مقاله درباره شناخت اجتماعی

صوص تاب آوری……………………………………………33
2-3-3- خودکارآمدی…………………………………………………………………………………………………………..41
2-3-3-1-اثرات خودکارآمدی………………………………………………………………………………………………..43
2-3-3-2- پنج نکته در رابطه با خودکارآمدی……………………………………………………………………….44
2-3-3-3- نظریه شناخت اجتماعی (آلبرت باندورا) در خصوص کارآمدی……………………………45
2-3-3-4-مراحل رشد خودکارآمدی……………………………………………………………………………………….47
2-3-3-5-خودکارآمدی و تفاوت‎های سنی و جنسیتی…………………………………………………………..49
2-3-3-6- خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی………………………………………………………………………50
2-3-3-7- خودکارآمدی و سلامت جسمانی……………………………………………………………………………50
2-3-3-8- منابع باورهای خودکارآمدی………………………………………………………………………………….50
2-3-3-9- ویژگی های مدیران کارآمد………………………………………………………………………………….53
2-3-3-10- ارتباط…………………………………………………………………………………………………………..55
2-3-3-11- سایر جنبه‎های مهارتی………………………………………………………………………………..55
2-3-3-12-ویژگی های افراد با خودکاآمدی بالا…………………………………………………………………56

2-3-3-13- اهمیت خوش بینی در مقابل بدبینی و تفاوت‎های آنها……………………………..67
2-3-3-14- پیشینه خوش بینی……………………………………………………………………………….70
بخش دوم
2 -4- معنای لغوی رهبری و مدیریت و سبک رهبری ……………………………………………………….71
2-4-1- تعریف اصطلاح رهبری در مدیریت……………………………………………………………………..73
2-4-2- جلوه‎های رهبری……………………………………………………………………………………………………….73
2-4-3- رهبری چیست؟……………………………………………………………………………………………………….74
2-5- تعریف مدیریت………………………………………………………………………………………………………………75
2-6- تفاوت رهبر و مدیر……………………………………………………………………………………………………….77
2-7- وظایف مدیران………………………………………………………………………………………………………………..80
2-8- مهارت‎های مدیران…………………………………………………………………………………………………………81
2-8-1- مهارت‎فنی……………………………………………………………………………………………………………..82
2-8-2-مهارت‎های انسانی…………………………………………………………………………………………………….82
2-8-3- مهارت‎های نظری یا تحلیلی……………………………………………………………………………………83
2-9- مدیران اثربخش و مدیران موفق…………………………………………………………………………………….87
2-10- تعریف سبک مدیریت…………………………………………………………………………………………………..88
2-11- تئوری‎های تشخیص رهبری………………………………………………………………………………………..89
2-12- تئوری‎های رفتاری رهبر و مدیر…………………………………………………………………………………..90
2-13- تاریخچه مطالعات در زمینه سبک‎های مدیریت……………………………………………………….91
2-14- سبک‎های رهبری و مدیریت………………………………………………………………………………………93
2-15- مدیران دانشگاه و انتخاب سبک رهبری……………………………………………………………………..94
2-16-مدل نظری تئوری مدیریتی…………………………………………………………………………………………96
2-16-1-نظریه ابرمرد………………………………………………………………………………………………………..97
2-16-2-نظریه صفات مدیر…………………………………………………………………………………………………97
2-16-3- تحقیقات دانشگاه ایالتی اوهایو…………………………………………………………………………….97
2-16-4- شبکه یا سبک سنج مدیریت……………………………………………………………………………….99
2-16-4-1- سبک مدیریت لیکرت…………………………………………………………………………….101
2-16-4-2- سیستم‎های مدیریت لیکرت……………………………………………………………………103
2-16-5- سبک‎های وایت من………………………………………………………………………………………….104
2-16-6- نظریه کریس- آرگریس……………………………………………………………………………………105
2-16-6-1- نقد و ارزیابی نگرش‎های رفتاری…………………………………………………………………106
2-16-7- نظریه اقتصادی فیدار……………………………………………………………………………………….106
2-16-8- تئوری مسیر- هدف…………………………………………………………………………………………107
2-16-9- نظریه تاننبام و اشمیت…………………………………………………………………………………….110
2-16-10- مدل سه بعدی ویلیام راین……………………………………………………………………………111
2-16-11- نظریه منبع شناختی……………………………………………………………………………………..111
2-16-12- تئوریهای جدید……………………………………………………………………………………………..112
2-16-12-1- تئوریهای اسناد مدیریت………………………………………………………………………112
2-16-12-2- نظریه رهبری فرهمند…………………………………………………………………………113
2-17-مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………….115
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3 -1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….115
3-2- نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………115
3-3- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………116
3-4- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………117
3-5. ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………117
3-6 -پرسشنامه روان شناختی……………………………………………………… ………………………………..117
3-7 – پرسشنامه سبک رهبری……………………………………………………………………………………….118
3-8- روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………….. …………………………………………118
3-9-متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………..120
3-9-1-متغیرهای وابسته…………………………………………………………………………………………………120
3-9-1-متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………120
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….121
4-2- مشخصات نمونه………………………………………………………………………………………………………..122
4-3-توصیف سوالهای پرسش
نامه مربوط به روانشناختی…………………… …………………………………………..125
4-4. توصیف سوالهای پرسشنامه سبک رهبری…………………………………… ………………………………………..150
4-5-تحلیل داده ها……………………………………………………………………….. ………………………………………………..153
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1-مقدمه……………………………………………………………………………….. …………………………………………………..158
5-2- بحث ونتیجه گیری……………………………………………………………………………………………. ……………….158
5-3- یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………… …………………………..159

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5-3-1-آمار توصیفی…………………………………………………………………… …………………………………………..159
5-4- پیشنهاد ها……………………………………………………………………………………….. …………………………………..163
5-4-1- پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………….. ……………………………………….163
5-4-2-پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………….. …………………………………..163
5-5-محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………. ……………………………………164
منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………….. ………………………………………….165
فهرست جداول
عنوان صفحه
2-1 جدول بتیس…………………………………………………………………………………………………………………………………………..78
2-2 جدول مهارتهای مدیریتی……………………………………………………………………………………………………………………….83
2-3 جدول مدل نظری تئوری مدیریتی………………………………………………………………………………………………………..96
2-4 جدول شکل پیوستار موقیت های رهبر(الگوی فیدلر)………………………………………………………………………..107
2-5 جدول مقایسه سبک‎های هشت گانه مدیریت…………………………………………………………………………………….111
جدول 4-1. جنس پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………………………….122
جد.ول 4-2.وضعیت تاهل پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………………123
جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصدنمونه بر حسب سابقه عملیاتی………………………………………………………………124
جدول 4-4. توزیع فراوانی و درصد بر حسب مدرک تحصیلی…………………………………………………………………….125
جدول4- 5 . توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی………………………………………………………………….. 126
جدول 4 – 6 . توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی…………………………………………………………………127
جدول4- 7 . توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *