مقاله با موضوع تحلیل اطلاعات

شکر و سپاس و نعمت و منت خدای را پروردگار خلق و خداوند کبریا دادار غیب دان و خداوند آسمان رزاق و بنده پرور و خلاق و راهنما .
صمیمانه ترین مراتب سپاس را به اساتید ارجمند آقایان دکتر نوه ابراهیم (استاد راهنما) و دکتر شریعتمداری (استاد مشاور ) و دکتر سلیمانی که اینجانب را در تهیه و تدوین و تکمیل این کار تحقیقی یاری داده ابراز می نمایم .
از جناب دکتر نوه ابراهیم به خاطر تمام زحمات بی شائبه و راهنمایی های بی دریغشان در طول تحصیل صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم.
تقدیم به :
پدر و مادر ارجمند و گرامیم
همسر عزیزم
دو فرزند دلبندم
(محمدحسین و محمدمعین)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
چکیده ………………………………………………………………………………………………۱
مقدمه……………………………………………………………………………………………… ۲
بیان مسئله………………………………………………………………………………………… ۳
اهمیت موضوع………………………………………………………………………………….. ۵
هدف کلی تحقیق………………………………………………………………………………….. ۶
اهداف جزیی……………………………………………………………………………………….۶
سوال اصلی تحقیق……………………………………………………………………………….. ۷
سوال های ویژه …………………………………………………………………………………..۷
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………۷
تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………….. ۸
فصل دوم
مقدمه …………………………………………………………………………………………….۱۱
اهمیت شناسایی هویت…………………………………………………………………………. ۱۱
تعاریف هویت………………………………………………………………………………….. ۱۲
سبکهای هویت………………………………………………………………………………….. ۱۴
ابعاد هویت……………………………………………………………………………………… ۱۵
انواع هویت…………………………………………………………………………………….. ۱۶
عوامل موثر در شکل گیری هویت……………………………………………………………. ۳۴
۱ ـ ۱ رشد شناختی…………………………………………………………………………….. ۳۴
۱ ـ ۲ نهاد خانواده ………………………………………………………………………………۳۵
۱ ـ ۳ نهاد آموزشی…………………………………………………………………………….. ۳۸
۱ ـ ۴ رفتار نوجوانان………………………………………………………………………….. ۴۰
۱ ـ ۵ گروه همسالان…………………………………………………………………………… ۴۲
۱ ـ ۶ عوامل اجتماعی فرهنگی……………………………………………………………….. ۴۴
۱ ـ ۷ تربیت تولد و فاصله سنی فرزندان در خانواده………………………………………… ۴۶
۱ ـ ۸ تاثیر رسانه ها بر شکل گیری هویت………………………………………………….. ۴۷
جهانی شدن رسانه ها ……………………. ………………………………………………….. ۴۹
مراحل شکل گیری هویت……………………………………………………………………… ۵۰
بنیان های هویتی ………………………………………………………………………………..۵۰
نظریه رشد روانی اجتماعی اریکسون………………………………………………………… ۵۲
مرحله ۱ ـ رشد روانی ـ اجتماعی اقتصاد در برابر بی اعتمادی……………………………. ۵۲
مرحله ۲ ـ رشد روانی ـ اجتماعی : خودگرایی و اتکا به نفس در برابر شرم و شک……….. ۵۲
مرحله ۳ رشد روانی ـ اجتماعی ابتکار در برابر گناه……………………………………….. ۵۳
مرحله ۴ رشد روانی ـ اجتماعی : کوشایی در برابر حقارت……………………………….. ۵۳
مرحله ۵ رشد روانی ـ اجتماعی : هویت دربرابر گم گشتگی………………………………. ۵۳
مرحله ۶ رشد روانی ـ اجتماعی : تعلق در برابر انزوا……………………………………… ۵۴
مرحله ۷ : رشد روانی ـ اجتماعی : فعالیت در برابر رکود…………………………………. ۵۴
مرحله ۸ : رشد روانی ـ اجتماعی : یکپارچگی در برابرناامیدی……………………………. ۵۴
دیدگاه لوونیگر…………………………………………………………………………………. ۵۵
روند هویت یابی در نوجوانی و جوانی……………………………………………………….. ۵۶
نظریه های هویت یابی……………………………………………………………………….. ۵۶
هویت یابی جوانان ………………………………………………………………………………۵۷
وقفه هویت یابی………………………………………………………………………………… ۶۰
تعلق ……………………………………………………………………………………………..۶۰
پراکندگی هویت………………………………………………………………………………… ۶۰
انواع هویت یابی نوجوانان……………………………………………………………………. ۶۱
بحران هویت……………………………………………………………………………………. ۶۱
پیشینه تاریخی………………………………………………………………………………….. ۶۱
شکل گیری احساس هویت……………………………………………………………………… ۶۳
تاثیر بحران هویت بر جوانان…………………………………………………………………. ۶۴
هویت و جنسیت………………………………………………………………………………… ۶۶
شکل گیری هویت و جنسیت…………………………………………………………………… ۶۷
دانشگاه و شکل گیری هویت دانشجویی………………………………………………………. ۶۸
تعریف اصلاحات………………………………………………………………………………. ۶۸
هویت دانشگاه……………………………..
