کارت بازرگانی کد اقتصادی

 

اندازه گیریهای اقتصادی شامل فروش، سود و سهم بازار
ندازهگیریهای غیراقتصادی مرتبط با بازار نظیر تعداد کشورهایی که صادرات به آنها انجام میشود.
اندازه گیری اهداف عمومی شامل درک موفقیتهای صادراتی
دسترسی به اهداف خاص صادرات
ارزش صادرات یک محصول صرفا به کسب درآمد معین از یک محصول مشخص نیست، بلکه ابعاد متنوع و متعددی بر آن متصور است اصولا یک کالا به همراه خود پیامهای فرهنگی اجتماعی و حتی امنیتی نیز دارد. در برنامه چهارم حوزه صادرات با ویژگیهای مختلف آن دیده شده است.
فرایند صادرات را میتوان به هشت مرحله تقسیم کرد:
مرحله مقدماتی: صادر کننده در قدم اول باید به اخذ کارت بازرگانی کد اقتصادی و ایجاد یک حساب ارزی بپردازد.
مرحله بازاریابی: انجام فعالیتهای بازاریابی از انتخاب محصول گرفته تا بستهبندی نحوه توزیع و تبلیغات در میان مرزهای متفاوت فرهنگی کاری دشوار و پرچالش است. هر شرکتی پیش از تصمیم به صادرات باید نکات زیادی را در نظر بگیرد.شرکت صادراتی باید اطلاعات لازم و کافی درباره محیط بازاریابی بین المللی به دستآورد تا امکان موفقیت خویش را بیشتر نماید.
اخذ قیمت از کمیسیون نرخگذاری:در این مرحله ابتدا تولیدکنندگان درخواست خود را طی نامهای به اداره کل صادرات ارسال میدارند که طی بررسی و کارشناسیهای لازم در آن اداره نرخ لازمه را تعیین کرده و جهت تصویب به کمیسیون نرخگذاری مرکز توسعه صادرات ارائه میشود که بعد از تصویب نرخ مورد نظر، کمیسیون نرخگذاری مجوز لازمه صدور کالا را طی نامهای به ادراه گمرک اعلام میدارد.
مرحله مذاکرات تجاری و قرارداد:فرایند مذاکره مهارتی است که هر کارفرما و حتی فرد معمولی ممکن است همه روزه به کار گیرد. در تعریف این مذاکره عبارت است عبارت است از جریان مداوم رفت و برگشت ارتباطات به منظور رسیدن به یک تصمیم مشترک.بدون برقراری ارتباط مذاکرهای وجود ندارد (فیشر و یوری،۱۳۷۵).
اعتبار اسنادی:صادرکننده بعد از انجام مذاکرات و رسیدن به توافق باید پیش فاکتور را برای خریدار ارسال نماید، و بعد به دریافت اعتبار اسنادی صادراتی اقدام کند.از مواردی که در پیش فاکتور ذکر میشود نحوه پرداخت وجه و نوع وسیله حمل کالاست (صدور پروفرم، گشایش اعتبار توسط خریدار و دریافت اعتبار اسنادی توسط صادرکننده) نمونهای از اعتبارات اسنادی است.
مرحله تشریفات قبل از گمرک: در این مرحله، مجوزهای لازم که بستگی به نوع کالا و مقررات کشورها دارد اخذ شده و با شرکت حمل و نقل قرارداد بسته میشود.(اخذ مجوز لازم در صورت نیاز اخذ گواهی مبدا از اتاق بازرگانی، صدور فاکتور اخذ بیمهنامه و اخذ قرار داد با شرکت حمل ونقل).
مرحله تشریفات گمرکی:در این مرحله کالا به اماکن گمرکی وارد میشود، قبض انبار صادر و اظهارنامه گمرکی برای ترخیص کالا ارائه میشود.
مرحله تشریفات بعد از گمرک: در این مرحله بعد از آن که کالا از گمرک ترخیص شد به موسسه حمل مورد نظر تحویل داده میشود، و مراحل دریافت پول توسط صادرکننده و ارائه اسناد به خریدار انجام میگیرد.تحویل کالا به موسسه حمل، ارائه اسناد حمل به بانک در مورد اعتبارات اسنادی و ارسال اسناد حمل به خریدار از مراحل تشریفات میباشد(صادقی و کربلایی اسماعیلی،۱۳۸۹).
۲-۲-۱-۶ جایگاه راهکار آمیخته بازاریابی در بازرگانی خارجی
تصمیمگیری در خصوص تدوین راهکار آمیخته بازاریابی، در چهارمین مرحله از مراحل پنجگانه تصمیمگیری برای فعالیت در بازارهای خارجی مطرح می شود. پس از گذر از مراحل تصمیم در مورد ورود به بازار خارجی، تصمیم در مورد انتخاب بازارهای بالقوه و تصمیم در مورد زمان و نحوه ورود، تضمین موفقیت شرکتهای وارد شده به بازار خارجی منوط به طراحی صحیح برنامه بازاریابی شرکت در خارج از کشور خواهد بود. مضمون این برنامه در سطح راهبردی شامل گزینش راهکار اصلی بازاریابی و در سطح ابزاری، حاوی طراحی آمیخته بازاریابی شامل: محصول، قیمت ،توزیع و ترویج می باشد. خروجی این برنامه میزان انطباق فعالیتهای بازاریابی بنگاه ها با شرایط بازارمحلی را بیان می-کند.(فوگلیو،۲۰۰۶)
۲-۲-۱-۷ ضرورت توجه به راهکار آمیخته بازاریابی در بازرگانی خارجی
مطالعاتی که در آن نقش آمیخته بازاریابی در عملکرد صادراتی بنگاه ها مورد تایید قرار گرفته است، علاوه بر توجه دادن مدیران این بنگاه ها به اهمیت تخصیص منابع کافی برای طراحی مناسب راهکار آمیخته بازاریابی، رهآورد مهمی نیز برای مدیران سطوح عالی سیاستگذاری صادراتی به همراه دارد.تحلیل نحوه عرضه آمیخته بازاریابی سازمان های صادر کننده، به عنوان متغیری که مستقیما با عملکرد صادراتی بنگاه در ارتباط است نمیتواند در برنامه ریزی راهبردی که با هدف توسعه صادرات شکل می گیرد، نادیده انگاشته شود.
در حالی که هدف توسعه صادرات همواره با راهکارهای تشویقی و ترغیبی دنبال شده است به نظر میرسد توجه کمتری به مطالعه شناخت وضعیت فعلی تدوین آمیخته بازاریابی شرکتها و تحلیل نقاط قوت و ضعف انها شده است. آسیب شناسی این موضوع و درک دیدگاه هایی که منتج به شرایط فعلی تدوین آمیخته شدهاند میتواند راه را برای حل ریشهای مشکلات صادرات کشور و تخصیص صحیح منابع برای دستیابی به عملکرد صادراتی بالا فراهم نماید.