مقاله رایگان با موضوع فناوری اطلاعات


1-14-6- کاربر گرایی 14
1-14-7- مشارکت و همکاری کسب و کار (سازمان) 14
1-14-8- مزیت عملیاتی 15
1-14-9- آینده نگری 15
فصل دوم – ادبیات تحقیق 16
2-1- مقدمه 16
2-2- اطلاعات و دانش 17
2-3- تعریف فناوری اطلاعات 19
2-4- وظایف فناوری اطلاعات 20
2-5- تفاوت فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با فن آوری اطلاعات (IT ) 21
2-6- فناوری اطلاعات چه کمکی به سازمان ما می کند؟ 22
2-7- فواید استفاده از فناوری اطلاعات 24
2-7-1- یکپارچگی سیستم 24
2-7-2- دسترسی آسان به اطلاعات 24
2-7-3- امنیت بالا و سطوح دسترسی 25
2-7-4- ثبت دانش سازمانی 25
2-7-5- گزارشات مدیرتی 25
2-7-6- بالا بردن رضایت مشتری 26

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-7-7- اطلاع رسانی دقیقتر، به موقع تر و گسترده تر 26
2-8- موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در ادارات و سازمانها 26
2-9- توصیه ها برای اجرای فناوری اطلاعات در سازمانها 28
2-10- جایگاه فناوری اطلاعات در توسعه پایدار ایران 28
2-11- جایگاه ICT در ایران 30
2-12- تاریخچه کسب و کار الکترونیک 31
2-13- تعریف کسب و کار الکترونیکی 35
2-14- ارزش های ایجاد شده توسط کسب و کار الکترونیکی 35
2-15- مزایای کسب و کار الکترونیکی 37
2-15-1- مزایای محسوس کسب و کار الکترونیکی 37
2-15-2- مزایای نامحسوس کسب و کار الکترونیکی 38
2-16- معایب کسب و کار الکترونیک 39
2-17- یک طرح تجاری جدید برای کسب و کار الکترونیکی 39
2-18- تفاوت کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک 41
2-19- شیوه های کسب و کار الکترونیک 42
2-20- مدل‌های کسب و کار الکترونیکی 43
2-21- ضروریات کسب و کار الکترونیکی 45
2-22- مدیریت و کسب و کار الکترونیک 46
2-23- اهمیت کسب و کار الکترونیک در شرکت ها 48
2-24- اهمیت همراستایی 49
2-25- همراستایی استراتژیک 52
2-26- همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار 52
2-27- مدل های همراستایی 55
2-27-1- مدل کلارک 55
2-27-2- مدل همسویی c4 56
2-27-3- مدل همراستایی استراتژیک کازمن و می چن( BITAM ) 56
2-27-3-1- مراحل رفع عدم همراستایی کازمن و می چن 58
2-27-4- مدل جویر و کالیکا 58
2-27-5- چارچوب همراستایی استراتژی کسب و کار و تکنولوژی اطلاعات هندرسون و نکاترامن 59
2-27-5-1- چشم اندازهای همراستایی بر مبنای مدل هندرسون و نکاترامن 59
2-27-5-2- توسعه چشم اندازهای همراستایی بر مبنای مدل هندرسون و نکاترامن 60
2-27-6- چارچوب همترازی کسب و کار و تکنولوژی اطلاعات لوفتمن 62
2-27-7- چارچوب همراستایی استراتژیک اوسبرن 62
2-27-8- مدل های ارائه شده در یک نگاه 63
2-28- ارزیابی مدل های ارائه شده در حوزه همراستایی 64
2-29- تعاریف شاخص ها و داده ها 67
2-29-1- کاربر گرایی 67
2-29-1-1- مدیریت تقاضا: 67
2-29-1-2- مدیریت ارتباط با مشتری 68
2-29-2- مشارکت و همکاری کسب و کار (سازمان) 69
2-29-2-1- ارتباطات فناوری اطلاعات و سایر بخش ها 69
2-29-2-2- پشتیبانی مدیریت ارشد 70
2-29-2-3- درک کسب و کار از فناوری اطلاعات 70
2-29-3- مزیت عملیاتی 71
2-29-3-1- افزایش اثربخشی وکارایی حاصل از فناوری اطلاعات 71
2-29-3-2- عملیاتی نمودن نرم افزارها 72
2-29-3-3- شناسایی ریسکها 74
2-29-4- آینده نگری 75
2-29-4-1- شناسایی قابلیت ها و پرورش فرصت ها 75
2-29-4-2- نوآوری در فناوری اطلاعات 76
2-29-4-3- توسعه و پشتیبانی 77
2-30- تحقیقات پیشین در زمینه همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار 77
2-30-1- ارائه مدل چندگانه برای ارزیابی همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب وکار : لئونل پلازئولا و همکاران- 2006 78
2-30-2- تحقیق همسویی استراتژیک تالون ، کرامر و گواز بالکونی (2000) 78
2-30-3- تحقیقات اخیر همسویی فناوری اطلاعات 79
2-31- مطالعات انجام شده در داخل کشور 80
2-32- مطالعات انجام شده در خارج کشور 82
2-33- معرفی پتروشیمی اصفهان 84
فصل سوم – روش تحقیق 87
3-1–مقدمه 88
3-2-روش انجام تحقیق 88
3-3- جامعه و نمونه آماری 89
3-4-روش گردآوری داده ها 90
3-4-1-روش کتابخانه ای 90
3-4-2-پژوهش های میدانی 90
3-5-سوالات تحقیق 90
3-6-روش کسب نتایج مورد نظر سوالات تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها 91
3-6-1- روش کسب نتایج مورد نظر پیرامون شناسایی و سنجش میزان اهمیت عوامل همراستایی 91
3-6-2- روش کسب نتایج مورد نظر پیرامون اولویت بندی عوامل همراستایی 91
3-7-مراحل طراحی پرسشنامه 91
3-7-1-پرسشنامه اول 91
3-7-2- پرسشنامه دوم 92
3-8-محتوای پرسشنامه ها 92
3-9-مقیاس اندازه گیری تحقیق 92
3-10-روایی پرسشنامه 93
3-11-پایایی پرسشنامه 94
3-12-روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها 94
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل آماری 97
4-1-مقدمه 98
4-2-آمار توصیفی 99
4-3-آماراستنباطی 105
4-4- مدل یابی معادلات مدل تحقیق 106

4-5- برازش و مدل تحقیق 110
4-6-آزمون سوال های تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری 111
4-7- رتبه بندی متغیرها و شاخص های تحقیق 112
4-8-روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP 113
4-8-1-مراحل ایجاد یک مسئله تصمیم گیری چند شاخصه 114
4-8-2- محاسبه اوزان شاخص ها بر اساس مقایسات زوجی و قضاوت های تصمیم گیرنده 114
4-8-3-بررسی سازگاری در قضاوتها: 116
4-8-4- وزن نسبی معیارها (شاخص ها) 118
4-9-رتبه بندی زیر شاخص های متغیرهای تحقیق 120
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادات 125
5-1-مقدمه 126
5-2- خلاصه‌ی پژوهش 127
5-3-تحلیلیافته های حاصل از سوالات تحقیق 127
5-3-1- نتیجه‌گیری بر اساس سوالات تحقیق 127
5-3-2-محاسبه میزان همراستایی 130
5-4- مقایسه نتایج بدست آمده با سایر تحقیقات انجام شده 131
5-5- پیشنهادات تحقیق 132
5-5-1- پیشنهاداتی کاربردی 132
5-5-2-پیشنهادات برای تحقیقات آتی 133
5-6-محدودیت های تحقیق 134
منابع و مآخذ 135
منابع فارسی 136
منابع انگلیسی 139
پیوستها و ضمائم 142
پیوست الف ) پرسشنامه اول 143
پیوست ب) پرسشنامه دوم 145
پیوست ج) خروجی نرم افزار آماری SPSS 151
پیوست د) خروجی نرم افزار آماری لیزرل 154
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………… 158
فصل اول- کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
همراستایی فناوری اطلاعات و کسب وکار الکترونیک نشان میدهد تا چه مقدار فناوری اطلاعات و سیستم کسب وکار در هماهنگی با یکدیگر هستند. یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی سازمان های کنونی، همراستایی استراتژیک کسب وکار است. همراستایی در دهه های اخیر مورد توجه ویژه سازمان ها قرار گرفته، انطباق فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در حمایت از اهداف و استراتژی های کسب وکار رو به افزایش بوده همچنین مدیران ارشد سازمان را در دستیابی به اهداف کلیدی کسب وکار و در نتیجه بهبود عملکرد یاری خواهد کرد. کاربردهای فناوری اطلاعات در دنیا و در زمینه های تخصصی و عادی کسب وکار، سازمان ها را وادار کرده به دنبال راه حل هایی برای افزایش اثربخشی و کارایی فناوری اطلاعات و نقش آن در فعالیت ها و کار خود باشند. یکی از ملزومات مهم برای کسب مزایای سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در امور تجاری و تحقق اهداف سازمانی، اتحاد استراتژیک بخش کسب وکار با بخش فناوری اطلاعات در سازمان است. بنابراین لازم است، برنامه ریزی استراتژیک کسب وکار با فعالیت های مرتبط با فناوری اطلاعات وفق داده شوند. اهمیت اصلی برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و برنامه ریزی فناوری اطلاعات سازمان، تطبیق و همراستا سازی سیستم ها و فناوری اطلاعات و سرمایه گذاری های مرتبط با اهداف استراتژیک کسب وکار در بنگاه، همچنین استفاده و بهره وری از فناوری اطلاعات به عنوان مزیت رقابتی سازمان است. شاخص های همراستایی در فناوری اطلاعات در مدل های مختلف، بسیارند. استخراج، جمع آوری و تجمیع شاخص ها در کنار یکدیگر به عنوان اولین گام در تدوین مدلی در همراستایی است. این شاخص ها به صورت کیفی به بیان حوزه موردنظر خود پرداخته اند.(Chen , 2010, 11-12)
براساس شاخص های به دست آمده، تحلیل همراستایی به کمک روش مدل معادلات ساختاری انجام می شود سپس می توان میزان همراستایی را در قالب یک عدد بیان داشت که درک بهتر و واضح تری از آن به دست می دهد.
