سازمان واسه رسیدن به برتری و بلوغ نیازمند ایجاد شایستگیای محوریه.شایستگیای اساسی برآمده از قابلیتهای سازمانی هستن. قابلیتهای سازمانی هم Read More

سازمان واسه رسیدن به برتری و بلوغ نیازمند ایجاد شایستگیای محوریه.شایستگیای اساسی برآمده از قابلیتهای سازمانی هستن. قابلیتهای سازمانی هم Read More

راه و روش وام گرفته شده:پایه این روش اقتباس مدل لیاقت از یه سازمان دیگه س. این راه و روش Read More

راه و روش وام گرفته شده:پایه این روش اقتباس مدل لیاقت از یه سازمان دیگه س. این راه و روش Read More

تعاریف مختلفی از هوش الهی هست که در ادامه بعضی از این تعاریف ذکر می شن: ایمونز(۲۰۰۰) به تعریف گاردنر Read More

تعاریف مختلفی از هوش الهی هست که در ادامه بعضی از این تعاریف ذکر می شن: ایمونز(۲۰۰۰) به تعریف گاردنر Read More

۲٫قابل تملک بودن؛ مهر باید واسه زن قابل تملک باشه پس اموال عمومی مانند معادن و صحراها یا عضوی از Read More

۲٫قابل تملک بودن؛ مهر باید واسه زن قابل تملک باشه پس اموال عمومی مانند معادن و صحراها یا عضوی از Read More

ولی این گفته در صورتی قویه که دلیل استحقاق زن در گرفتن مهر المثل، عقد نکاح باشه نه نزدیکی؛ در Read More

ولی این گفته در صورتی قویه که دلیل استحقاق زن در گرفتن مهر المثل، عقد نکاح باشه نه نزدیکی؛ در Read More

تعریف قدرت به توانایی پارسنز مى‏گوید: «قدرت یعنی توانایی گسترش‏یافته براى تضمین اجراى تعهدات اجبار‏آور واحدهایى در نظام سازمان جمعى» Read More

تعریف قدرت به توانایی پارسنز مى‏گوید: «قدرت یعنی توانایی گسترش‏یافته براى تضمین اجراى تعهدات اجبار‏آور واحدهایى در نظام سازمان جمعى» Read More

بر مبنای تحقیقات به عمل اومده در جوامعی که برابری بیشتری بین افراد هست و در تقسیم نقش های جنس Read More

بر مبنای تحقیقات به عمل اومده در جوامعی که برابری بیشتری بین افراد هست و در تقسیم نقش های جنس Read More

کوکایین در امریکای جنوبی شناخته شده بوده و برگهای گیاه کوکا مورد استفاده قرار می گرفته ان. تولید شربت و Read More

کوکایین در امریکای جنوبی شناخته شده بوده و برگهای گیاه کوکا مورد استفاده قرار می گرفته ان. تولید شربت و Read More

نیاز به افزایش مقدارماده واسه رسیدن به مسمومیت یا تاثیر دلخواه کاهش قابل ملاحضه اثرات ماده با مصرف همیشگی مقادیر Read More

نیاز به افزایش مقدارماده واسه رسیدن به مسمومیت یا تاثیر دلخواه کاهش قابل ملاحضه اثرات ماده با مصرف همیشگی مقادیر Read More

وقتی که مورفین درونزاد آزاد شد، به گیرندهاشون وصل می شه وشخص احساس لذت ونئشه می کنه .کلا،موادمصرفی می تونن Read More

وقتی که مورفین درونزاد آزاد شد، به گیرندهاشون وصل می شه وشخص احساس لذت ونئشه می کنه .کلا،موادمصرفی می تونن Read More