نظام حقوقی ایران، آیین دادرسی مدنی، ادله اثبات دعوی


 

32- شهری، غلامرضا، حقوق ثبت، جهاد دانشگاهی، تهران، چاپ دهم، سال 1381
33- شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران، چاپ دوم، شماره 239، سال 1380
34- ———-، حقوق مدنی، سقوط تعهدات، مجد، تهران، جلد پنجم، چاپ ششم، سال 1390
35- شیخ نیا، امیر حسین، ادله اثبات دعوی، نشر ویستار، تهران، چاپ اول، سال 1373
36- صدر زاده افشار، سید محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جهاد دانشگاهی، سه مجلد (ماجد تهران)، چاپ دوم، سال 1373
37- عبادی، محمد علی، حقوق تجارت، گنج دانش، تهران، چاپ دهم، سال 1371
38- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، اشجع، تهران، جلد (اول و دوم)، چاپ دوم، سال 1390
39- کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، میزان، تهران، جلد اول، چاپ چهاردهم، سال 1385
40- ———-، الزام های خارج از قرارداد: ضمان قهری، مسئولیت مدنی، غصب، استیفاء، دانشگاه تهران، تهران، جلد نخست، چاپ سوم، سال 1382
41- ———-، دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت، میزان، تهران، چاپ پنجم، سال 1381
42- ———-، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، دادگستر، تهران، چاپ چهارم، سال 1379
43- ———-، دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ پنجم، سال 1381
44- ———-، حقوق مدنی (عقود معین)، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، تهران، جلد اول، چاپ هفتم، سال 1373
45- ———-، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ بیست و نهم، سال 1380
46- ———–، حقوق مدنی (عقود اذنی وثیقه های دین)، عقود معین 4، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، سال 1376
47- کریمی، عباس، آیین دادرسی مدنی، مجد، تهران، چاپ سوم، سال 1391
48- متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، مجد، تهران، جلد دوم، (چاپ اول و دوم)، سال 1378
49- ——————————————-، جلد اول، چاپ اول، سال 1378
50- محسنی، حسن، غمامی، مجید، آیین دادرسی مدنی فراملّی، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ اول، سال 1390
51- مجموعه رویه قضایی، کیهان، جلد دوم، آراء مدنی از سال 1328 تا 1342، رأی شماره 3547 مورخ 30/11/1341
52- مدرسی، سید علی محمد، وضعیت قضایی، مجله کانون وکلا، سال دهم، فروردین و اردیبهشت 1337، شماره 58
53- مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، گنج دانش، تهران، جلد دوم، چاپ دوم، سال 1372