مقاله درباره شناخت اجتماعی

صوص تاب آوری……………………………………………۳۳
۲-۳-۳- خودکارآمدی…………………………………………………………………………………………………………..۴۱
۲-۳-۳-۱-اثرات خودکارآمدی………………………………………………………………………………………………..۴۳
۲-۳-۳-۲- پنج نکته در رابطه با خودکارآمدی……………………………………………………………………….۴۴
۲-۳-۳-۳- نظریه شناخت اجتماعی (آلبرت باندورا) در خصوص کارآمدی……………………………۴۵
۲-۳-۳-۴-مراحل رشد خودکارآمدی……………………………………………………………………………………….۴۷
۲-۳-۳-۵-خودکارآمدی و تفاوت‎های سنی و جنسیتی…………………………………………………………..۴۹
۲-۳-۳-۶- خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی………………………………………………………………………۵۰
۲-۳-۳-۷- خودکارآمدی و سلامت جسمانی……………………………………………………………………………۵۰
۲-۳-۳-۸- منابع باورهای خودکارآمدی………………………………………………………………………………….۵۰
۲-۳-۳-۹- ویژگی های مدیران کارآمد………………………………………………………………………………….۵۳
۲-۳-۳-۱۰- ارتباط…………………………………………………………………………………………………………..۵۵
۲-۳-۳-۱۱- سایر جنبه‎های مهارتی………………………………………………………………………………..۵۵
۲-۳-۳-۱۲-ویژگی های افراد با خودکاآمدی بالا…………………………………………………………………۵۶

۲-۳-۳-۱۳- اهمیت خوش بینی در مقابل بدبینی و تفاوت‎های آنها……………………………..۶۷
۲-۳-۳-۱۴- پیشینه خوش بینی……………………………………………………………………………….۷۰
بخش دوم
۲ -۴- معنای لغوی رهبری و مدیریت و سبک رهبری ……………………………………………………….۷۱
۲-۴-۱- تعریف اصطلاح رهبری در مدیریت……………………………………………………………………..۷۳
۲-۴-۲- جلوه‎های رهبری……………………………………………………………………………………………………….۷۳
۲-۴-۳- رهبری چیست؟……………………………………………………………………………………………………….۷۴
۲-۵- تعریف مدیریت………………………………………………………………………………………………………………۷۵
۲-۶- تفاوت رهبر و مدیر……………………………………………………………………………………………………….۷۷
۲-۷- وظایف مدیران………………………………………………………………………………………………………………..۸۰
۲-۸- مهارت‎های مدیران…………………………………………………………………………………………………………۸۱
۲-۸-۱- مهارت‎فنی……………………………………………………………………………………………………………..۸۲
۲-۸-۲-مهارت‎های انسانی…………………………………………………………………………………………………….۸۲
۲-۸-۳- مهارت‎های نظری یا تحلیلی……………………………………………………………………………………۸۳
۲-۹- مدیران اثربخش و مدیران موفق…………………………………………………………………………………….۸۷
۲-۱۰- تعریف سبک مدیریت…………………………………………………………………………………………………..۸۸
۲-۱۱- تئوری‎های تشخیص رهبری………………………………………………………………………………………..۸۹
۲-۱۲- تئوری‎های رفتاری رهبر و مدیر…………………………………………………………………………………..۹۰
۲-۱۳- تاریخچه مطالعات در زمینه سبک‎های مدیریت……………………………………………………….۹۱
۲-۱۴- سبک‎های رهبری و مدیریت………………………………………………………………………………………۹۳
۲-۱۵- مدیران دانشگاه و انتخاب سبک رهبری……………………………………………………………………..۹۴
۲-۱۶-مدل نظری تئوری مدیریتی…………………………………………………………………………………………۹۶
۲-۱۶-۱-نظریه ابرمرد………………………………………………………………………………………………………..۹۷
۲-۱۶-۲-نظریه صفات مدیر…………………………………………………………………………………………………۹۷
۲-۱۶-۳- تحقیقات دانشگاه ایالتی اوهایو…………………………………………………………………………….۹۷
۲-۱۶-۴- شبکه یا سبک سنج مدیریت……………………………………………………………………………….۹۹
۲-۱۶-۴-۱- سبک مدیریت لیکرت…………………………………………………………………………….۱۰۱
۲-۱۶-۴-۲- سیستم‎های مدیریت لیکرت……………………………………………………………………۱۰۳
۲-۱۶-۵- سبک‎های وایت من………………………………………………………………………………………….۱۰۴
۲-۱۶-۶- نظریه کریس- آرگریس……………………………………………………………………………………۱۰۵
۲-۱۶-۶-۱- نقد و ارزیابی نگرش‎های رفتاری…………………………………………………………………۱۰۶
۲-۱۶-۷- نظریه اقتصادی فیدار……………………………………………………………………………………….۱۰۶
۲-۱۶-۸- تئوری مسیر- هدف…………………………………………………………………………………………۱۰۷
۲-۱۶-۹- نظریه تاننبام و اشمیت…………………………………………………………………………………….۱۱۰
۲-۱۶-۱۰- مدل سه بعدی ویلیام راین……………………………………………………………………………۱۱۱
۲-۱۶-۱۱- نظریه منبع شناختی……………………………………………………………………………………..۱۱۱
۲-۱۶-۱۲- تئوریهای جدید……………………………………………………………………………………………..۱۱۲
۲-۱۶-۱۲-۱- تئوریهای اسناد مدیریت………………………………………………………………………۱۱۲
۲-۱۶-۱۲-۲- نظریه رهبری فرهمند…………………………………………………………………………۱۱۳
۲-۱۷-مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………….۱۱۵
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳ -۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۵
۳-۲- نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۱۱۵
۳-۳- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۱۱۶
۳-۴- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………۱۱۷
۳-۵٫ ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………۱۱۷
۳-۶ -پرسشنامه روان شناختی……………………………………………………… ………………………………..۱۱۷
۳-۷ – پرسشنامه سبک رهبری……………………………………………………………………………………….۱۱۸
۳-۸- روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………….. …………………………………………۱۱۸
۳-۹-متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰
۳-۹-۱-متغیرهای وابسته…………………………………………………………………………………………………۱۲۰
۳-۹-۱-متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………۱۲۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه………………………………………
……………………………………………………………………………….۱۲۱
۴-۲- مشخصات نمونه………………………………………………………………………………………………………..۱۲۲
۴-۳-توصیف سوالهای پرسش
نامه مربوط به روانشناختی…………………… …………………………………………..۱۲۵
۴-۴٫ توصیف سوالهای پرسشنامه سبک رهبری…………………………………… ………………………………………..۱۵۰
۴-۵-تحلیل داده ها……………………………………………………………………….. ………………………………………………..۱۵۳
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱-مقدمه……………………………………………………………………………….. …………………………………………………..۱۵۸
۵-۲- بحث ونتیجه گیری……………………………………………………………………………………………. ……………….۱۵۸
۵-۳- یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………… …………………………..۱۵۹

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۵-۳-۱-آمار توصیفی…………………………………………………………………… …………………………………………..۱۵۹
۵-۴- پیشنهاد ها……………………………………………………………………………………….. …………………………………..۱۶۳
۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………….. ……………………………………….۱۶۳
۵-۴-۲-پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………….. …………………………………..۱۶۳
۵-۵-محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………. ……………………………………۱۶۴
منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………….. ………………………………………….۱۶۵
فهرست جداول
عنوان صفحه
۲-۱ جدول بتیس…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۸
۲-۲ جدول مهارتهای مدیریتی……………………………………………………………………………………………………………………….۸۳
۲-۳ جدول مدل نظری تئوری مدیریتی………………………………………………………………………………………………………..۹۶
۲-۴ جدول شکل پیوستار موقیت های رهبر(الگوی فیدلر)………………………………………………………………………..۱۰۷
۲-۵ جدول مقایسه سبک‎های هشت گانه مدیریت…………………………………………………………………………………….۱۱۱
جدول ۴-۱٫ جنس پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۲
جد.ول ۴-۲٫وضعیت تاهل پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………………۱۲۳
جدول ۴-۳ توزیع فراوانی و درصدنمونه بر حسب سابقه عملیاتی………………………………………………………………۱۲۴
جدول ۴-۴٫ توزیع فراوانی و درصد بر حسب مدرک تحصیلی…………………………………………………………………….۱۲۵
جدول۴- ۵ . توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی………………………………………………………………….. ۱۲۶
جدول ۴ – ۶ . توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی…………………………………………………………………۱۲۷
جدول۴- ۷ . توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *