که چنین نیست و این شیوه فقط یکی از طرق مهم تجزیه و تحلیل است که برای تحقیقات و داده هایی به کار می رود که جنبه اماری داشته باشد . تحقیقات فراوانی وجود دارد که فاقد جنبه اماری است و عمدتا متکی به اسناد و مدارک و شهود و ادراک و تحلیل عقلانی است (حافظ نیا ،۲۳۱:۱۳۸۵).
در این فصل ابتدا به تشریح روش این پژوهش پرداخته شده است . پس از ان ،جامعه ی اماری و روش نمونه گیری تشریح شده است . در ادامه به تشریح روش جمع اوری اطلاعات و روش های مورد استفاده جهت تعیین روایی و پایایی پرسشنامه پرداخته شده است . در پایان روش های اماری مورد استفاده جهت تحلیل داده ها و ازمون فرضیه های پژوهش بیان گردیده است .
۳-۲- نوع پژوهش
این تحقیق از حیث هدف کاربردی می باشد و از نظر ماهیت و شیوه ی جمع اوری داده ها ،توصیفی – پیمایشی است . از نظر اماری این پژوهش به دلیل استفاده از پرسشنامه برای جمع اوری نظرات جامعه ی اماری ،پیمایشی است و در شمار پژوهش های اماری قرار می گیرد ،و چون به مطالعه انچه هست می پردازد ،توصیفی و از نوع کاربردی می باشد .
۳-۳- مراحل اجرایی پژوهش
۱ – مطالعه اکتشافی برای تشریح ابعاد مختلف موضوع
۲ – تهیه ی نقشه ی راه برای انجام مراحل پژوهش
۳ – تهیه ی پرسشنامه جمع اوری اطلاعات
۴ – تعیین روایی و پایایی پرسشنامه
۵ – توزیع و جمع اوری پرسشنامه
۶ – تجزیه و تحلیل داده ها
۷ – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
۸ – گزارش کتبی و شفاهی پژوهش
۳-۴- جامعه آماری
یک جامعه آماری، عبارت است ازمجموعه ای ازافراد که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند.