هوش

 

۳-۹-۹٫ لذت
حالتی از احساس است که میزان تمایل فرد نسبت به شادی، لذت، خوشی و رضایت با یک موقعیت خرید ویژه را شرح می‌دهد(آدلار و همکاران , ۲۰۰۳)
۳-۹-۱۰٫ انگیختگی
حالتی است که با احساس هیجان، شور و تشویق، تحریک و هوشیاری همراه است (همان منبع)
۳-۹-۱۱٫ نفوذ
به اندازه یا وسعتی که فرد احساس می‌کند که یک شرایط بخصوص را تحت کنترل دارد یا احساس می‌کند که در آن شرایط ویژه آزادی عمل با او است (همان منبع)
۳-۹-۱۲٫ عامل هیجان
به‌عنوان اندازه‌ای که فرد تصور می‌کند که عامل هیجان به‌عنوان عاملی برای خرید ناگهانی است و هنگام خرید فرد احساس می‌کند که خرید مهمی را انجام نداده است علاوه بر این هیجان یک احساس درک شده همزمانی عامل است که باعث تحریک و بیداری می‌شود (روک, ۱۹۸۷).
۳-۱۰- خلاصه فصل سوم
در این فصل به روش شناسی پژوهش پرداخته شد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و از شاخه تحقیقات پیمایشی است و نوع تحقیق نیز کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان تمامی فروشگاه های زنجیره ای شهروند موجود در سطح شهر تهران میباشد. تعداد نمونه آماری این تحقیق نیز ۳۸۴ است. روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانهای و ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامهای مشتمل بر ۴۱ سوال است که آلفای کرونباخ آن نیز ۸/۰ بدست آمده است. در این تحقیق از آمار توصیفی با با بکارگیری نرم افزار SPSS برای تحلیل توصیفی داده ها و از آمار استنباطی با بکارگیری نرم افزار لیزرل و روش مدل یابی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است.

۴-۱- مقدمه
پژوهشگر پس از آنکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب، داده‌های موردنیاز را برای آزمون فرضیه‌های خود جمع‌ آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیکهای مناسب آماری که با روش تحقیق و نوع متغیرها سازگاری دارد، داده‌های جمع‌ آوری شده را دسته بندی و تجزیه‌وتحلیل نماید و در نهایت فرضیه‌هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده‌اند، دربوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن‌ ها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخی )راه حلی( برای پرسش تحقیق بیاید )خاکی, ۱۳۸۲).
همانطورکه در فصل سوم بیان گردید، برای جمع‌ آوری اطلاعات موردنیاز این تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .
جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌ آوری شده از هر دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است.