نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، ارزش دفتری حقوق صاحبان، اقلام تعهدی اختیاری


 

α1 +α2 + α3= NDAj,t
اقلام‌تعهدی اختیاری(DAC): بعد از محاسبه اقلام‌تعهدی غیر اختیاری، اقلام‌تعهدی اختیاری از طریق رابطه زیر محاسبه می‌کردند:
NDAj,t – = DACj,t
رشد شرکت(GROW): متغیر ساختگی است اگر یک شرکت دارای MTB بالاتر از مقدار میانه ​​آن در صنعت باشد برابریک و در غیر این صورت صفراست.
MTB:نشان دهنده‌ی رشد و برابر با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در پایان هر سال مالی می‌باشد. ارزش بازار از ضرب آخرین تعداد سهام شرکت در آخرین قیمت هر سهم در پایان سال مالی بدست می‌آید.
جریان نقدی عملیاتی(OCF):جریان‌های نقدی ورودی وخروجی ناشی از فعالیت‌های اصلی ومستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری(کمیته فنی سازمان حسابرسی،1388 :45)است. که به عنوان تفاوت سودعملیاتی و اقلام‌تعهدی محاسبه می‌شود.
فروش و تغییرات فروش( SALES و SALESΔ ): براساس استاندارد حسابداری شماره 3 درآمد عملیاتی عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه ، بجز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه ، که از فعالیت‌های اصلی و مستمرواحد تجاری ناشی شده باشد. کهایندادهازصورتمالی سود وزیانشرکتهایموردنظراستخراجگردیده است.
1-8-3‌ .متغیرهای کنترلی
SIZE ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
B/P ارزش دفتری هر سهم به قیمت سهام
Price قیمت سهام
1-9‌. مدل‌های تحقیق
به منظور محاسبه اقلام‌تعهدی اختیاری نیز از مدل تعدیل شده جونز(1990)به شرح زیر استفاده می‌شود.
= α1 + α2 + α3 +
ACCRj,t = کل اقلام تعهدی(تفاوت بین سود علیاتی وجریان نقدی عملیاتی)؛
TAj,t-1 = کل دارایی درپایان t-1؛
REVΔ= تغییر در درآمد خالص (درآمد در سال t منهای درآمد در سال t-1)؛
PPE= ناخالص اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات در سال t؛
به منظور آزمونتاثیر اقلام‌تعهدی اختیاری بر بازده سهام وتاثیر اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهام درشرکت‌های با رشد بالا نسبت به شرکت‌های با رشد پایین از مدل رگرسیون زیر استفاده می‌شود.
R = α0 + α1GROW + α2OCF + α3NDAC + α4DAC + α5DAC*GROW + ε
به منظور آزمون تاثیر اقلام‌تعهدی اختیاری بر جریان‎‌های نقدی ‌عملیاتی آتی در شرکت‌های با رشد بالا نسبت به شرکت‌های یا رشد پایین از مدل به شرحزیر استفاده می‌شود.
OCFt+1 = α0 + α1GROW + α2OCF + α3NDAC + α4DAC + α5GROW*DAC + α6R + α7SALES + α8ΔSALES +α9 SIZE +α10B/P +α11Price+ε