پایان نامه مدیریت درباره : عدم تقارن اطلاعات

دانلود پایان نامه

و نزدک استفاده کردند. یافته‏های آن‏ها حاکی از این است که میان کیفیت پایین سود و عدم تقارن اطلاعاتی بالا رابطه معنی داری وجود دارد. آن‏ها همچنین نشان دادند هر جز غیر اختیاری (عادی ) و اختیاری (غیرعادی ) کیفیت سود در عدم تقاررن اطلاعاتی تاثیرگذار هستند. همچنین آن‏ها نشان دادند کیفیت پایین سود باعث تشدید عدم تقارن اطلاعاتی در اطراف اعلان‏های سود می‏شود. این موضوع در شرکت‏هایی که سود مهمترین منبع اطلاعاتی آن‏ها محسوب می‏شود بیشتر نمود پیدا می‏کند به طوری که معامله گران آگاه می‏شوند. آن‏ها با مد نظر قراردادن این که عدم تقارن اطلاعاتی یک پیامد نامطلوب اقتصادی و اجتماعی به شمار می‏آید، اینگونه نتیجه گیری کردند که کیفیت پایین سود منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای مالی می‏گردد.
باچتیار (2008)، درمطالعه خود به بررسی میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی پرداخته است. وی برای این منظور 53 شرکت از شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اندونزی را که در بازه زمانی ژانویه تا ژوئن 2007 اقدام به اعلان سود نموده اند را به عنوان نمونه انتخاب کرد. باچتیار برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی از دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و برای اندازه گیری کیفیت سود و اقلام تعهدی اختیاری از مدل جونز و مدل تعدیل شده جونز بهره گرفته است. یافته‏های وی حاکی از این است که اقلام تعهدی(کیفیت پایین سود ) رابطه مثبت و معنی داری با عدم تقارن اطلاعاتی دارد. همچنین نتایج این تحقیق نشان دهنده یک رابطه مثبت و معنی داری میان اقلام تعهدی اختیاری(غیر عادی )و عدم تقارن اطلاعاتی می‏باشد.
بارون و مگ لیک (2008) رفتار سرمایه گذاران در قیمت گذاری اجزای نقدی و تعهدی سود را بررسی کردند، با این تفاوت که بر خلاف تحقیقات قبلی سه جزء از سود را به طور جداگانه مورد بررسی قرار دادند: 1-اجزای تعهدی سود که مستقل از اجزای نقدی هستند. 2-اجزای نقدی که مستقل از اجزای تعهدی هستند. 3-اجزای نقدی و تعهدی که به هم مرتبط هستند. نتیجه تحقیق این بود که سرمایه گذارانی که با تعاریف مذکور در آن تحقیق آگاه تلقی شده بودند و انتظار می‏رفت که به درستی تفاوت میان اقلام مختلف سود را دریابند، در قیمت گذاری اجزای نقدی و تعهدی مربوط به هم اشتباه کرده اند. البته اشتباه آنان از سایر سرمایه گذاران کمتر بود. به علاوه بر خلاف سایر سرمایه گذاران، سرمایه گذاران آگاه اجزای نقدی مستقل از اجزای تعهدی را درست قیمت گذاری کردند و این در حالی است که هیچ کدام از سرمایه گذاران در ارتباط با اجزای نقدی اشتباه نکرده بودند.
2-12-2 تحقیقیات داخلی:
عرب مازار یزدی (1374)، محتوای اطلاعاتی جریان‏های نقدی و تعهدی را نسبت به یکدیگر مورد آزمون قرار داد و نتیجه گرفت که داده‏های جریان‏های نقدی دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به داده‏های جریان‏های تعهدی نمی‏باشند. در مقابل شواهد به دست آمده در این تحقیق نشان داد که :الف) رابطه معنی دار میان تغییرات غیرمنتظره سود و تغییرات غیرمنتظره بازده سهام وجود داشته. ب) سود و هر دو متغیر جریان تعهدی (سود و سرمایه در گردش حاصل از عملیات به همراه هم ) نسبت وجه نقد حاصل از عملیات دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی است.

 
 
ظریف فرد و ناظمی (1383)، به بررسی نقش سود حسابداری و جریان‏های نقدی در سنجش عملکرد شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این تحقیق نقش ارقام تعهدی بر روی روابط سود و جریان‏های نقدی در هنگام سنجش عملکرد شرکت‏های پذیرفته شده در بورس بررسی شده است. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان می‏دهد که اندازه شرکت دارای تاثیر معنی دار بر روی روابط سود و جریان‏های نقدی با بازده سهام هستند.
قائمی و وطن پرست (1384)، به بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یکی از عوامل موثر بر روند قیمت سهام شرکت‏ها نشانه‏ها و علایمی است که به صورت اطلاعات و پیش بینی‏های مختلف از داخل آن شرکت‏ها در دسترس سرمایه گذاران و سهامداران قرار می‏گیرد. از جمله اطلاعات منتشر شده، اعلان سود برآوردی هر سهم برای سال مالی آینده می‏باشد. آن‏ها در تحقیق خود وجود سطح عدم تقارن اطلاعاتی و تاثیر آن بر روی قیمت سهام و حجم معاملات در 21 روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردی هر سهم شرکت‏ها را مورد بررسی قرار دادند. از اینرو 121 اعلان سود را برای 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال‏های 1383-1381 بررسی کردند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‏دهد که در طی دوره مورد مطالعه، عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بین سرمایه گذاران وجود داشته و این امر در دوره‏های قبل از اعلان سود به مراتب بیشتر از دوره‏های پس از اعلان سود می‏باشد. همچنین مشخص گردید که عدم تقارن اطلاعاتی بر حجم معاملات و قیمت سهام تاثیرگذار بوده به طوری که در دوره قبل از اعلان سود، حجم معاملات افزایش یافته و قیمت سهام شرکت‏ها دچار نوسان می‏شود.
نوروش و ابراهیمی و کردلر(1384)، در مطالعه ای به بررسی وتبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد پرداخته اند. برخی از محققان سهامداران نهادی را در دو گروه دسته بندی کرده اند. دسته اول سرمایه گذارانی هستند که بر سودهای کوتاه مدت تمرکز دارند. دسته دوم سرمایه گذارانی حرفه ای به حساب می‏آیند که مزیت نسبی آن‏ها در جمع آوری و تحلیل داده‏ها به نحوی است که اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی را که در سود جاری انعکاسی نیافته در نظر می‏گیرند. بنابراین با افزایش این گروه ازسرمایه گذاران نهادی دربازار سرمایه، قیمت سهام، انعکاس بیشتری در رابطه با سود‏ها ی آتی خواهد داشت، از این رو عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه منطقا باید کاهش یابد. آن‏ها در تحقیق خود به ارائه شواهدی در رابطه با نقش نوع دوم سرمایه گذاران نهادی درکاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. نوروش و ابراهیمی برای انجام آزمون تجربی دو نمونه از شرکت‏های سرمایه پذیر را در یک دروه 10 ساله (1373تا 1382) انتخاب کردند. نمونه اول شامل شرکت‏هایی با درجه پایینی از سرمایه گذاران نهادی و نمونه دوم شامل شرکت‏هایی با درجه بالایی از مالکیت سرمایه گذاران نهادی را تشکیل می‏دهند. نتایج تحقیق نشان داد شرکت‏هایی با درجه بالایی از مالکیت سرمایه گذاران نهادی، اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی، نسبت به مورد شرکت‏های قبلی گزارش کرده اند. بنابراین، عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر در شرکت‏های سرمایه پذیر با درجه پایینی از سرمایه گذاران نهادی گروه اول مشاهده می‏شود. در نتیجه به هر میزان مالکیت نهادی افزایش یابد، ارائه اطلاعات توسط مدیران شرکت به افراد مرتبط در بازار افزایش یافته و به عبارت دیگر عدم تقارن اطلاعات کاهش خواهد یافت.
احمد پور و رساییان (1385)، در مطالعه خود به بررسی رابطه بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. آن‏ها از بتای بازار و تغییر پذیری قیمت سهام به عنوان معیارهای ریسک بازار و از برخی نسبت‏های خاص حسابداری مانند درصد سود پرداختی، اندازه دارایی‏ها، نقدینگی و تغییر پذیری سود به عنوان معیارهای ریسک حسابداری استفاده کرده اند و با بهره گرفتن از یک مدل ترکیبی شامل معیارهای ریسک بازار و ریسک حسابداری، اثر این معیارها را بر روی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام مورد بررسی قرار دادند. در راستای این هدف، آن‏ها اطلاعات مربوط به تعداد 156 شرکت برای دوره 1381تا1383 را از بین جامعه آماری انتخاب کرده و رابطه 14متغیر مستقل با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را با بهره گرفتن از تکنیک‏های آماری و رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار دادند. نتایج تحقیق بیانگر این است که مدلی که شامل کلیه متغیرهای مستقل می‏باشد، بیش از 68 درصد تغییرات در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را اندازه گیری می‏کند. همچنین تحقیق آن‏ها نشان می‏دهد میان ارزش بازار شرکت و تغییر پذیری قیمت سهام با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به ترتیب یک رابطه منفی ومثبت معنی داری وجود دارد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نوروش، ناظمی و حیدری (1385)، در مطالعه ای کیفیت اقلام تعهدی و سود را با تاکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی مورد مطالعه قرار داده اند. آن‏ها در مقاله خود به آزمون تجربی مدل دیچو (2002) در مورد خطای برآورد اقلام تعهدی در بازار بورس تهران پرداخته اند. از آن جا که اقلام تعهدی باعث تعدیل و یا تغییر در زمان بندی شناسایی جریان‏های نقدی در سود در طی یک دوره زمانی می‏شوند، انتظار می‏رود سود معیار بهتری برای سنجش عملکرد باشد. اما اقلام تعهدی نیازمند برآورد و مفروضاتی است و کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در میزان خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش می‏یابد. آن‏ها با بررسی 96 شرکت در طی سالهای 1377 لغایت 1383 و با بهره گرفتن از رگرسیون ترکیبی در سطح شرکت نشان دادند سطح بالای اقلام تعهدی باعث کاهش کیفیت سود اقلام تعهدی می‏شود. بنابراین اقلام تعهدی بیشتر ،به معنای کیفیت کمتر و پایداری کمتر سود می‏باشد.

احمد پور و همکاران (1385)، به بررسی رابطه بین اطلاعات مالی به عنوان معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام در در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. در این تحقیق تعداد 156 شرکت از این جامعه آماری موردنیاز برای دوره 3 ساله مورد تحقیق (83-81) در مورد آن‏ها قابل دسترسی بود، انتخاب گردید. سپس اطلاعات مربوط به 14 متغیر مستقل مورد مطالعه قرار گرفت. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نیز به عنوان متغیر وابسته محاسبه گردید. به منظور آزمون فرضیه‏ها از تکنیک‏ها ی آماری رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد.آزمون معنی دار بودن الگوها با بهره گرفتن از آمارهای T و F صورت گرفت. نتایج تحقیق بیانگر این مساله است که مدلی که شامل کلیه متغیرهای مستقل می‏باشد بیش از 68 درصد تغییرات در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را اندازه گیری می‏کند.
کردستانی و دیگران(1385)، در تحقیق خود سود حسابداری گزارش شده در صورت‏های مالی را به دو جزء نقدی و تعهدی تفکیک کرده است، جریان‏های نقدی عملیاتی به عنوان جزء نقدی سود و تغییرات حساب‏های دریافتنی، تغییرات موجودی کالا و تغییرات حساب‏های پرداختنی به عنوان سه جزء اصلی تشکیل دهنده بخش تعهدی سود در نظر گرفته شده است. یافته‏های تحقیق نشان می‏دهد اجزای نقدی سود حسابداری توان پیش بینی و قدرت توضیحی ارزش بازار شرکت را دارند، ولی سه جزء تعهدی سود حسابداری که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند، توان پیش بینی و توضیح ارزش بازار شرکت را ندارند. از این رو اجزای نقدی سود حسابداری به ارزش شرکت مربوط است و نسبت به اجزای تعهدی از سودمندی بیشتری برخوردار است.
حساس یگانه و دیگران(1387)، شواهدی را در ارتباط با تاثیر مثبت سرمایه گذاران نهادی بر ارزش شرکت فراهم آورده اند که نشان می‏دهد، سرمایه گذاران نهادی محرک‏هایی برای بهبود عملکرد دارند و به علاوه توان تنبیه مدیرانی که در جهت منافعشان حرکت نمی‏کنند، را دارا می‏باشند. نتایج همچنین بیانگر نبود رابطه بین تمرکز مالکیت نهادی و ارزش شرکت است و در نتیجه فرضیه همگرایی منافع در پژوهش آن‏ها تایید نشده است.
رضازاده و آزاد (1387)، در تحقیق خود رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشکری مالی را مورد بررسی قرار دادند. بنابر استدلال آن‏ها، عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب اعمال محافظه کاری بیشتری در گزارشگری مالی می‏شود. محافظه کاری هم به نوبه خود انگیزه و توان مدیران را در دستکاری اطلاعات حسابداری، تقلیل و بدین ترتیب هزینه‏ های نمایندگی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می‏دهد. در تحقیق آن‏ها برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری به ترتیب از دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و معیار باسو استفاده شده است. نتایج آزمون‏های تجربی با بهره گرفتن از اطلاعات مربوط به81 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1381 تا 1385 حاکی از وجود رابطه مثبت و معناداری میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذارن و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورت‏های مالی است. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان می‏دهد که تغییر عدم تقارن بین سرمایه گذاران موجب تغییر در سطح محافظه کاری می‏شود. نتایج مزبور بیانگر این است که به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، تقاضا برای اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می‏یابد. بدین ترتیب، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورت‏های مالی مورد تایید قرار می‏گیرد.
خوش طینت و یوسفی اصل (1387)، ارتباط مابین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری را بررسی کرده اند. نتایج تحقیق نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی ما بین سرمایه گذاران آگاه و نا آگاه منجر به محافظه کاری می‏شود. از طرفی تغییرات عدم تقارن اطلاعاتی مابین سرمایه گذاران منجر به تغییرات محافظه کاری می‏گردد، اما محافظه کاری منجر به عدم تقارن اطلاعاتی نمی‏گردد.
نوروش و حسینی(1388)، با بهره گرفتن از داده‏های تاریخی سال‏های 86-81 مربوط به 51 شرکت، رابطه بین کیفیت افشای شرکتی (شامل قابلیت اتکا و به موقع بودن) و مدیریت سود را بررسی کرده اند. از آن جایی که بهبود کیفیت افشای شرکتی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‏گردد و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود کمتر را به همراه دارد، فرض اصلی این تحقیق آنست که بهبود کیفیت افشای شرکت‏ها با مدیریت سود رابطه منفی دارد. یافته‏های این تحقیق نشان می‏دهد که بین کیفیت افشای شرکت و مدیریت سود رابطه منفی معنی دار وجود دارد.
سجادی و همکاران (1388)، ارتباط پنج ویژگی غیرمالی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را با کیفیت گزارشگری مالی از شاخصی متشکل از 155 قلم بر اساس استانداردهای حسابداری ایران و سایر قوانین مربوط در مورد افشا استفاده شد و ارتباط احتمالی آن با اندازه شرکت، نوع موسسه حسابرسی، نوع صنعت، ساختار مالکیت و عمر شرکت با بهره گرفتن از مدل‏های رگرسیون چندگانه بررسی شد. نتایج نشان می‏دهد اندازه شرکت، عمر شرکت و نوع صنعت رابطه مثبت معنی دار و ساختار مالکیت رابطه منفی با کیفیت گزارشگری مالی دارد، اما رابطه نوع موسسه حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی از لحاظ آماری معنی دار نبود.
رحیمیان ،صالح نژاد و سالکی (1388)، در تحقیقی به بررسی رابطه میان برخی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اورا
ق بهادار تهران پرداخته اند. آن‏ها برای این منظور ارتباط میان تغییرات نقدینگی بازار(تغییرات اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و عمق بازار) در اطراف اعلامیه‏های سود به عنوان نماینده عدم تقارن اطلاعاتی و نسبت مدیران غیر مؤلف هیات مدیره، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و واحد حسابرسی داخلی به عنوان ساز و کارهای حاکمیت شرقی در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‏های 1383 تا 1386 را مورد آزمون قرار دادند. آن‏ها در بررسی روابط از آزمون همبستگی پیرسون و یومان ویتنی، برای حسابرسی داخلی و آزمون تاو کندال بی، برای نسبت مدیران غیر مؤلف هیات مدیره و در صد مالکیت سرمایه گذاران نهادی استفاده کرده اند. نتایج حاصل نشان می‏دهد، میان واحد حسابرسی و نسبت مدیران غیر مؤلف هیات مدیره و معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی معنی داری وجود ندارد. اما میان درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی معنی داری وجود دارد. همچنین از طریق مقایسه سطح اختلاف قیمت پیشنهادی

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید