کشورهای توسعه یافته

 

براساس آخرین گزارش سازمان جهان تجارت ، در سال ۲۰۱۰ ارزش صادرات جهانی کالا وخدمات به حدود ۱۹ هزار میلیارد دلار با (۵/۱ درصد رشد نسبت به سال قبل ) رسید . حدود ۸۱ درصد این رقم مربوط به صادرات کالا بوده است .رشد قابل توجه تجارت ، حکایت از این دارد که جهان به تدریج به مرحله بهبود جراحت های اقتصادی پس از دوران بحران درسال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ رسیده است . اما علی رغم انتظار تداوم بهبود وضعیت در سال جاری ،هنوز عوارض بحران در کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه ادامه دارد . صاحب نظران اقتصادی معتقدند که گسترش چشم گیر تجارت و احیای فعالیت اقتصادی درسال ۲۰۱۰ ،تحولی امیدوارکننده بوده است ، اما نباید در اهمیت آن اغراق شود. آمارها نشان میدهد که منطقه آسیا درسال ۲۰۱۰ نسبتبه سایر مناطق با رشد ۱/۲۳ درصدی ، سریعترین رشد صادرات را با رهبری ژاپن وچین کسب نموده است . براساس گزارش ارائه شده ، عملکرد تجاری چین چشمگیر تر از دیگر کشورها بوده ودر همین حال صادرات آمریکا واتحادیه اروپا رشد بسیار آهسته تری را تجربه نموده اند (۴/۱۵ و ۴/۱۱ درصد). از سوی دیگر بررسی آمارهای مرتبط به واردات نشان میدهد که رشد واردات چین بالغ بر ۱/۲۲ درصد ، آمریکا ۸/۱۴ درصد ، ژاپن ۱۰ درصد و اتحادیه اروپا ۲/۹ درصد بوده است .
عملکردتجاری ایران درسال ۲۰۱۰
آمارهای ارائه شدهه توسط سازمان جهانی تجارت (WTO) نشان میدهد که درمیان کشورهای عمده صادرکننده کالا اعم از نفتی وغیر نفتی درسال ۲۰۱۰ ، چهارکشور منطقه خاورمیانه قرار دارند . عربستان با ۲۵۴ میلیارد دلار از صادرات درصدر صادرکنندگان این منطقه قرارگرفته ، پس از آن امارات با ۲۳۵ میلیارد دلار در جایگاه دوم ، ترکیه با ۱۱۳ میلیارد دلار در جایگاه سوم وایران با ۱۰۱ میلیارد دلار صادرات ( باسهمی معادل ۸/۰ درصد از صادرات کالای جهان ) ، جایگاه چهارم رابه خود اختصاص داده است . با وجود اینکه ایران از نظرسهم درصادرات جهانی و همچنین سهم در واردات جهانی کالا در میان کشورهای منطقه خاورمیانه درمکان چهارم قرارگرفته ، اما بعد از عربستان بیشترین رشد را درصادرات کالا ( با رشد ۲۸ درصدی ) وبعد از ترکیه بیشترین رشد را در واردات کالا ( بارشد ۲۴ درصدی ) داشته است .
شایان ذکراست با وجوداینکه سهم صادرات کالایی ایران از صادرات کالایی جهان ۸/۰ درصد بوده ، رشد صادرات ایران به میزان ۲۸ درصد درسال ۲۰۱۰ بعد از رشد ۳۲ درصدی صادرات عربستان ، بیشترین رشد را در بین عمده کشورهای صادرکننده درخوارمیانه داشته است . ( دفتر آمار واطلاعات معاونت برنامه ریزی وامور اقتصادی وزارت بازرگانی فروردین ۱۳۹۰)

صادرات استان سمنان
تحلیلی بر روند فعالیت جامعه صادراتی استان سمنان سمنان از نگاه آمار
پیش از بررسی دقیق فرضیات و سؤالات پژوهش بر آن شدیم که ابتدا دیدی جامع و روش از جامعه صادرکنندگان استان سمنان ارائه نماییم. بر این اساس، آمارهای موجود از صادرکنندگان استان طی سال ۱۳۸۹ جمع آوری، دسته بندی و مورد تحلیل قرار گرفت . این اطلاعات پردازش شد، از جدیدترین آمارهای منتشر شده توسط سازمان بازرگانی و گهرک استان سمنان و وزارت بازرگانی و گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری کارشناسان سامان بازرگانی استان سمنان استخراج شده است. در این راستا داده های مربوط به تعداد اقلام صادراتی، وزن خالص و ارزش صادرات در قالب نمودارهای مختلف تحلیل گردید. طبق این اطلاعات کشورهای عمده صادراتی استان به ترتیب عبارتند از روسیه، سوریه، عراق، پاکستان، آلمان، هلند و افغانستان طبق این گگزارش اداره بازرگانی استان در راستای اجرائی کردن فعالیت هیا مربوط به تجارت الکترونیک دست به اقدامات ذیل زده است:
۱-اجرای نرم افزارهای ثبت سفارش، جوایز صادراتی، صادرکنندگان نمونه، کارت بازرگانی و …
۲- انجم فعالیت های نقطه تجاری استان و معرفی شرکت های تولیدی صادراتی استان در سایت مربوطه
۳- هماهنگی با نمایندگی ایران که در استان و آموزش و راهنمائی متقاضیان صادرات واردات جهت عضویت در سیستم ایران کرد.
۴- راهنمای استفاده مطلوب از نرم افزارهای وزارت بازرگانی به تجار و مدیران واحدهای تولیدی
-بررسی روند تعداد اقلام صادراتی، وزن خالص و ارزش صادرات استان
بر اساس ارغام جدول ۲-۱ تعداد ارقام صادراتی، وزن خالص و ارزش صادرات استان سمنان در دوره ۱۰ ساله از ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۹ مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس بیشترین تعداد اقلام صادراتی در این دوره مربوط به سال ۱۳۸۶ با ۱۹۲ قلم کالا، بیشترین وزن اقلام صادراتی مربوط به سال ۱۳۸۸ با ۲۳۹ میلیون دلار می باشد.
جدول ۲-۶: تعداد وزن خالص و ارزش اقلام صادراتی استان سمنان در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹
سال
تعداد اقلام صادراتی
وزن خالص (تن)