نحوه‌ی ارائه‌ی مطالب در گزارش علمی، سابقه تحقیقات و مطالعات انجامگرفته، فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

امکان‌سنجی دستیابی به زمانی کمتر در گامها و فازهای مهندسی ارزش با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند مهندسی ارزش.
سؤالات تحقیق
کدام بخشهایی از مهندسی ارزش قابل انجام با بهره گرفتن از امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات میباشد؟
چگونه میتوان بازدهی مهندسی ارزش را با بهره گرفتن از امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش داد؟
کدام قسمت‌های مهندسی ارزش و فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان تلفیق سودمند وجود دارد؟
آیا به‌کارگیری و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در انجام مهندسی ارزش خلائی ایجاد نمیکند؟
آیا به‌کارگیری و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند مهندسی ارزش باعث کاهش زمان در گامها و فازهای مهندسی ارزش میشود؟
فرضیه های تحقیق
فناوری اطلاعات و ارتباطات قابلیت کاربرد در مهندسی ارزش را دارا میباشد.
با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات و ارتباطات میتوان مهندسی ارزش را به‌صورت مؤثرتر و فراگیرتری بکار گرفت.
نحوه‌ی ارائه‌ مطالب در گزارش علمی
مقدمه
در این فصل در مطالعه اکتشافی، هدف به دست آوردن بینش دقیقتر و درکی روشنتر نسبت به مسئله تحقیق و زوایای آن و نیز شناخت خلأهای پژوهشی است. این هدف از طریق مطالعه دقیق کتابها، مقالات و مصاحبه با کارشناسانی به دست میآید که اطلاعات جامع و عمیق نسبت به حوزه موردنظر دارند و میتوانند دیدگاه کلی و جزئی درباره این مسئله و مسائل مشابه را بهخوبی جمعبندی و معرفی کنند. بررسی پیشینه تحقیق، مطالعات گذشته آن است و نگاهی است به آنچه دیگران درزمینهٔ این تحقیق یا موضوعات مشابه انجام دادهاند.
سابقه تحقیقات و مطالعات انجامگرفته
محمدی و همکاران در «امکانسنجی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند مهندسی ارزش» (۲۰۰۸) این موضوع را در دو مرحله موردبررسی قراردادند. در مرحله اول به تعریف و مفهوم مهندسی ارزش و فناوری اطلاعات و ارتباطات (به‌صورت مجزا) پرداخته ‌شده است. در مرحله دوم با بهره گرفتن از نتایج مرحله اول و نیازهای تحقیق، پرسشنامهای طراحی و بین جامعه آماری تعریف‌شده در تحقیق توزیع شد. نتیجه این تحقیق را میتوان این‌گونه ایراد نمود که فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهره گرفتن از سامانه‌های پشتیبانی اطلاعاتی خود میتواند کلیه مراحل مهندسی ارزش را تحت کنترل خود درآورده و با ایجاد بانکهای اطلاعاتی موردنیاز، راهحلی مفید در رفع چالشها و معضلات به وجود آمده در مراحل اجرایی این فرایند باشد. به کارگیری مزایا و ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بالا بردن کارایی کلی کارگاه و همچنین تسهیل جریان اطلاعات و ارتباطات بسیار مؤثر است و بر روی انجام کار به‌صورت تیمی و ایجاد خلاقیت و افزایش کمی و کیفی مشارکت اعضا نیز بی‌تأثیر نمیباشد.[]
قاسمی و همکاران در «تدوین چهارچوبی یکپارچه و منسجم برای به کارگیری فناوری اطلاعات در اجرای رویکرد مطالعات مهندسی ارزش» (۱۳۸۷) این موضوع را در دو مرحله موردبررسی قرار داده‌اند. در مرحله اول از طریق تحقیق کتابخانهای با مدیریت ارزش و فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌طور مجزا پرداخته ‌شده است و در مرحله دوم پرسشنامهای طراحی و توزیع‌شده است که با بهره گرفتن از نتایج مطالعات میدانی و یافته های محقق به کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و میزان تأثیرگذاری آن در فرایند مدیریت ارزش پرداخته ‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق میتوان این‌گونه بیان نمود که ابزارها و مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات در تسهیل جریان مهندسی ارزش بسیار مؤثر میباشد و نهایتاً در کاهش زمان اجرای فرایند مدیریت ارزش نقش مهمی را ایفا می‌کند.[]
مارزوک و همکاران در «کاربرد مدل الکتری درروششناسی ارزش » (۲۰۱۰) به اهمیت موضوع مهندسی ارزش در طول چرخه عمر پروژه پرداخته است و آن را به‌عنوان فرایندی ارزشمند در کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت از طریق شناسایی و حذف هزینه های غیرضروری در پروژه میداند. در این تحقیق با بهره گرفتن از مدل الکتری درزمینهٔ مهندسی ارزش جهت ارائه مثال عددی جهت محاسبه شاخص ارزش بهره جسته است. نتیجه این تحقیق مدل الکتری در جهت افزایش و روند مهندسی ارزش سودمند میباشد و نشان دهنده این امر است که استفاده از کامپیوتر جهت محاسبه بهترین تصمیم در مهندسی ارزش مفید میباشد.[]
حمید فروغی و همکاران در «مهندسی ارزش » (۱۳۹۰) به روش های مختلف برای بررسی فرایندها و محصولات پرداختهاند. این روشها در طول سالیان گذشته توسعه پیداکردهاند که از آن جمله فن مهندسی ارزش است. هدف از به کارگیری آن بررسی تحلیلی و سیستماتیک فرایند و محصول به نحوی است که موجب کاهش هزینه و افزایش بازدهی میشود. مهندسی ارزش یک مبحث جدید نیست بلکه بیش از نیمقرن است که این موضوع به‌عنوان تکنیک مطرح‌شده است و بیشتر در ابعاد طراحی به‌کاررفته است. سابقه اجرایی این روش در ایران شاید حدود یک دهه باشد و اغلب استفاده از این‌ روش در طرحهای عمرانی صورت گرفته است. نتیجه تحقیق را میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
برگزاری منظم جلسات طوفان فکری در طول پروژه و به ویژه قبل از شروع پروژه برای بهکاربردن نوآوری در پروژه و ایجاد اتاق فکر داخل سازمان.