پایان نامه ارشد رایگان درمورد امنیت انرژی، ایران و چین، نفت و گاز، اقتصاد انرژی

……………………………………………………………………………..9متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………9متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………9متغیر وابسته ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………9تعریف مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9روش گردآوری مطالب…………………………………………………………………………………………………………………………………….11سازمان دهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….11فصل اول-مبانی نظری پژوهشمقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13بخش اول: مبانی اقتصاد وامنیت انرژی ……………………………………………………………………………………………………….13پیوند اقتصاد و انرژی………………………………………………………………………………………………………………………………………13تعریف امنیت

Read more