نرخ‌گذاری تجربی، بیمه های درمان، انعطاف پذیری

 

قراردادهای گروهی از الگوی خاصی پیروی می‌کنند و مواد استاندارد و مشخصی را شامل می‌شوند و به طور معمول، این گونه قراردادها به طور قابل ملاحظه‌ای، انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به قراردادهای فردی دارند. البته درجه انعطاف پذیری تابعی، تابعی از اندازه گروه مربوط است. برنامه بیمه گروهی معمولا بخشی از برنامه رفاهی کارکنان است و در اکثر موارد، می توان قرارداد را به منظور دستیابی به اهداف صاحب بیمه‌نامه طرح ریزی کرد، البته تا زمانی که تقاضا‌ها، مستلزم رویه‌های ادرای پیچیده نباشد.
۲-۹-۵-نرخ‌گذاری تجربی
در بیمه گروهی، حق بیمه‌ها، اغلب تابع نرخ‌گذاری تجربی هستند. نرخ تجربی بعضی بیمه‌گران بر اساس طبقه یا نوع صنعت و یا حتی نوع قراردا است. این نکته که یک گروه به اندازه کافی برای نرخ‌گذاری تجربی، واجد شرایط است از شرکتی به شرکت دیگر و بر اساس تجربه بیمه‌گران متفاوت است(صحت واسماعیلی ، ۱۳۸۶).
۲-۱۰-وضعیت بیمه درمان در ایران و دنیا
برای مطالعه و مقایسه با آمارهای بین المللی، رشته‌های بیمه به صورت بیمه‌های زندگی، عمدتا بیمه عمر و غیر زندگی تقسیم‌بندی شده اند که بیمه های درمان، شامل بیمه‌های غیر زندگی است (پژوهشکده بیمه، ۱۳۸۷). به طور کلی وضعیت بیمه‌های غیرزندگی در مناطق مختلف مختلف جهان در سال ۲۰۰۸ در شکل (۲-۱) نشان داده شده است. مشاهده می شود که در کل مناطق امریکای شمالی، اروپای غربی، اقیانوسیه و ژاپن و کشورهای تازه صنعتی شده آسیایی پیشتاز بوده و منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی که کشور ایران نیز در این قسمت قرار دارد، با یک درصد سهم از بازار جهانی در رتبه پائینی قرار دارد. به عبارتی سرانه حق بیمه پرداختی در مناطق امریکای شمالی ۲۱۳۳٫۲ دلار، اروپای غربی ۱۱۸۶٫۸ دلار، اقیانوسیه ۹۹۰٫۵ دلار و ژاپن و کشورهای تازه صنعتی شده آسیایی ۷۲۵٫۴ دلار است که متاسفانه سرانه حق بیمه پرداختی در خاورمیانه و آسیای مرکزی حدود ۱۸٫۳ دلار است که کشور ایران هم در این منطقه قرار دارد (Sigma, 2009).
نمودار۲-۱- درصد سهم بیمه درمانی مناطق مختلف از بازار بیمه درمانی دنیا؛ منبع Sigma, 2009
برای مقایسه بیشتر، جدول (۲-۱) بیمه درمان در ۶ کشور پیشرفته در سال ۲۰۰۸ نشان می دهد. ملاحظه می شود. ملاحظه می شود که بیشترین سرانه حق بیمه غیرزندگی پرداختی به کشور هلند با ۸٫۴۶۰ دلار تعلق دارد. در رتبه بندی کشورهای دنیا، کشور امریکا با کسب ۳۷ درصد از سهم بازار بیمه غیرزندگی جهان رتبه اول را به خود اختصاص داده و کشورهای آلمان، انگلستان، ژاپن و فرانسه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
جدول ۲-۱-شش کشور رتبه اول در بیمه درمان
ردیف
کشور
رتبه در دنیا
سرانه حق بیمه غیرزندگی (دلار امریکا)
سهم از بازار بیمه در کشور
سهم از بازار جهانی بیمه درمان
۱
هلند
۶
۴۶۰۴٫۸