منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، جرایم سازمان یافته، حقوق بشری، اتحادیه اروپا

تاریخی……………………………………………………………………………….163 بند دوم: تدابیر پیشبینی شده کنوانسیون پالرمو………………………………………………166 الف:تدابیر تقنینی………………………………………………………………………………………1661. جرم انگاری…………………………………………………………………………………………….1672. ضمانت اجرای کیفری………………………………………………………………………………..169 ب:تدابیر قضایی……………………………………………………………………………………….1721. صلاحیتها……………………………………………………………………………………………….1732. همکاریهای قانونی……………………………………………………………………………………1773. همکاریهای بینالمللی جهت مصادره…………………………………………………………..1784. استرداد………………………………………………………………………………………………………1795.

Read more