پرداخت بر مبنای اشتراک پیام کوتاه

 

۱- پول الکترونیک شناسایی شده
این نوع پول الکترونیکی حاوی اطلاعاتی درباره هویت مالک آن میباشد که تا حدودی مانند کارتهای اعتباری است این پولها دارای قابلیت ردگیری میباشند و هویت دارنده آن قابل شناسایی ایست . قابلیت استفاده این پول در دو روش پیوسته و ناپیوسته امکان پذیر است .
۲- پول الکترونیکی غیر قابل شناسایی ( بی نام و نشان )
این پول دیجیتالی خصوصیت مخفی بودن هویت فرد دارنده اش، را در بردارد، و از این لحاظ درست مانند پول کاغذی سنتی عمل میکند . هنگامی که پول دیجیتال از حسابی برداشت شد بدون باقی گذاشتن هیچ اثری میتوان آن را خرج نموده و با توجه به این نکته که هنگام ایجاد کردن پول دیجیتالی از امضاهای نامشخص استفاده میشود امکان پیگیری آن برای هیچ بانکی وجود ندارد . هرکدام از پولهای الکترونیکی فوق الذکر به دو دسته پول الکترونیکی ناپیوسته تقسیم میشود(همان،۵۶) .
۲-۱۴-۱-۵- پرداخت همراه :
پرداخت همراه روش پرداخت جایگزین و وفقپذیر جدیدی به خصوص در آسیا و اروپا بهشمار میآید . در عوض پرداخت نقدی، چک یا کارت اعتباری، مصرفکنندگان میتوانند تلفن همراه را برای طیف گستردهای از خدمات ، محصولات دیجیتال و یا محصولات فیزیکی استفاده کنند . به عنوان مثال :
– موسیقی ، فیلم ، آهنگ ، بازی آنلاین و یا استراک اقلام ، تصویر زمینه و دیگر محصولات دیجیتال
– کرایه حمل و نقل ( اتوبوس ، مترو و یا قطار ) مترو پارکینگ و سایر خدمات
– کتابها ، مجلات ، بلیط و دیگر اجسام فیزیکی
چهار مدل اصلی برای پرداختهای تلفن همراه وجود دارد :
– پرداخت بر مبنای اشتراک پیام کوتاه
– صدور مستقیم صورتحساب موبایل
– پرداخت موبایل وب
-بدون تماس (ارتباط میدان نزدیک)
پرداخت همراه در بسیاری از نقاط اروپا و آسیا به خوبی وفق یافته است . بازار مشترک برای تمام انواع پرداختهای همرا انتظار دارد تا سال ۲۰۱۳ مقدار معاملات به بیش از ۶۰۰ بیلیون دلار در سطح جهان برسد، در حالی که بازار پرداخت همراه برای کالاها وخدمات، به استثنای معاملات بدون تماس و انتقال پول، انتظار میرود به بیش از ۳۰۰ بیلیون دلار در سطح جهان تا سال ۲۰۱۳ برسد(نیلی،۱۳۸۶؛۱۹).
برخی از راهحلهای پرداخت تلفن همراه نیز در کشورهای درحالتوسعه برای ریز پرداخت استفاده میشود .
۲-۱۴-۱-۶- پرداخت بر مبنای اشتراک پیام کوتاه :
مصرفکننده درخواست پرداخت را از طریق متن پیام کوتاه یا کد دستوری میفرستد و هزینه اشتراک بر روی قبض موبایل یا کیف پول موبایل او اعمال میشود . فروشنده مورد نظر از موفقیت آمیز بودن پرداخت مطلع میشود و پس از آن میتواند مانند سابق هزینه را واریز شده بپندارد .