تحقیق با موضوع بورس اوراق بهادار

سپاسگزاری:

ستایش بی حد،خدا را زیبد که هستی او،اول است ، بی آنکه پیش از او اول و ابتدایی باشد و آخر است بی آنکه پس از او آخر و انتهایی باشد ، آن ذاتی که ناتوان است از دیدنش ، دیدهی بینندگان و عاجز است از وصفش ، تصورات توصیف کنندگاه، خلقت را به قدرت خود به شگفت گونه یی آغاز کرده، بی الگویی از پیش و به مشیت خود در خلق آنها نو آفرینی نمود.
ای خدایی که یاد تو یاد آورانت را بزرگی دهد و ای آنکه سپاس تو سپاسگذارانت را رستگار کند و ای آنکه فرمانبرداری تو فرمانبردارانت را رهایی بخشد ، بر محمد و خاندانش درود فرصت و با یاد خود ، دلهای ما را از هر یاد دیگری باز دار و با سپاس خود زبانهای ما را از هر سپاس دیگر و با فرمانبرداری خود، اعضای مار را از فرمانبداری دیگران باز دار.
بر خود وظیفه میدانم از اساتید بزرگوارم جناب آقای دکتر محمد حسن زاده،جناب آقای دکتر حبیب ابراهیم پور وتمامی اساتید ارجمندم ودوستان بزرگوارم که در این پژوهش مرا راهنمایی نموده اند کمال سپاسگزاری را داشته باشم .

تقدیم به :

پدر بزرگوار و مادر مهربانم که وجودشان همیشه چراغ راه زندگیم بوده و هست و تقدیم به همسر عزیز و مهربانم که یار من در زندگی و مشوقم در ادامه تحصیل بوده ا ند و تقدیم به فرزندان عزیزم و همهی معلمین دلسوز و اساتید ارجمندم که از کودکی تا کنون در جهت تحصیل علم و دانش مرا راهنما بوده ا ند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱

فصل اوّل: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- اهمیت موضوع (تعریف مساله هدف از اجراء و کاربرد نتایج تحقیق) ۳
۱-۳- اهداف پژوهش ۴
۱-۴- فرضیات (یا سئوالات پژوهشی) ۴
۱-۴-۱- سؤالات اصلی پژوهش ۴
۱-۴-۲- فرضیات پژوهش ۵
۱-۵- قلمرو تحقیق ۵
۱-۵-۱- قلمرو موضوعی ۵
۱-۵-۲- قلمرو مکانی ۵
۱-۵-۳- قلمرو زمانی ۶
۱-۶- محدودیتهای تحقیق ۶
۱-۷- روش تحقیق ۶
۱-۸- شرح واژهها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق ۷
فصل دوّم: مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱- مقدمه ۸
۲-۲- بورس اوراق بهادار ۹
۲-۲-۱- علل پیدایش بورس اوراق بهادار ۹
۲-۲-۲- سابقه ایجاد بورس در ایران ۱۱
۲-۲-۳- جایگاه بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران ۱۲
۲-۲-۴- معیارهای تشخیص میزان و نحوه فعالیت یک بورس ۱۲
۲-۲-۵- مزایای سرمایهگذاری در بورس ۱۳
۲-۲-۶- مزایای ورود به بورس برای شرکتها ۱۴
۲-۲-۷- مؤلفه های اصلی بورس اوراق بهادار ۱۴
۲-۲-۸- روش های ورود به بورس اوراق بهادار ۱۶
۲-۲-۹- روش های تحلیل اوراق بهادار ۱۶
۲-۲-۱۰- مقررات حاکم بر بازار بورس اوراق بهادار ۱۸
۲-۳- سهام عادی ۲۵
۲-۳-۱- مفهوم سهام و سهام عادی ۲۵
۲-۳-۱-۱- مفاهیم مرتبط با سهام عادی ۲۵
۲-۳-۱-۱-۱- حق مالکیت ۲۵
۲-۳-۱-۱-۲- سررسید سهام عادی ۲۶
۲-۳-۱-۱-۳- حق رأی ۲۶
۲-۳-۱-۱-۴- ارزش دفتری ۲۷
۲-۳-۱-۱-۵- حق تقدم خرید سهام ۲۷
۲-۳-۱-۱-۶- تعیین ارزش سهام عادی ۲۸
۲-۳-۲- نحوه تصمیم گیری خریداران سهام عادی در بورس اوراق بهادار ۲۹
۲-۳-۲-۱- انتخاب سهام ۲۹
۲-۳-۲-۱-۱- انواع تجزیه و تحلیل بنیادی ۳۰
۲-۳-۲-۲- تعیین ارزش سهام عادی ۳۵
۲-۳-۲-۲-۱- براساس سود ۳۵
۲-۳-۲-۲-۲- براساس سود سهام پرداختی ۳۶
۲-۴- عوامل تأثیرگذار بر انتخاب سهام توسط سرمایهگذاران ۳۸
۲-۴-۱- مفهوم سرمایهگذاری ۳۸
۲-۴-۲- راهبردهای سرمایهگذاری ۳۸
۲-۴-۳- مدلهای تصمیمگیری سرمایهگذاران ۳۹
۲-۴-۳-۱- مدل تصمیمگیری اقتصادی عقلائی ۳۹
۲-۴-۳-۲- مدل اقتصادی رفتاری ۳۹
۲-۴-۳-۳- مدل نوین مالی ۳۹
۲-۴-۳-۴- مدل / تئوری چشم انداز ۴۰
۲-۴-۴- نظریات تأثیرگذار بر رفتار سرمایهگذاران ۴۲
۲-۴-۴-۱- عوامل استراتژیک مکمل در بازار مالی ۴۲
۲-۴-۴-۲- نظریات جمعیتی و مدلهای آموزشی ۴۲
۲-۴-۴-۳- نظریه بازیهای هماهنگ ۴۲
۲-۴-۵- عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری سهام ۴۲
۲-۴-۵-۱- ویژگیهای سرمایه گذاران ۴۹
۲-۴-۵-۲- ویژگیهای بازار سرمایه ۵۱
۲-۴-۵-۶- بررسی صورت‌های مالی اساسی ۶۰
۲-۴-۵-۷- بررسی نسبت‌های مالی ۶۱
۲-۵- پیشینه تحقیق ۶۶
۲-۵-۱- پژوهشهای انجام شده در ایران ۶۶
۲-۵-۲- پژوهشهای انجام شده در جهان ۷۲
۲-۶- مدل مفهومی تحقیق ۷۵
۲-۷- جمعبندی ۷۶
فصل سوّم: مواد و روش ها
۳-۱- مقدمه ۷۷
۳-۲- روش تحقیق ۷۸
۳-۳- فرایند تحقیق ۷۸
۳-۳-۱- شناسایی عوامل موثر بر تصمیمگیری سهامداران در خرید سهام عادی ۷۸
۳-۳-۱-۱- استخراج شاخص‌های اولیه براساس سابقه پژوهش ۷۸
۳-۳-۲- جمع‌ آوری داده‌‌های تحقیق ۸۰
۳-۳-۳- تحلیل داده‌های تحقیق ۸۰
۳-۴- جامعه آماری ۸۱
۳-۵- نمونه آماری ۸۲
۳-۶- روش گردآوری داده ها ۸۲
۳-۷- روایی پرسشنامه ۸۲
۳-۷-۱-تحلیل عاملی ۸۳
۳-۸- پایایی پرسشنامه ۸۵
۳-۹- روشها و تکنیکهای تجزیه و تحلیل داده ها ۸۵
۳-۹-۱- تکنیک تاپسیس ۸۶
۳-۹-۲- تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 88
3-9-2-1- اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی ۸۸
۳-۱۰- فرضیّات نهایی پژوهش ۸۹
۳-۱۱- جمعبندی ۸۹
فصل چهارم: نتایج
مقدمه ۹۰
۴-۱- بخش اوّل: نمونهگیری و آمار توصیفی ۹۱
۴-۱-۱- نمونهگیری سهامداران بورس اوراق بهادار تهران ۹۱
۴-۱-۲- توصیف آماری مربوط به نمونه آماری ۹۱
۴-۲- بخش دوّم: سنجش پایایی و روایی ابزار تحقیق ۹۶
۴-۲-۱- پایایی پرسشنامه پژوهش ۹۶
۴-۲-۲- روایی پرسشنامه پژوهش ۹۷
۴-۳- بخش سوّم: تحلیل آماری پرسشنامه اهمّیت شاخصها ۱۰۰
۴-۳-۱- تحلیل پرسشنامه اهمیّت شاخصها ۱۰۰

۴-۴- بخش چهارم: اولویتبندی ابعاد و شاخصها ۱۰۶
۴-۵- نتیجهگیری ۱۰۹
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
– مقدمه ۱۱۰
۵-۱- تشریح تحلیلهای آماری و نتایج تحقیق ۱۱۰
۵-۲- پاسخ به سوالات و فرضیات پژوهش ۱۱۳
۵-۳- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۱۴
پیوست ۱۱۶
منابع و مأخذ ۱۲۲
چکیده انگلیسی ۱۳۰
فهرست جدول ها
عنوان صفحه

جدول۲-۱- حداقل ضوابط وشرایط پذیرش سهام شرکت ها درسازمان بورس اوراق بهادار ۱۵
جدول۲-۲- عوامل تأثیرگذاربرانتخاب سهام سرمایه گذاران حقیقی دربورس اوراق بهادارتهران ۵۸
جدول۲-۳- عوامل تأثیرگذاربرتصمیم سرمایه گذاران دربورس اوراق بهادار ۵۹
جدول۲-۴- فاکتورهای مؤثربرتصمیم گیری سرمایه گذاران واهمیت نسبی هرکدام ازآنها ۶۶
جدول۲-۵- رتبه بندی گروه های تأثیرگذاربرتصمیم خریدوفروش سهام سرمایه گذاران فردی ۵۷
جدول۳-۱- شاخصهاوابعاد مؤثربرتصمیمگیری سهامداران درخریدسهام عادی ۷۹
جدول۴-۱- داده های مربوط به مشخصات سنی نمونه آماری ۹۲
جدول۴-۲- داده های مربوط به مشخصات جنسیت نمونه آماری ۹۳
جدول۴-۳- داده های مربوط به مشخصات سطح تحصیلات نمونه آماری ۹۴
جدول۴-۴- داده های مربوط به مشخصات سابقه کاری ۹۵
جدول۴-۵- آزمون آلفای کرونباخ(قابلیت اعتماد پرسش نامه) برای پرسشنامه عوامل مؤثر
برتصمیم گیری سهامداران ۹۶
جدول۴-۶- آزمون KMO وبارتلت درموردشاخص های پرسشنامه ۹۷
جدول۴-۷- واریانس هرشاخص درپرسشنامه عوامل مؤثربرتصمیم گیری سهامداران ۹۸
جدول۴-۸- بارعاملی هرشاخص درپرسشنامه عوامل مؤثربرتصمیم گیری سهامداران ۹۹
جدول۴-۹- آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای پرسشنامه عوامل مؤثربرتصمیم گیری سهامداران ۱۰۱
جدول۴-۱۰- میانگین وانحراف معیار اهمیت عوامل مؤثربرتصمیم گیری سهامداران ۱۰۱
جدول۴-۱۱- یافته های برآمده ازفرضیه ۱ ۱۰۲
جدول۴-۱۲- یافته های برآمده ازفرضیه ۲ ۱۰۳
جدول۴-۱۳- یافته های برآمده ازفرضیه ۳ ۱۰۳
جدول۴-۱۴- یافته های برآمده ازفرضیه ۴ ۱۰۴
جدول۴-۱۵- یافته های حاصل از تحلیل واریانس ابعاد پرسش نامه عوامل مؤثر
برتصمیم گیری سهامداران ۱۰۵
جدول۴-۱۶- یافته های حاصل از آزمونLSD ابعادپرسش نامه عوامل مؤثر
برتصمیم گیری سهامداران ۱۰۵
جدول۴-۱۷- اولویت بندی اهمیت شاخصهای مؤثربرتصمیم گیری خرید سهامداران ۱۰۶
جدول۴-۱۸- رتبه بندی و وزن عوامل مؤثربرتصمیم گیری سرمایه گذاران ۱۰۸

فهرست شکل ها
عنوان صفحه

شکل۲-۱- چرخه صنعت ۳۲
شکل۲-۲- تابع ارزش ۴۰
شکل ۲-۳- مدل تأثیرارتباطات بازاریابی شرکت ها برتصمیم خرید سهام ۶۹
شکل۲-۴- وضعیت ارتباط عوامل مختلف بانرخ بازده موردانتظاروتصمیم گیری ۷۰

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شکل۲-۵- مدل مفهومی پژوهش ۷۰
شکل۲-۶- رابطه بین تصویر وعملکرد ۷۴
شکل۲-۷- عوامل مؤثربرتصمیم گیری خرید سهام ۷۵
شکل۳-۱- فرایند تحقیق ۸۱
شکل۴-۱- توصیف شماتیک مربوط به مشخصات سنی نمونه آماری ۹۲
شکل ۴-۲- توصیف شماتیک مربوط به مشخصات جنسیت نمونه آماری ۹۳
شکل ۴-۳- توصیف شماتیک مربوط به مشخصات سطح تحصیلات نمونه آماری ۹۴
شکل ۴-۴- توصیف شماتیک مربوط به مشخصات سابقه کاری ۹۵
شکل ۴-۵- سلسله مراتب عوامل مؤثربر تصمیم گیری خریدسهامداران ۱۰۸
شکل ۴-۶- میانگین هندسی مقایسات زوجی نظرات پاسخ دهندگان ۱۰۸
شکل ۴-۷- وزن هریک ازعوامل مؤثربرتصمیم گیری سهامداران ۱۰۹

چکیده:
اصولا سرمایهگذاران باید بررسیهای وسیعی در موقع خرید یا فروش سهام عادی انجام دهند. زیرا آنها نقدترین دارایی خود را به سهام تبدیل میکنند و در صورت عدم توجه به مواردی خاص، نتایج مطلوبی از آن سرمایهگذاری دریافت نخواهند کرد. از همین رو این تحقیق بر آن است تا درجه اهمیّت عوامل مذکور از قبیل عوامل مالی درسطح شرکت، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی و عوامل روانی بازار را مشخص کند تا از یک سو به سرمایهگذاران نوپا کمک نماید تا بر اساس شاخصهایی که سرمایهگذاران باتجربه از آن استفاده میکنند، تصمیم بگیرند و از سوی دیگر در مقابل عوامل روانی بازار همچون شایعات بازار که منجر به نوسانات کوتاه مدت میشود، عکسالعمل مناسبی نشان دهند. در این مطالعه دو گروه افراد مورد بررسی قرار گرفتند. در بخش اول پس از نمونهگیری از سهامداران بورس اوراق بهادار تهران که در دوره یک ماهه پژوهش به سالن بورس مراجعه کرده بودند، تعداد ۲۶۲ پرسشنامه کامل مبنای تحلیل قرار گرفت و پس از تائید روایی و پایایی پرسشنامه ۳۷ سوالی تحقیق، اثرگذاری معنادار کلیه ابعاد بر تصمیمگیری خرید سهامداران به اثبات رسید و از سوی دیگر، نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین اهمیّت این ابعاد اختلاف معناداری وجود دارد. نتایج تکنیک تاپسیس حاکی از این امر بود که به عقیده سهامداران شاخصهایی همانند (اطمینان بهداده های منتشر شده مالی شرکتها)، (اعتقاد به پیروی جریان آتی و بازدهی از عملکرد گذشته)، (پیگیری گزارشهای فصلی وداده های منتشر شده از سوی شرکتها)، (اخبار منتشرشده از مجامع شرکتها) و (پیگیری اخبار سیاسی و تأثیر آن بر بازار سهام) از بیشترین اهمیت در شکلدهی تصمیمگیری آنان برخوردار است اما شاخصهایی همانند (توصیه دوستان و آشنایان)، (تأثیر تحولات سیاسی خارج بر شاخصهای بورس) و (اطلاع از میانگین نرخ تورم و جریان آن) از کمترین اهمیت در این تصمیمگیری برخوردارند. همانگونه که مشاهده میگردد، سه عامل اول همگی در زمره عوامل مالی در سطح شرکت قرار دارند. برای کسب نتایج دقیقتر، پرسشنامه مقایسات زوجی نیز بین خبرگان بورس توزیع شد. بدین منظور در این تحقیق از نظرات ۱۱ نفر از مدیران عالی و میانی شرکتهای کارگزاری بورس از جمله شرکت کارگزاری مفید، پارسیان، آریابورس، اعتماد سروش، آگاه و آپادانا استفاده نمودیم که بر اساس مقایسات زوجی، عوامل مالی در سطح شرکت، عوامل اقتصادی، سیاسی و عوامل روانی بازار به ترتیب از بیشترین اهمیت برخوردارند. نتایج این تحقیق بیانگر این است که افشای اطلاعات مالی دارای تاثیرگذاری بالایی در تصمیمگیری خرید سهامداران است و این نتیجه با نتایج تحقیقات قبلی در یک راستا قرار دارد و محققین در تحقیقات پیشین اثبات نمودهاند که هر سه بُعد شفافیت یعنی افشای اطلاعات مالی و شفافیت ساختار مالکیت و شفافیت ساختار هیئت مدیره بر رفتار سرمایه‌گذاران در بورس تأثیرگذار است، اگرچه سرمایه‌گذاران بیش از هر چیز به افشای اطلاعات مالی اهمیت می‌دهند.
کلمات کلیدی: عوامل موثر بر تصمیمگیری سهامداران، خرید سهام عادی، بورس اوراق بهادار تهران، تکنیک های تصمیم گیری

فصل اوّل
کلیّات تحقیق

۱-۱- مقدمه
وجود بازار سرمایه قوی، یکی از ارکان مهم رشد و توسعه اقتصادی است. این بازار با بهره گرفتن از مکانیسمهای درونی خود به تعیین قیمت عادلانه سهام و تخصیص بهینه سرمایه میپردازد و پیشرفت و گسترش آن معیاری جهت رتبهبندی کشورها از لحاظ توسعه اقتصادی تلقی میشود(گاملیل و هرستین ، ۲۰۱۰) امروزه با توجه به محدویت منابع اقتصادی در کشورهای جهان، تمام تلاش مدیران و مسئولین بر این است تا با صرف کمترین منابع به حداکثر نتایج مطلوب دست‌یابند. دستاندرکاران و تصمیم گیرندگان عرصه مالی بینالملل، همواره با این خطر مواجه هستند که به هر دلیلی مشغول حلمساله های کم اهمیت شده و از حلمساله های کلیدی ملی خود غافل شوند که نتیجه این اشتباه استراتژیک، هم اتلاف منابع خواهد بود و هم این که امید و باور به بهبود، در جوامع تضعیف خواهد شد (ساعدی و مختاریان، ۱۳۸۸). لذا اولویتبندی عوامل موثر بر سرمایهگذاری در هر بخش از اقتصاد یکی از کلیدیترینمساله های هر کشور بوده و به امری انکارناپذیر تبدیل شده است.
نقش اصلی بورس اوراق بهادار، جذب و هدایت پساندازها و نقدینگی سرگردان و پراکنده در اقتصاد به سوی مسیرهای بهینه آن است. به گونهای که منجر به تخصیص بهینه منابع کمیاب مالی شود که این امر مهم، منوط به شناسایی اولویتهای سرمایهگذاری می باشد(دانیل و همکاران ، ۲۰۰۲). از طرف دیگر، هرچه میزان این اولویتها به واقعیت بازار در طولانی مدت نزدیکتر باشد، به همان اندازه اطمینان سرمایهگذاران نسبت به بورس بیشتر شده و رغبت آنها نیز برای سرمایهگذاری افزایش خواهد یافت(آل- تامیمی ، ۲۰۰۶). طی سالهای اخیر اقدامات مناسبی جهت پیشرفت، توسعه و افزایش شفافیت بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است که توانسته است تا حدی، منجر به بهبود فرهنگ سهامداری مردم شود. همچنین تعیین دلایل اولویت یک سرمایهگذاری میتواند تاثیر دوچندانی بر شناسایی محدودیتهای موجود و اصلاح مسیر آتی توسعه بورس اوراق بهادار داشته باشد. این پژوهش بر آن است تا با شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی، گامی در جهت بهبود انگیزاننده های خرید سهام بردارد.

۱-۲- اهمیت موضوع (تعریف مساله ، هدف از اجراء و کاربرد نتایج تحقیق)
بر طبق تحقیقات به عمل آمده حدود ۴۱ درصد از مردم کشورهای پیشرفته، سرمایهگذاری مستقیم در سهام دارند و مالکیت مستقیم سهام ۲۰ درصد و به شکل غیرمستقیم ۳۴ درصد کل سرمایه گذاریها در جهان را در برمیگیرد (کلارک-مورفی، سوتر ، ۲۰۰۴). گرچه این آمار در ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *