نسبت قیمت به سود هر سهم، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار

 

قالیباف اصل و صادقی در سال ۱۳۸۸ در تحقیقی دیگر به بررسی تغییرات سقف و کف قیمت‌های سهام به عنوان نقطه مرجع و اثر آن بر حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند که نتایج نشان داد که بالا رفتن قیمت سهام از سقف آن در ۵۲ هفته قبل، حجم معاملات به طور معناداری افزایش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاران، با توجه به تئوری انتظارات و اثر تمایلی با عبور از سقف تمایل دارند ریسک کمتری را بپذیرند، لذا اقدام به فروش سهام می‌کنند و حجم معاملات به طور معناداری افزایش می‌یابد، از سوی دیگر با پایین آمدن قیمت سهام از کف آن در ۵۲ هفته قبل، نمی‌توان ادعا کرد که حجم معاملات به طور معناداری تغییر می‌کند. نتیجه دیگر این تحقیق نشان می‌دهد که هنگامی که حجم معاملات در کل بازار افزایش می‌یابد یک رابطه معنی‌داری با افزایش حجم معاملات یک سهم خاص وجود دارد.
۲-۷-۲-۱) تحقیق زارع نیکو پرور یزدی:
زارع در تحقیق خود به بررسی تاثیر متغیرهای مالی شرکت‌ها بر حجم معاملات آن‌ ها در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.
اهداف پژوهش:
۱-بررسی تاثیر متغیرهای مالی شرکت‌ها بر حجم معاملات آنها
۲-تعیین رتبه (اولویت) تاثیرگذاری متغیرهای مالی شرکت‌ها بر حجم معاملات آن‌ ها
فرضیه های پژوهش:
متغیرهای مالی شرکت‌ها بر حجم معاملات آنها در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد. این فرضیه، فرضیه اصلی تحقیق می‌باشد و یازده فرضیه فرعی نیز بیان شده است فرضیه‌های فرعی عبارتند از:
۱-سود هر سهم شرکت‌ها با حجم معاملات آنها رابطه معناداری دارد.
۲-نرخ تقسیم سود شرکت‌ها با حجم معاملات آنها رابطه معناداری دارد.
۳-نسبت قیمت به سود هر سهم شرکت‌ها با حجم معاملات آنها رابطه معناداری دارد.
۴-بازده واقعی سالانه سهام شرکت‌ها با حجم معاملات آنها رابطه معناداری دارد.
۵-رتبه نقد شوندگی سهام شرکت‌ها با حجم معاملات آنها رابطه معناداری دارد.
۶-ریسک شرکت‌ها با حجم معاملات آنها رابطه معناداری دارد (که دو حالت در نظر گرفته شده است: ریسک سهام در هر سال و ریسک سهام در سال قبل).
۷-ریسک سیستماتیک شرکت‌ها با حجم معاملات آنها رابطه معناداری دارد (که در دو حالت در نظر گرفته شده است: ضریب بتای سهام در هر سال و ضریب بتای سهام در سال قبل).
۸-افزایش سرمایه توسط شرکت‌ها با حجم معاملات آنها رابطه معناداری دارد.
۹-روند قیمت سهام شرکت‌ها با حجم معاملات آنها رابطه معناداری دارد (که در سه حالت در نظر گرفته شده است: روند قیمت سهام در همان سال، روند قیمت سهام در سال قبل و میانگین قیمت هر سال).
۱۰-میانگین بازده واقعی سهام شرکت‌ها در سال قبل، با حجم معاملات آنها در سال جاری رابطه معناداری دارد.
۱۱-نوسان قیمت سهام شرکت‌ها با حجم معاملات آنها رابطه معناداری دارد ( که در دو حالت در نظر گرفته شده است: نوسان قیمت سهام در هر سال و نوسان قیمت سال قبل).