پایان نامه رایگان با موضوع رتبه بندی، بورس اوراق بهادار، تحلیل سلسله مراتبی، فرآیند تحلیل

صنعت خاص خود مشخص شد.شاخص های مالی بکار گرفته شده در این تحقیق شامل این موارد بود:
۱-درصد نسبت بازده فروش
۲-درصد نسبت بازده سرمایه گذاری ها یا بازده دارایی ها
۳-درصد بازده سرمایه در گردش
۴-شاخص سنجش سودمندی وام
۵-دوره متوسط وصول مطالبات
۶-درصد کل هزینه ها نسبت به فروش
۷-نسبت سود هر سهم
۸-نسبت قیمت به سود هر سهم
۹-ارزش افزوده اقتصادی
قلیزاده(۱۳۸۳) با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها، مدلی را برای رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه کرد. بدین منظور متغیرهای ۲۷ گانه موثر بر ارزش شرکت بوسیله فرایند تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی شد، سپس معادلات خطی با رویکرد تحلیل پوششی داده‌‌ها تشکیل و مدل برای هر واحد نمونه گیری شده حل شد. وی این مدل را در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی مورد بررسی قرار داد.
انواری رستمی و ختن لو (۱۳۸۵) به مقایسه دو روش معمول رتبه بندی شرکتها بر اساس شاخص های برتری بورس اوراق بهادار تهران و نسبت های سودآوری حسابداری (شامل سود ناخالص، سود عملیاتی و…) پرداختند. این تحقیق بر اساس داده های پنجاه شرکت برتر طی سه سال ۱۳۸۱، ۱۳۸۲و ۱۳۸۳ به اجرا در آمد و همبستگی میان نتایج این دو رتبه بندی را مورد مقایسه قرار داد. نتایج آزمون تجربی نشانگر آن است که همبستگی ضعیفی میان این دو گروه رتبه بندی به عمل آمده وجود دارد. این بدان معنی است که شرکت های برتر منتخب بورس لزوما دارای رتبه بندی بالاتر از حیث نسبت های سود آوری نمی باشند. بنابراین آنچه که نسبت های حسابداری برتر تلقی می‌گردد از حیث بورس برتر محسوب نمی‌شود.
اصغری زاده و نصرالهی(۱۳۸۵) در مقاله خود تحت عنوان مقایسه وزن دهی آنتروپی و فازی در بکارگیری پرامتی برای تعیین قطعه سازان برتر سایپا از سه شیوه متفاوت وزن دهی به نام های وزن استاندارد، وزن دهی شانون و وزن فازی مثلثی استفاده کردند و برای رتبه بندی از روش پرامتی و پرامتی ۲ استفاده نموده اند.در این پژوهش، با توجه به نوع داده‌های مورد استفاده و شاخص های تصمیم از تابع ترجیح نوع سوم(معیار v شکل) برای تعیینPj(a,b) استفاده شده است. به دلیل اینکه روش رتبه بندی پرامتی ۱ نمی تواند یک رتبه بندی کامل از تمام گزینه ها را ایجاد نماید و برای تعدادی از گزینه ها هیچ رتبه ای پیشنهاد نمی‌کند، جریان خالص رتبه بندی هر گزینه محاسبه شده و رتبه نهایی هر گزینه در روش پرامتی ۲ با سه دسته وزن متفاوت مشخص گردیده است. در اینجا می توان برای رسیدن به یک توافق کلی در مورد رتبه نهایی هر شرکت از روش هایی برای حل مشکل استفاده نمود. مهمترین این روش ها که روش های ادغام۲۷ نامیده می شوند عبارتند از(اصغری زاده و نصرالهی، ۱۳۸۵):
روش میانگین ها۲۸
روش بردا۲۹
روش کوپلند۳۰
در پایان این رتبه ها با بهره گرفتن از روش میانگین ها با یکدیگر ادغام شده و رتبه بندی نهایی حاصل گردیده است.
ارتگرل و کاراکاسوگلو(۲۰۰۷) ۱۵ شرکت تولیدی سیمان در ترکیه را با بهره گرفتن از روش های فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس و با بهره گرفتن از جداول مالی منتشر شده توسط بورس اوراق بهادار استانبول رتبه بندی کردند. با توجه به محدودیت روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای انجام مقایسات زوجی و به این منظور که تمام نسبت های مهم مالی در انجام رتبه بندی، دخیل باشند؛ آنها نسبت های مالی را به پنج گروه اصلی تقسیم کردند.که هر کدام از این شاخص های اصلی خود شامل دو تا پنج زیر شاخص است.چگونگی گروه بندی شاخص ها و زیر شاخص ها در شکل زیر آمده است.