1-2- بیان مساله تحقیق
در نگاهی گذرا به تمامی برنامه های توسعه کشورهای مختلف توجه به نقش محوری فناوری اطلاعات به صورت گسترده دیده می شود و از آغاز قرن جدید میلادی تمام نهادهای بین المللی نیز به نقش فناوری اطلاعات در تنظیم برنامه های خود توجه کرده اند. جهانی شدن، رشد فزاینده اقتصاد مبتنی بر اطلاعات و دانش، تحولات ساختاری در سازمان ها اهمیت و ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را نشان می دهد. (هوشیار یزدان، 1381، 59)
گسترش و رشد فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و ورود آنها به عرصه سیستم های سازمانی آثار و تبعات مثبتی در ساختار سازمان های بهره بردار از این فناوری ها گذاشته است. تاثیر فزاینده ابزارهای کاربردی و علمی در فعالیت های مختلف سازمان به ویژه تاثیر آن بر توسعه راهبردهای اقتصادی موجب ایجاد تحول و بازنگری در رویکرد سنتی به موضوع تجارت و بازار می شود.در این بین توسعه روز افزون اینترنت در کشورهای مختلف و اتصال تعداد زیادی ازمردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیکی بین افراد و سازمان های مختلف از طریق دنیای مجازی اینترنت بستری مناسب و مساعد برای برقرای مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است. این پدیده نوظهور کسب و کار الکترونیکی نام دارد. (عزیزی ، قربانی ،1385 ،13)
بنگاه های تجاری اکنون میتوانند با استفاده از فناوری اطلاعات از طریق رد وبدل کردن الکترونیکی داده ها دسترسی جهانی به طیف گسترده تری از اقلام و خدمات داشته باشند. همانطوری که در تعریف ویل از فناوری اطلاعات آمده است که فناوری اطلاعات بطور کلی شامل سخت افزار و نرم افزار کامپیوتری ، وسایل و سیستم های ارتباطی همچنین کارکنان و منابعی است که این امکانات را همراهی می نمایند می باشد. سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات می توانند بسته به اهداف استراتژیک ، تاکتیکی و اجرایی شان متفاوت باشند و از اختصاص کلی به سرتاسر سازمان تا کاربردهای خاص دسته بندی شدند.
تجارت و روش های
کسب و کار یکی از مهم ترین حوزه هایی است که با به کارگیری فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطی و اینترنت به سرعت و به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. بسیاری از روش های سنتی کسب درآمد متحول شده و روش ها و ارزش های جدید فراوانی نیز پا به عرصه وجود گذاشتند.
همراستایی فناوری اطلاعات در کسب وکار، عملکرد و اثر بخشی فناوری اطلاعات به کار گرفته شده در کسب وکار سازمان را افزایش داده، اهداف، استراتژی ها، منابع، یکپارچه سازی، سرمایه گذاری و سایر عوامل مرتبط در کسب وکار را بهبود می بخشد. (همان منبع ، 15)
بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و تاکید بر دو عامل “فناوری اطلاعات و ارتباطات” و “کسب و کار الکترونیک” محقق را بر آن داشته است که تحقیقی در زمینه بررسی شاخص های همراستایی فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کار الکترونیک در مجتمع پتروشیمی اصفهان به انجام رساند. 
1-3- بیان اهمیت انجام تحقیق
تغییرات فناوری سبب دگرگونی در سبک ها، روش های سازمانی می شود و هر تغییری کسب دانش و مهارت جدیدی را ضروری می سازد. در پنجاه سال گذشته بروز تحولات گسترده در زمینه رایانه، تغییرات عمده ای را در عرصه های متفاوت حیات بشری به دنبال داشته است. انسان همواره از فناوری استفاده نموده و کارنامه حیات بشری مملو از ابداع فناوری های اطلاعات که از آنان به عنوان فناوریهای جدید و یا عالی، یاد می شود بیشترین تاثیر را در حیات بشری داشته اند.
 دنیای ارتباطات و تولید اطلاعات به سرعت در حال تغییر بوده و ما امروزه شاهد همگرایی آنان بیش از گذشته با یکدیگر بوده، بگونه‌ای که داده‌ها و اطلاعات بسرعت و در زمانی غیرقابل تصور به اقصی نقاط جهان منتقل و در دسترس استفاده کنندگان قرار می‌گیرد.
تغییرات رو به تزاید جامعه امروزی در زمینه اقتصاد و مسائل اجتماعی متاثر از نقشی است که دانش تکنولوژی از طریق همسویی ایجاد شده بین کامپیوترها و فناوری ارتباط و جذب آنها در جامعه آن ایفا می کند. در این جامعه (جامعه اطلاعاتی) فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش اساسی از خانه، محل کاها را تشکیل می دهد که سبب تغییر در شیوه زندگی، ارتباطات و یادگیری ما می شود. (آرنو و همکاران، 2004 ،37)
در تعریف فناوری اطلاعات می‌توان گفت؛ فناوری عبارت است از گردآوری، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات اعم از صوت، تصویر، متن یا عدد که با استفاده از ابزار رایانه‌ای و مخابرات صورت پذیرد.
 صرفنظر از تعاریف متنوع و دامنه وسیع کاربرد فناوری اطلاعات  در بخشهای مختلف زندگی بشری، دسترسی سریع به اطلاعات و انجام امور بدون در نظر گرفتن فواصل جغرافیایی و فارغ از محدودیتهای زمانی محوری ترین دستاورد این فناوری است.
 بر همین اساس نظریه‌هایی مانند ایجاد دولتهای الکترونیکی، شهرهای الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، و تجارت الکترونیکی مطرح گردید و ظرف چند سال اخیر در برخی از کشورها پیشرفتهای قابل توجهی نموده است. مزایای عملی شدن این نظریه‌ها استفاده از فناوری اطلاعات  را به یک بحث جهانی و قابل توجه جوامع مختلف مبدل کرده است.
فناوری اطلاعات به فن‌آوری‌هایی اطلاق می‌شود که امکانات‌ لازم را برای جمع‌آوری،انباشت،پردازش و توزیع اطلاعات‌ فراهم می‌کند.محور این فناوری،رایانه و ارتباطات راه دور است.
رایانه‌ها اساس کار پردازش و انباشت اطلاعات را انجام می‌دهند و ارتباطات راه دور،امکانات پخش و توزیع این اطلاعات را در سطحی بسیار وسیع فراهم می‌سازند.( مومنی، 1389،27 )
فناوری اطلاعات یعنی،استفاده از رایانه‌ها و سایر ادوات و تجهیزات الکترونیکی همچون نمابر،تلفت،ماهواره،مسیرهای‌ ارتباطی مخابراتی و شبکه‌های رایاناه‌های جهت تولید و انتقال‌ اطلاعات و برنامه‌ریزی جهت پردازش،ذخیره‌سازی و ارائه‌ اطلاعات. (رازقی اسکویی،1382،41)
با توجه به اینکه تسریع در توسعه “فناوری اطلاعات”، یک ضرورت ملی است پس از شناسایی عوامل IT یعنی آن عواملی که در سازمان تغییر آن موجب تغییر و تقویت کاربران آن می گردد  نیز تفکیک و شناسایی کاربران IT و غیر IT و با توجه به اینکه مهمترین عامل در توسعه، پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات هر کشور نیروی انسانی آن کشور است. (اکبری، حسیــن و دیگران ، 1379 ، 29(
کسب و کار الکترونیک به عنوان یکی از زیر مجموعه های فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه گذشته رشد بالایی را تجربه کرده است. به طوری که رویکرد سیاست اکثر موسسات تجاری در پذیرش و به کارگیری کسب و کار الکترونیک در جهت ورود به بازارهای جهانی و جذب مشتریان جدید موثر و کارا در این راستاست. اما به کارگیری کسب و کار الکترونیک در فعالیتهای تجاری نیازمند توجه به یک سری عوامل درونزا و برونزای تاثیرگذار بر آن است. به طوری که