نسبت قیمت به سود هر سهم، بورس اوراق بهادار تهران، ضریب همبستگی پیرسون

 

جامعه آماری:
جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی در نظر گرفته شده در این تحقیق مربوط به سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ می‌باشد و نحوه انتخاب شرکتها به این گونه است که کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس را در ۱۸ گروه صنعت طبقه‌بندی نموده سپس جمع حجم معاملات هر شرکت در طی ۳ سال مذکور را محاسبه کرده است. در هر گروه صنعت، شرکتها بر اساس جمع حجم معاملات سه سال مذکور به صورت نزولی مرتب شده است، در نهایت ، با بهره گرفتن از روش نمونه گیری با احتمالی متغیر (شرکتهایی که حجم معاملات بالاتری داشته‌اند شانس بیشتری برای انتخاب شدن داشته‌اند). از تمام گروه های صنعت، حداقل یک نمونه انتخاب که جمعاً ۴۹ شرکت انتخاب شده‌اند و این گونه استنباط نموده که شرکتهای انتخابی، اغلب، بیشترین حجم معامله طی دوره پژوهش را داشته‌اند پس انتظار می‌رود این شرکتها، شرکتهایی باشند که بیشتر از بقیه مورد توجه سرمایه‌گذاران در بورس قرار گرفته باشند و بهتر بتوانند تاثیر متغیرهای مالی را بر حجم معاملات آنها بسنجند.
روش های تحلیل آماری:
آزمون فرضیه‌ها طی دو مرحله انجام گرفته است.
در مرحله اول، برای بررسی رابطه تکتک متغیرهای مالی مورد نظر با حجم معاملات شرکت‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده نموده است.
در مرحله دوم، با بهره گرفتن از رگرسیون پسرو، تاثیر متغیرهای مالی شرکت‌ها بر حجم معاملات آنها، در حضور سایر متغیرهای مالی، بررسی نموده تا مشخص شود کدام متغیرهای مالی در حضور بقیه متغیرهای مالی می‌توانند بر حجم معاملات شرکتها در بورس، تاثیر بیشتری داشته باشند. سپس موثرترین متغیرهای مالی بر حجم معاملات شرکتها در حضور بقیه متغیرهای مالی، در قالب مدلی مشخص کرده است. در این مرحله با بهره گرفتن از رگرسیون پسرو، رتبهبندی متغیرهای مالی بر حسب شدت تاثیر بر حجم معاملات شرکتها در حضور سایر متغیرهای مالی انجام گرفته است.
نتایج فرضیه‌های فرعی به صورت ذیل می‌باشد:‌
رابطه‌های مربوط به سود هر سهم، نرخ تقسیم سود، بازده واقعی، رتبه نقدشوندگی، ریسک سهام در سال قبل، افزایش سرمایه، روند قیمت سهام در سال قبل، میانگین بازده واقعی سهام و نوسان قیمت سهام در هر سال مواردی هستند که با حجم معاملات رابطه معناداری دارند.
رابطه‌های مربوط به نسبت قیمت به سود هر سهم، ریسک سهام در هر سال، ضریب بتای سهام در هر سال، ضریب بتای سهام در سال قبل،روند قیمت سهام در همان سال، میانگین قیمت هر سال و نوسان قیمت سال قبل مواردی هستند که با حجم معاملات در تحقیق آقای زارع رابطه معناداری ندارند.
نتیجه فرضیه اصلی:
جدول ۲-۳) آنالیز واریانس مربوط به فرضیه اصلی
منبع تغییرات مجموع مربعات درجه آزادی میانگین ‌مجموع مربعات آماره F احتمال معناداری
رگرسیون
خطا
کل ۱۰۲۵×۵/۹
۱۰۲۶×۵/۱
۱۰۲۶×۴/۲ ۱۶
۱۳۰
۱۴۶ ۱۰۲۴×۹/۵