…………………………………………………… ۶۸
دانشجو………………………………………………………………………………………….. ۶۸
هویت علمی دانشجو……………………………………………………………………………. ۶۹
شکل گیری هویت دانشگاهی …………………………………………………………………..۶۹
شکل گیری هویت و رشته های تحصیلی…………………………………………………….. ۷۰
نقش دانشگاه در تربیت هویت جوانان………………………………………………………… ۷۱
سیما و محتوای دانشگاه………………………………………………………………………… ۷۲
منزلت و قداست دانشگاه ……………………………………………………………………… ۷۳
دانشگاه جایگاه آموزش و پژوهش……………………………………………………………. ۷۳
نقش دانشگاه در حل بحرانهای فرهنگی و اجتماعی………………………………………… ۷۴
ساختار دانشگاه…………………………………………………………………………………. ۷۴
هویت یابی در دانشگاه…………………………………………………………………………. ۷۶
نظریاتی در مورد زمینه شکل گیری هویت و بحران هویت جوانان و نوجوانان………….۷۶
۱ ـ ۳ ـ ۱ نظریه کورتینیز……………………………………………………………………. ۷۶
۲ ـ ۳ ـ ۱ نظریه آدافر…………………………………………………………………………. ۷۷
۳ ـ ۳ ـ ۱ نظریه کوته………………………………………………………………………….. ۷۷
۴ ـ ۳ ـ ۱ نظریه استانلی هال…………………………………………………………………. ۷۹
۵ ـ ۳ ـ ۱ نظریه اتورانک ……………………………………………………………………….۷۹
۶ ـ ۳ ـ ۱ نظریه بلوزا…………………………………………………………………………. ۷۹
۷ ـ ۳ ـ ۱ نظریه والون …………………………………………………………………………۸۰
۸ ــ ۳ ـ ۱نظریه اشبرانگر …………………………………………………………………….۸۰
۹ ـ ۳ ـ ۱ نظریه مارسیا ……………………………………………………………………….۸۰
۱۰ ـ ۳ ـ ۱ نظریه اریکسون……………………………………………………………………۸۱
مروری بر پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………….۸۲
هویت و ارزشها …………………………………………………………………………………۹۲
هویت و خلاقیت……………………………………………………………………………….. ۹۳
پژوهشهای تازه …………………………………………………………………………………۹۴
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………….. ۹۸
مدل نظری تحقیق………………………………………………………………………………. ۹۹
فصل سوم
روش تحقیق………………………………………………………………………………….. ۱۰۲
جامعه آماری ………………………………………………………………………………….۱۰۲
نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………… ۱۰۲
ابزار تحقیق ……………………………………………………………………………………۱۰۲
روش گردآوری داده ها ……………………………………………………………………….۱۰۳
شیوه تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………….. ۱۰۴
روایی و پایایی پژوهش……………………………………………………………………… ۱۰۴
فصل چهار
تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………….. ۱۰۶
بخش توصیفی………………………………………………………………………………….۱۰۶
هویت فردی…………………………………………………………………………………… ۱۰۶
هویت اجتماعی ………………………………………………………………………………..۱۰۸
هویت ملی ……………………………………………………………………………………..۱۱۰
هویت مذهبی و اقتصادی…………………………………………………………………….. ۱۱۲
هویت سیاسی…………………………………………………………………………………. ۱۱۵
هویت فرهنگی……………………………………………………………………………….. ۱۱۷
هویت خانوادگی………………………………………………………………………………. ۱۱۹
هویت شغلی…………………………………………………………………………………… ۱۲۲
بخش تحلیلی………………………………………………………………………………….. ۱۲۴
سوال های فرعی ……………………………………………………………………………..۱۲۵
۱ ـ وضعیت هویت فردی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است ؟.۱۲۵
۲ ـ وضعیت هویت اجتماعی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵
۳ ـ وضعیت هویت ملی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟……………………………………………………………………………………………۱۲۵
۴ ـ وضعیت هویت اعتقادی مذهبی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است ؟…………………………………………………………………………………………..۱۲۵
۵ ـ وضعیت هویت سیاسی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *