کارت امتیازی متوازن

 

۱- با پیگیری میزان پیشرفت در جهت اهداف تعیین شده مشخص می‌شود که آیا سیاست‎های تدوین شده به صورت موفقیت‌آمیزی به اجرا در آمده‌اند یا خیر.
۲- با اندازه‌گیری نتایج مورد انتظار سازمانی و همچنین ارزیابی و اندازه‌گیری و رضایت کارکنان و مشتری‎ها مشخص می‌شود آیا سیاستها به طور صحیح تدوین شده‌اند یا خیر.
۳- ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد امکان شناسایی زمینه‌هایی که مدیریت باید توجه بیشتری به آنها بنماید را میسر می‌سازد و به شناسایی فرصت‎ها و محدودیتها کمک می‌کند.
۴- ارزیابی عملکرد باعث ایجاد اطلاعات برای مدیران در تصمیم‌گیریهای مدیریتی خواهد بود. چرا که بخش زیادی از اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیریهای مدیریتی از طریق اندازه‌گیری و ارزیابی سیستم عملکرد فراهم می‌آید.
به طور کلی ضرورتهای خاص این تحقیق، نیاز به مقایسه تطبیقی رابطه عوامل روش کارت امتیازی متوازن سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم، واکاوی مسئله از نظر سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم، اهمیت روز افزون مبحث عملکرد در سازمان‎ها و تأثیر آن بر وضعیت سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم میباشد.
۱-۴ اهداف تحقیق
۱-۴-۱ هدف اصلی تحقیق
هدف اصلی این تحقیق مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم با بهره گرفتن از روش کارت امتیازی متوازن است که البته با توجه به این که تحقیق موجود به صورت مطالعه موردی در سطح دو سازمان انجام میشود ممکن است به طور کامل اهداف فوق برآورده نشود؛ اما آنچه که در انجام این تحقیق مد نظر است بررسی و توجه به موقعیت گروه خاصی از افراد جامعه است و وضعیت بحرانی آنان مد نظر قرار گرفته نشده است.
۱-۴-۲ هدف علمی تحقیق
هدف علمی تحقیق حاضر، شناسایی رابطه عملکرد و تطبیق عوامل روش کارت امتیازی متوازن در سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم میباشد.
۱-۴-۳ هدف کاربردی تحقیق
سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم و سایر سازمان‎ها و ادارات مرتبط به عنوان اصلی‎ترین کاربران این تحقیق بوده و می توانند نتایج این تحقیق را مورد استفاده قرار دهند.
۱-۵ سوالات تحقیق
۱-۵-۱ سوال اصلی تحقیق
آیا بین عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم با بهره گرفتن از روش کارت امتیازی متوازن تفاوتی وجود دارد؟
۱-۵-۲ سوالات فرعی تحقیق
۱٫ آیا ارزیابی عملکرد از منظر مالی روش BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم وجود دارد؟
۲٫ آیا ارزیابی عملکرد از منظر مشتری روش BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم وجود دارد؟
۳٫ آیا ارزیابی عملکرد از منظر فرایند داخلی روش BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم وجود دارد؟
۴٫ آیا ارزیابی عملکرد از منظر رشد و یادگیری روش BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم وجود دارد؟
۱-۵ فرضیه ها
فرضیه تحقیق یا فرضیه علمی عبارت است از حدسی برای پیش بینی نتیجه یک تحقیق منحصر به فرد یا توضیح رابطه بین دو یا چند متغیر. فرضیه سبب می شود که تحقیق روی یک هدف معین متمرکز شود و آنچه باید مورد مشاهده قرار گیرد، مشخص گردد. با توجه به اینکه تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی است، فرضیه زیر را مد نظر دارد.