نسبت نمونه گیری

 

N حجم جامعه که مساوی ۲۱۶ نفر
P نسبت ویژگی در حامعه برابر با ۵۰/۰
Z میزان برآورد و برابر با ۹۶/۱
d خطای برآورد است که برابر با ۰۵/ میباشد
روش نمونه گیری
محقق ۱۳۸ نفر ازکارکنان را دردومرحله نمونه گیری کرده است. با توجه به تفاوت موجود در درصدهای جامعه آماری و به منظور افزایش دقت نمونه گیری و در نتیجه کاهش خطای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. در این روش تعداد نمونه در هر طبقه به اندازه نسبت آن در کل جامعه آماری می باشد.به عبارت دیگر دراین تحقیق چون دو گروه با حجم متفاوت وجود دارد استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای ازنوع انتساب متناسب، مناسب ترین روش برای جمع آوری داده می باشد. بر اساس آنچه که گفته شد تعداد(اندازه) نمونه در هرطبقه (که از تقسیم اندازه جامعه هر طبقه بر کل جامعه وضربدراندازه نمونه بدست می آید) تعیین گردید. در حقیقت تعداد نمونه ها که محقق از هر گروه یا طبقه انتخاب کرده است با نسبت شان درجامعه برابر است. مقدار p برای هر یک از طبقات بر اساس و سپس تعداد افراد گروه برای هر طبقه به پایه بدست آمده است. درمرحله دوم استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در هرطبقه است.در این مرحله ، محقق پس ازتعیین اندازه نمونه در هر یک از طبقات که در مرحله قبل انجام گرفت ،از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده کرد.برای این منظورابتدا لیست افراد تهیه گردید و به هریک ازافراد جامعه شماره اختصاص داده شد.سپس با بهره گرفتن ازجدول اعداد تصادفی تعدادی اعداد با توجه به اندازه نمونه انتخاب گردید. در این جدول،انتخاب عدد اول (یا نفر اول)بصورت تصادفی است وبقیه بصورت پشت سرهم ودر امتداد جدول انتخاب می شود برای مثال محقق درمرحله اول با توجه به نمونه گیری طبقه ای تعداد ۷۸ نفرازکارکنان زن رابه عنوان نمونه انتخاب کرد، سپس اقدام به تهیه لیستی از مدیران از شماره ۰۱ تا ۱۲۲ نمود.پس از تهیه لیست که حاوی شماره و نام افراد است با بهره گرفتن ازجدول اعداد تصادفی است تعداد ۷۸ عدد راانتخاب نمود . اولین عدد توسط محقق وبصورت تصادفی انتخاب گردید وبقیه اعداد بعد از عدد اول وبصورت پشت سر هم انتخاب شدند. بعد ازانتخاب ۷۸ عدد از مجموعه اعداد به لیست مراجعه شد و ۷۸ کارمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. عدد ۷۸ که در مرحله اول بدست آمده در حقیقت حاصل تقسیم ۱۲۲ (جمعیت کارکنان زن) بر ۲۱۶ (کل جامعه) ضربدر ۱۳۸(کل نمونه ) می باشد.
چدول ( ‏۳۲) : نسبت نمونه گیری
جنس
نسبت
جامعه
نمونه
زن
۵۶/.
۱۲۲
۷۸
مرد
۴۴/.
۹۴
۶۰