نتیجه گیری و پیشنهادات، روش تجزیه و تحلیل داده، تجزیه و تحلیل داده ها

 

۳- ۷) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴- ۱) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۵
۴- ۲) آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۶
۴- ۲- ۱) متغیرهای جمعیت شناختی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶
۴- ۲- ۲) متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
۴- ۲- ۲- ۱) بعد سرمایه رابطه‌ای ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲
۴- ۲- ۲- ۲) بعد سرمایه شناختی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳
۴- ۲- ۲- ۳) بعد سرمایه ساختاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
۴- ۲- ۲- ۴) سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵
۴- ۲- ۲- ۵) اخلاق حرفه‌ای ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶
۴- ۳) بررسی نرمال بودن داده‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷
۴- ۴) آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸
۴- ۵) ارائه مدل و نتایج تحلیل ضرایب مسیر …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۲
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵- ۱) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶
۵- ۲) نتایج آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶
۵- ۳) نتایج آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸
۵- ۴) ارائه مدل عملیاتی از مدل مفهومی …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۰