شکل ۲-۴چگونگی گروه بندی شاخص ها در تحقیق ارتگرل و کاراکاسگلو
ونگ(۲۰۰۸) عملکرد مالی خطوط هواپیمایی تایوان را با روش تاپسیس فازی ارزیابی نمود. وی پس از استخراج نسبتهای مالی از صورتهای مالی، آنها را در چندین خوشه با بهره گرفتن از تحلیل روابط خاکستری دسته بندی کرد. سپس از هر خوشه، شاخصی را به عنوان معیار تصمیم‌گیری انتخاب نمود و روش تصمیم‌گیری چند معیاره فازی را برای ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت ها بکار گرفت.
صالحی صادقیانی و دیگران (۱۳۸۷) واحدهای کارا را با ترکیب تحلیل پوششی داده‌ها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی در سازمان های بازرگانی استانی، رتبه بندی نمودند. در این تحقیق پس از شناسایی متغیرهای ورودی و خروجی در واحد های تصمیم گیری با بررسی ماموریت استراتژیک و مسئولیت های سازمان های بازرگانی استانی، در گام بعدی با جمع آوری داده های تحقیق در بازه زمانی ۱۳۸۵ با بهره گرفتن از مدل BSC خروجی محور با مقادیر اصلاح شده اقدام به سنجش کارایی نسبی سازمان های بازرگانی شده است. پس از آن به منظور رتبه بندی نهایی، واحد های گروه ناکارا با توجه به امتیاز حاصل از مدل تحلیل سلسه مراتبی و تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار گرفتند. شناسایی واحد های کارا و امکان برنامه ریزی و هدف گذاری استراتژیک عملکرد با بهره گرفتن از جواب مدل، مهم ترین خروجی تحیق می‌باشد.
آزاده و دیگران(۱۳۸۷)، مدل های پارامتریک و ناپارامتریک را ترکیب نموده و در رتبه بندی شرکتهای توزیع برق مورد استفاده قرار دادند و الگویی جامع در ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکتهای توزیع برق معرفی نمودند. بدین منظور ابتدا درجات کارایی شرکتهای توزیع برق ایران با بهره گرفتن از مدل تحلیل پوششی داده ها و حداقل مربعات معمولی تصحیح شده۳۱ بدست آمد و سپس جوابهای حاصل از این دو مدل به عنوان شاخص های ورودی در مدل تحلیل مولفه های اصلی ۳۲ مورد استفاده قرار گرفت.به منظو
ر
پیاده‌ سازی این روش، ۳۸ شرکت توزیع برق در ایران با بهره گرفتن از رویکرد پیشنهادی رتبه بندی شد. جوابهای حاصل با بهره گرفتن از رویکرد میانگین هندسی درجات کارایی حاصل از مدل های DEA و COLS تصدیق و تعیین اعتبار شدند.
خدادوست و هوشمند (۱۳۸۷) صنایع فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران را بر اساس میزان برخورداری از شاخص های مطلوب رتبه بندی کردند.در این تحقیق انبوهی از اطلاعات شرکت های بورس اوراق بهادار کشور در قالب شاخص های قابل اندازه گیری در گروه های مختلف صنایع خلاصه شد و سپس با بهره گرفتن از تحلیل تاکسونومی عددی، تمام صنایع موجود بر اساس میزان بر خورداری از شاخص رتبه بندی شدند. تحلیل عاملی برای شناسایی شاخص های وابسته به یکدیگر بکار می رود و شناسایی صنایع همگن و همچنین رتبه بندی صنایع، با تحلیل تاکسونومی عددی انجام می شود. نتایج بررسی نشان می‌دهد صنعت واسطه گری مالی از بالاترین رتبه و صنعت نساجی از پایین‌ترین رتبه در رسیدن به اهداف مطلوب برخوردار بوده‌اند.
دانش شکیب(۱۳۸۸) با بهره گرفتن از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس اقدام به تفکیک شرکت های موفق و ناموفق در بورس اوراق بهادار تهران کرد. در این تحقیق عملکرد مالی ۳۰ شرکت در صنت سیمان در بازه زمانی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ با بهره گرفتن از جداول و صورتهای مالی آنها مورد بررسی قرار گرفت. در این روش شاخص ها به پنج دسته کلی تقسیم شدند. وزن این شاخص ها و زیر شاخص ها با بهره گرفتن از پرسشنامه فرایند تحلیل سلسله مراتبی و با رویکرد فازی مشخص شد.
امیری مقدم یزدی (۱۳۹۰) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به رتبه بندی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از الگوریتم چندهدفه پرداخت. در این پایان نامه با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک به رتبه بندی سهام در بورس اوراق بهادار اقدام شده است.
یالکین و دیگران(۲۰۱۱) شرکتهای تولیدی ترکیه را با بهره گرفتن از روش های تاپسیس و ویکور و به صورت جداگانه بر اساس شاخص های مالی رتبه بندی کردند. آنها ابتدا اوزان شاخص ها را با بهره گرفتن از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی، مشخص کردند .تعیین وزن ها به این صورت انجام گرفته است که پرسشنامه هایی بین خبرگان توزیع شده که در این پرسشنامه ها، مقایسات زوجی بین شاخص ها صورت گرفته است و خبره ها باید در جداول به صورت مهم، کمی بیش از مهم، خیلی مهم، بسیار بیشتر از مهم و کاملا بیش از مهم مشخص کنند. سپس این وزن های زبانی به وزن های فازی مثلثی تبدیل می‌شوند.
سپس با بهره گرفتن از شاخص های مالی، شرکت های تولیدی حاضر در بورس اوراق بهادار استانبول را با بهره گرفتن از روش های تاپسیس و ویکور رتبه بندی کردند. شاخص های استفاده شده در این مطالعه به دو دسته نسبت های مبتنی بر ارزش و نسبت های مبتنی بر حسابداری تقسیم شدند.
نسبت های مبتنی بر حسابداری شامل نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده سرمایه گذاری، درصد سود تقسیمی و سود هر سهم تقسیم شدند و نسبت های مبتنی بر ارزش شامل نسبت های ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده تجاری، نرخ بازده نقدی سرمایه و ارزش افزوده نقدی می‌شوند.که برای هر کدام از این دو دسته رتبه بندی های جداگانه ای انجام گرفته است. چگونگی دسته بندی شاخص ها در شکل زیر مشخص شده است.

