پایان نامه مدیریت درباره : خلاقیت و نوآوری


مطالعه حاضر تحت عنوان «بررسی و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و رابطه آن با سطح نوآوری سازمانی» بر روی 140 نفر از مدیران ارشد ومیانی سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی که به صورت نمونه در دسترس انتخاب شده اند، به روش توصیفی(از نوع پیمایشی)و با استفاده از پرسشنامه «سبک های تصمیم گیری» بروس و اسکات و پرسشنامه «نوآورانه بودن سازمان» مقیمی اجرا گردیده است؛ نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق بر اساس آزمونهای تحلیل رگرسیون چند گانه، باینومیال و فریدمن به شرح زیر می باشد:
فرضیه اصلی: از بین سبک های مختلف تصمیم گیری(عقلایی، وابستگی، مشارکتی، شهودی، اجتنابی و آنی) فقط بین سبک تصمیم گیری مشارکتی با نوآوری سازمانی رابطه معنی دار آماری به دست آمده است (p 0/01).
فرضیه 1. براساس آزمون باینومیال، می توان با اطمینان 99/0 ادعا کرد، سبک تصمیم گیری غالب مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی آنی نمی باشد(84 % درصد مخالف).
فرضیه 2. براساس آزمون باینومیال، می توان با اطمینان 99/0 ادعا کرد، سبک تصمیم گیری غالب مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی اجتنابی نمی باشد(62 % درصد مخالف).
فرضیه 3. براساس آزمون باینومیال، می توان با اطمینان 99/0 ادعا کرد، سبک تصمیم گیری غالب مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی عقلایی می باشد(99 % درصد موافق).
فرضیه 4. براساس آزمون باینومیال، می توان با اطمینان 99/0 ادعا کرد، سبک تصمیم گیری غالب مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی شهودی می باشد(64 % درصد موافق).
فرضیه 5. براساس آزمون باینومیال، می توان با اطمینان 99/0 ادعا کرد، سبک تصمیم گیری غالب مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی وابستگی می باشد(91 % درصد موافق).
فرضیه 6. براساس آزمون باینومیال، می توان با اطمینان 99/0 ادعا کرد، سبک تصمیم گیری غالب مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی مشارکتی می باشد(83 % درصد موافق).
سؤال جانبی: براساس آزمون فریدمن، اولویت بندی سبک های غالب تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی به ترتیب عقلایی، وابستگی، مشارکتی، شهودی، اجتنابی و آنی می باشد.
فهرست مطالب

چکیده فارسی
فصل اول: کلیات و طرح تحقیق …………………………………………………………………………..1
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..2
1-1 بیان مسأله 3
1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-3 اهداف تحقیق 7
1-4 فرضیه های تحقیق 7
1-5 متغیرهای تحقیق و تعاریف مفهومی و عملیاتی آنها 8
مدل تحلیلی تحقیق 12
مدل عملیاتی تحقیق 13
فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق 14
بخش اول: تصمیم گیری 15
مقدمه 15
2-1 تصمیم گیری 16
2-1-1 اهمیت تصمیم گیری 16
2-1-2 تعاریف تصمیم گیری 18
2-1-3 فرآیند تصمیم گیری 20
2-1-4 مفاهیم تصمیم گیری 22
2-1-5 ویژگی های یک تصمیم خوب 23
2-1-6 عوامل مؤثر در تصمیم گیری مدیران 24
2-1-7 تصمیم های عادی پیش پا افتاده 24
2-1-8 تصمیم های غیر عادی…………………………………………………………………………..26
2-1-9 شرایط تصمیم گیری مدیران…………………………………………………………………….28
2-1-10 انواع تصمیم ها…………………………………………………………………………………29
2-1-11 استفاده از مدل در تصمیم گیری و انواع مدل ها 39
2-1-12 سبک های تصمیم گیری 43
2-1-13 کیفیت و پذیرش تصمیم 46
بخش دوم: خلاقیت و نوآوری 48
مقدمه 48
2-2 خلاقیت و نوآوری………………………………………………………………………………….49
2-2-1 اهمیت خلاقیت و نوآوری 49
2-2-2 نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه کلی و عمومی……………………………………..50
2-2-3 نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه فردی………………………………………………51
2-2-4 نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه سازمانی………………………………………….. 51
2-2-5 تعاریف خلاقیت و نوآوری……………………………………………………………………..52
2-2-6 شیوه های تفکر………………………………………………………………………………….53
2-2-7 مراحل تفکرخلاق……………………………………………………………………………….55
2-2-8 فرآیند نوآوری درسازمان………………………………………………………………………..56
2-2-9 خلاقیت پایدار در حل مسائل سازمانی………………………………………………………….58
2-2-10 نقش مدیریت در پرورش خلاقیت و نوآوری در سازمان …………………………………….59
2-2-11 تکنیک های تقویت خلاقیت و نوآوری در سازمان……………………………………………60
2-2-12 فرآیند یک نوآوری موفقیت آمی ز………………………………………………………………64
2-2-14 ویژگی های فرآیند نوآوری …………………………………………………………………….66
2-2-14 انواع نوآوری ……………………………………………………………………………………67
2-2-15 مؤلفه های خلاقیت …………………………………………………………………………….68
2-2-16 اجزا و عناصر خلاقیت…………………………………………………………………………70
2-2-17 خلاقیت استعدادی قابل پرورش ……………………………………………………………….72
2-2-18 انواع خلاقیت …………………………………………………………………………………..74
2-2-19 سطوح خلاقیت …………………………………………………………………………………75
2-2-20 نظریه های خلاقیت …………………………………………………………………………….77
2-2-21 رویکرد چند وجهی در خلاقیت ………………………………………………………………86
2-2-22 الگوی تعاملی رفتار خلاق………………………….‌…………………………………………87
2-2-23 ویژگی های سازمان خلاق و نوآور……………………………………………………………89
2-2-24 ویژگی های افراد خلاق و نوآور………………………………………………………………96
2-2-25 فرآیند نوآوری آموزشی………………………………………………………………………101
2-2-26 عامل سن در خلاقیت 102
2-2-27 عامل جنسیت در خلاقیت 103
2-2-28 عامل تحصیلات در خلاقیت 104
بخش سوم: پیشینه تحقیق 105
مقدمه 105
2-3 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………..105
2-3-1 تحقیقات انجام شده در خارج ازکشور 105
2-3-2 تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور 107
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 122
مقدمه……………………………………………………………………………………………………123
3-1 روش تحقیق 123
3-2 جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری(حجم نمونه) 124
3-3 ابزارهای اندازه گیری 124
3-3-1 سبک های تصمیم‌ گیری………………………………………………………………………124
3-3-2 نوآوری سازمانی ………………………………………………………………………………125
3-4 تجزیه وتحلیل داده ها 125
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری 126
مقدمه 127
4-1بخش اول: آزمون فرض آماری در راستای فرضیه های تحقیق 127
4-1-1 آزمون فرضیه اصلی……………………………………………………………………………127
4-1-2 آزمون فرضیه 1:……………………………………………………………………………….132

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-1-3 آزمون فرضیه 2:……………………………………………………………………………….134
4-1-4 آزمون فرضیه 3:……………………………………………………………………………….136
4-1-5 آزمون فرضیه4:………………………………………………………………………………..138
4-1-6 آزمون فرضیه5:………………………………………………………………………………..140
4-1-7 آزمون فرضیه 6:……………………………………………………………………………….142
4-2 بخش دوم: یافته جانبی 144
4-2-1 سؤال جانبی …………………………………………………………………………………..144
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 145
مقدمه 146
5-1 نتیجه گیری 146
5-1-1 فرضیه اصلی تحقیق……………………………………………………………………………146
5-1-2 فرضیه های فرعی……………………………………………………………………………..146
5-1-3 سؤال جانبی …………………………………………………………………………………..149
5-2 محدودیت های تحقیق 149
5-3 پیشنهادهای تحقیق 149
5-3-1 پیشنهاد مبتنی بر فضیه اصلی………………………………………………………………….149
5-3-2 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج بدست آمده از فرضیه های فرعی و سؤال جانبی………………..150
5-4 مدل پیشنهادی برای تحقیقات بعدی……………………………………………………………..155
5-5 پیشنهاد هایی برای تحقیقات بعدی………………………………………………………………155
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………..156
پیوستها ………………………………………………………………………………………………..165
الف: پرسشنامه تحقیق ………………………………………………………………………………..166
ب: خروجی های spss مربوط به تحلیل ها………………………………………………………….170
ج: نمودارها……………………………………………………………………………………………175
د: پایایی ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………….181
فهرست جدول ها

جدول(2-1) مقایسه ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی…………………………………………….90
جدول(2-2) خلاصه مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………………………………….117
جدول(2-3) خلاصه مطالعات انجام شده در داخل کشور………………………………………..119
جدول(3-1) مقادیر آلفای کرانباخ به دست آمده از سبک‌های تصمیم گیری…………………….125
جدول(4-1) تحلیل واریانس مدل رگرسیونی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته نوآوری سازمانی 128
جدول(4-2) ضرایب تفکیکی همبستگی پارامتر فرضیه تحقیق …………………………………..129
جدول(4-3) آزمون دو جمله ای برای تعیین نظام غالب تصمیم گیری(آنی) …………………… 132
جدول(4-4) آزمون دو جمله ای برای تعیین نظام غالب تصمیم گیری(اجتنابی) ………………. 134
جدول(4-5) آزمون دو جمله ای برای تعیین نظام غالب تصمیم گیری(عقلایی)………………..136
جدول(4-6) آزمون دو جمله ای برای تعیین نظام غالب تصمیم‌ گیری(شهودی)………………. 138
جدول(4-7) آزمون دو جمله ای برای تعیین نظام غالب تصمیم گیری(وابستگی)………………140
جدول(4-8) آزمون دو جمله ای برای تعیین نظام غالب تصمیم گیری(مشارکتی) ………………142
جدول(4-9) نتایج آزمون فریدمن در خصوص مهمترین سبک های تصمیم گیری……………. 144

فهرست نمودار ها

نمودار(2-1) مراحل مختلف فرآیند تصمیم‌گیری ………………………………….‌………………..21
نمودار(2-2) عوامل مؤثر در تصمیم گیری ………………………………………………………….26
نمودار(2-3) سطوح مدیریت و میزان نسبی تصمیم‌های عادی و غیر عادی ………………………..27
نمودار(2-4) تصمیم‌ گیری با برنامه و بدون برنامه در سطوح مدیریت……………………………..34
نمودار(2-5) فرآیند خلا قیت……………………………………………………………………….65
نمودار(4-1) دیاگرام ضرایب تفکیکی همبستگی سبک های تصمیم گیری با نوآوری سازمانی…..130
نمودار(4-2) ماتریس همبستگی سبک های تصمیم‌ گیری با نوآوری ……………………………..131
نمودار(4-3) میله ای خطای میانگین موافقین و مخالفین با سبک تصمیم گیری آنی ………………133
نمودار(4-4) میله ای خطای میانگین موافقین و مخالفین با سبک تصمیم گیری اجتنابی ………….135

نمودار(4-5) میله ای خطای میانگین موافقین و مخالفین با سبک تصمیم گیری عقلایی ………….137
نمودار(4-6) میله ای خطای میانگین موافقین و مخالفین با سبک تصمیم‌گیری شهودی ………….139
نمودار(4-7) میله ای خطای میانگین موافقین و مخالفین با سبک تصمیم‌گیری وابستگی…………141
نمودار(4-8) میله ای خطای میانگین موافقین و مخالفین با سبک تصمیم‌گیری مشارکتی…………143
نمودار(5-1) مدل دیاگرام ضرایب تفکیکی همبستگی سبک‌های تصمیم‌ ‌گیری با نوآوری سازمانی 155
فهرست شکل ها

شکل(2-1) فرآیند یک نوآوری موفقیت