نشانه های بالینی، برای مقایسه، در کودکان

 

الف-مرور دوره عفونتHIV
دوره تی پیک HIVدرمان نشده،حدود یک دهه می باشد مراحل بیماری عبارت است از:
۱-عفونت اولیه.
۲-انتشار ویروس به اعضای لنفاوی.
۳-عفونت مخفی.
۴-افزایش بیانHIV.
5-پیدایش علائم بالینی و مرگ.
فاصله زمانی بین آلوده شدن فرد به ویروسHIV تا پیدایش علائم بیماری ایدز به طور متوسط۱۰سال است.در موارد درمان نشده ۲ سال پس از ظهورعلائم بیمار از بین می رود.این مدت در کودکان ۱۷ ماه می باشد.
ب-آزمایشهای تشخیصیHIV/ایدز
مرکز کنترل وپیشگیری بیماری در ایالت متحده آمریکاHIV توصیه می کند که افراد سه ماه بعد از مواجه شدن با عفونت احتمالیHIV،نسبت به انجام آزمایش باید اقدام کنند.زیرا قبل از این مدت ممکن است آنتی بادیهایی که برای تشخیص عفونت استفاده می شوند،هنوز در بدن تشکیل نشده باشند.با این حال،غیر شایع نمی باشد که حتی در بعضی موارد تا ۶ ماه هم آزمایش منفی نشان داده شود.
رایج ترین آزمایشی که برای شناسایی آنتی بادی هایHIVدر آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند آزمایش الایزا۲می باشد.در این آزمایش نمونه خون بیمار،در کنار ویروس زنده HIV قرار داده می شود.در صورتی که آنتی بادیهایHIV در خون وجود داشته باشند،این آنتی بادیها واکنش نشان خواهند داد.
گاهی اوقات در آزمایش الایزا ممکن است خون فردی که از نظر عفونتHIV منفی است،به طور کاذب مثبت گزارش شود.بنابراین اگر در آزمایش اول،عفونتHIV مثبت گزارش شد،باید یکبار دیگر این آزمایش برای اطمینان بیشتر تکرار گردد.برای تایید موارد مثبت در آزمایش الایزا از آزمایش وسترن بلات۳ استفاده می شود.این آزمایش یک آزمایش دقیقتری می باشد که می تواند آنتی بادی اختصاصی HIV را شناسایی نماید وبرای تایید عفونت HIV در افراد بکار رود.در صورت وجود HIV ممکن است به طور کاذب آزمایش منفی گزارش گردد.
سایر آزمایش هایی که برای تشخیص عفونت HIV بکار می روند،شدت سرکوبی ایمنی بیمار را اندازه گرفته و یک پایه ای را برای مقایسه در نظر می گیرند.این آزمایشات عبارتند از:
آزمایش آنرژی
شمارش سلولهای CD8+ و CD4+
ESR-CBc
کشتHIV
آنتی ژنP24
بتامیکروگلوبولین سرم
لودویروسی
از آنجایی که خطر عفونت های فرصت طلب نیز وجود دارد انجام آزمایش های برخی عفونتها مثل سایتومگالوویروس،هپاتیتB، هیستوپلاسموزیس، سیفیلیس، توکسو پلاسمو زیس، سل،ضروری می باشد.
مبحث دوم:نشانه های بالینی و عوارض ناشی از HIV/ایدز