نرخ بازده بدون ریسک، حقوق صاحبان سهام، نرخ موثر مالیات

مارس 27, 2019 by بدون دیدگاه

 

هزینه‌های تبلیغات و بازاریابی و شرکت در نمایشگاه‌ها و آموزش: هزینه تبلیغات بر فروش‌های آتی شرکت تاثیر می‌گذارد و آموزش نیز در افزایش خلاقیت و بهره وری سازمان موثر است. (انتظار انتفاع آتی از نوع هزینه‌ها می‌رود). بنابراین هزینه‌های مذکور نیز از یادداشت‌های توضیحی شرکت‌ها استخراج شده و با توجه به اینکه رقم آموزش برای برخی از شرکت‌ها رقم کمی بود. این دو هزینه توامان به طور مستقیم و سه ساله مستهلک شده است.
ذخایر: چهار ذخیره (ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان، ذخیره هزینه‌های معوقه و ذخیره کاهش ارزش موجودی‌ها) نیز از یادداشت‌های توضیحی ترازنامه شرکت‌ها استخراج شده است. هر یک از ذخایر به Capital شرکت اضافه شده و تغییرات دوره‌ای این ذخایر نیز به حساب NOPAT، اضافه شده است تا تعدیلات انجام شود و ارزش دفتری دارایی‌ها به ارزش دفتری اقتصادی مورد نظر استوارت، تبدیل شود. ذخایر فقط براساس ثبت‌های حسابداری شکل می‌گیرند و عملا هیچ وجه نقدی از شرکت خارج نمی شود و حسابداران براساس اصل احتیاط و محافظه کاری، ذخایر را به عنوان هزینه در نظر گرفته و از سود آن دوره کم می‌کنند. بنابراین نیازمند تعدیل دوگانه در سرمایه و سود شرکت هستیم.
هزینه سرمایه یا متوسط موزون هزینه سرمایه (WACC):
ابتدا فرمول آن را بیان کرده و سپس به طور مختصر اجزای آن را توضیح می‌دهیم:
WACC= Wd*Kd* (1-t)+Ke*We + Wp*Kp
Wd: درصد بدهی به کار رفته در ساختار سرمایه را نشان می‌دهد و از تقسیم بدهی‌های شرکت به کل منابع مالی بدست می‌آید. در این پژوهش نیز بدهی‌های بهره دار شرکت به کل منابع مالی، تقسیم شده تا Wd محاسبه گردد.
Kd: نرخ بهره تسهیلات دریافتی و t نرخ مالیات پرداختی شرکت است. وقتی (۱-t) در Kd ضرب می‌شود نشانگر صرفه جویی مالیاتی بابت تامین مالی از طریق بدهی است که عاید شرکت می‌گردد. در این پژوهش نیز برای محاسبه Kd، هزینه بهره را به بدهی‌های بهره دار تقسیم کرده ایم و برای محاسبه نرخ موثر مالیاتی شرکت‌ها، مالیات پرداختی هر سال به سود قبل از بهره و مالیات تقسیم شده است.
We: درصد تامین مالی شرکت از طریق حقوق صاحبان سهام عادی را نشان می‌دهد. در این پژوهش نیز میزان حقوق صاحبان سهام عادی هر شرکت به کل منابع مالی، تقسیم شده است تا We به دست آید.
Ke: هزینه حقوق صاحبان سهام عادی است که به روش‌های متعددی محاسبه می‌گردد و در هر یک از روش‌ها، قضاوت‌ها و فرضیات خاصی وجود دارد. در زیر اشاره اجمالی به برخی از روش‌ها داریم:
رویکرد سودآوری: نسبت P/E یکی از معروف ترین نسبت‌های ارزشیابی است. در این روش فرض می‌شود که شرکت فاقد فرصت سرمایه‌گذاری یا NPV مثبت است و لذا همه سود خود را تقسیم می‌کند. بنابراین این روش مخصوص شرکت‌های بدون رشد است و در دنیای واقعی، همه شرکت‌ها سود را به طور کامل، تقسیم نمی کنند. این رابطه بسیار ساده یکی از راه‌های تخمین هزینه سهام عادی است که به صورت ذیل محاسبه می‌شود:
Ke= EPS/P= 1/P/E
رویکرد ارزیابی ریسک (مدل انتظاری CAPM): مدل CAPM یک مدل انتظاری است که مبتنی بر انتظارات سرمایه‌گذاران می‌باشد لذا مستلزم برآورد انتظارات بازار سهام است که هموراه دارای عدم اطمینان می‌باشد. در این روش صرف ریسک بازار در ریسک سیستماتیک، ضرب می‌شود تا صرف ریسک هر شرکت به دست آید و نرخ بازده بدون ریسک نیز به صرف ریسک اضافه می‌شود تا بازده مورد توقع سهامداران (هزینه حقوق صاحبان سهام عادی) محاسبه شود. لازم به ذکر است که در پژوهش حاضر ابتدا، برای محاسبه‌ی هزینه حقوق صاحبان سهام، از مدل CAPM استفاده شده است.
رویکرد سود تقسیمی (مدل گوردون): در این رویکرد، فرض می‌شود که شرکت بخشی از سود خود را برای طرح‌های سرمایه‌گذاری به مصرف می‌رساند و بنابراین انتظار می‌رود سود شرکت در آینده با نرخ رشد (g) افزایش یابد. فرمول کلی به صورت زیر می‌باشد:
Ke= D1/P0 + g
D1: سود تقسیمی مورد انتظار در پایان سال اول
P0: قیمت سهم در ابتدای سال اول
دراین رویکردمشکل اصلی در پیچیدگی محاسبه نرخ رشداست:درزیربه چگونگی محاسبه نرخ رشد در پژوهش حاضر می‌پردازیم.
نحوه محاسبه نرخ رشد (g):
در مورد محاسبه‌ی نرخ رشد شرکت‌ها روش‌های متعددی وجود دارد ودر هر روش قضاوت‌های تحلیلگر، نقش اساسی می‌تواند داشته باشد در اینجا روش بهد کار گرفته شده در این تهقیق توضیح می‌شود:
در این تحقیق با انجام برخی تعدیلات بر ر وی سود قابل تقسیم شرکت‌ها در دوره‌ی ()، نرخ رشد هر شرکت به دو روش محاسبه گردید و نرخ رشد کوچکتر انتخاب شد:
روش میانگین هندسی نرخ رشد در دوره ۶ ساله از طریق اکسل