شکل ۲-۵ چگونگی گروه بندی شاخص ها در تحقیق یالکین و دیگران

۲-۱۴ جمع بندی و نتیجه گیری از ادبیات تحقیق
با توجه به مطالب گفته شده از ادبیات تحقیق چنین استنتاج می‌شود که تا به حال هیچ روشی که به طور قطع بتواند یک رتبه بندی دقیق برای شرکتهای حاضر در بورس ارائه دهد؛ مشخص نگردیده. در ایران، بجز رتبه بندی که توسط سازمان مدیریت صنعتی به صورت سالانه ارائه می شود هیچ رتبه بندی دیگری توسط موسسات خارج از بورس برای شرکت ها انجام نمی‌شود. همچنین با توجه به اینکه عدم کارایی بازار بورس اوراق بهادار تهران، که حتی در سطح ضعیف به اثبات رسیده است رتبه بندی که تحت عنوان پنجاه شرکت برتر بورس و با فرض کارایی بورس اوراق بهادار انجام می شود غیر معتبر است.
مطالعات انجام شده در زمینه رتبه بندی شرکتها معمولا از روش ماتریس مقایسات زوجی یا آنتروپی برای مشخص کردن وزن شاخص ها، و از یک روش تصمیم گیری چند شاخصه برای انجام رتبه بندی نهایی استفاده کرده اند. استفاده از رویکرد فازی برای انجام وزن دهی سبب بهبود فرایند رتبه بندی می‌شود زیرا شرایط عدم اطمینان به گونه‌ای کاربردی و منطقی مدلسازی می‌شود.
اشکال اساسی که در اکثر مطالعات انجام شده به چشم می خورد این است که تنها از یک روش برای انجام رتبه‌بندی استفاده می‌شود در صورتی که استفاده همزمان و تلفیقی از چندین روش باعث بهبود رتبه بندی انجام شده خواهد شد. روش های مورد استفاده جهت رتبه بندی در این مطالعه شامل روش های تاپسیس، ویکور و پرامتی هستند.روش تاپسیس یک روش پر استفاده جهت انجام رتبه بندی است که کارایی آن کاملا به اثبات رسیده است. روش ویکور روشی نسبتا جدید است که هر چند شباهتهایی با روش تاپسیس دارد ولی از نظر انجام عملیات نرمال سازی و فرایند رتبه بندی کاملا متفاوت است. روش پرامتی نیز روشی متداول برای انجام رتبه بندی است. ایراد روش پرامتی این است که رتبه بندی کاملی ارائه نمی دهد که برای رفع این نقیصه و انجام رتبه بندی کامل از روش پرامتی ۲ استفاده می شود. این کار سبب می شود در انجام رتبه‌بندی نهایی که با بهره گرفتن از روش های ادغام انجام می شود مشکلی بوجود نیاید.
در مطالعات پیشین، روش های متفاوت
ی برای تعیین نسبت های مالی که باید به عنوان شاخص برگزیده شوند؛ استفاده شده است. با توجه به اینکه در ماتریس مقایسات زوجی برای تعیین تعداد شاخص ها محدودیت دارد و همچنین به منظور اینکه از تمامی نسبت های پرکاربرد استفاده شود می توان نسبت ها را به پنج گروه اصلی شامل نسبت های سودآوری، فعالیت، نقدینگی، بدهی و رشد تقسیم کرد که هر کدام از این گروه ها چند نسبت مالی را شامل می شوند و با بهره گرفتن از روش مقایسات زوجی و با رویکرد فازی رتبه های شاخص ها و زیر شاخص ها را مشخص نمود. البته نکته ای که باید در اینجا به آن توجه شود میزان داده های در دسترس جهت بدست آوردن نسبت های مالی است. داده هایی که در صورتهای مالی شرکت ها و توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه می شود محدودیت هایی دارد که باعث می شود نتوان تمامی نسبت های مالی را با بهره گرفتن از آن بدست آورد. با توجه به موارد بیان شده و با استناد به صورتهای مالی، شاخص های مورد استفاده به صورت جدول زیر مشخص شد.

شکل ۲-۶ گرو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *